Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Modell for primærhelseteam og alternativer for finansiering

Nasjonalt pilotprosjekt med primærhelseteam i fastlegepraksiser har sitt utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014-2015) "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet." Primærhelseteam består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Fastlege leder teamet. Formålet med forsøket er å få erfaring med hvilke effekter tverrfaglig teamorganisering i fastlegepraksiser har for kvalitet i pasientbehandling, samarbeid med andre tjenester og samfunnsøkonomi. Primærhelseteam er ment å løse flere utfordringer knyttet til dagens fastlegeordning og det kommunale tjenestetilbudet ved å gi bedre oppfølging og mer medisinske tjenester til de brukerne som trenger det mest:

  • Brukere med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer
  • Brukere med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelse
  • Brukere som i medisinen omtales som «skrøpelig eldre»
  • Bedre oppfølging av brukere med kronisk sykdom
  • Bedre oppfølging av «dårlig etterspørrere» av tjenester

Pilotprosjektet omfatter også utprøving av to ulike finansieringsmodeller; honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen. Det nye i honorarmodellen er at det er utarbeidet egne takster og egenandeler for tjenester fra sykepleier. Driftstilskuddsmodellen er svært ulik dagens finansieringsmodell og omfatter en hovedfinansiering gjennom et listeinnbyggertilskudd basert på objektive kriterier og tilskudd basert på kvalitet i tillegg til egenbetalinger fra pasientene som i dagens modell.

Resultatrapport 2020

Helsedirektoratet leder pilotprosjektet som startet 1. april 2018 og var beregnet å pågå i 3 år. I 2019 ble det besluttet å utvide prosjektet innenfor den økonomiske rammen med to år, tom. 31.03.23. I 2020 ble derfor fire nye fastlegekontor fra deltakerkommuner med i pilotprosjektet. Prosjektet omfatter nå 17 fastlegepraksiser i 9 kommuner. Disse har til sammen ca. 110 fastleger. 12 av praksisene piloterer honorarmodellen og 5 driftstilskuddsmodellen.

Med årets kull (2020-2021) har alle lederne i pilotpraksisene gjennomført den nasjonale lederutdanningen for kommunehelsetjenesten ved BI. Pilotprosjektet evalueres i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Tredje statusrapport fra evalueringen ble presentert i januar 2021 og har mest oppmerksomhet på pasientens erfaringer med primærhelseteammodellen og resultater av dette. Pilotprosjektet har i store deler av 2020 har vært sterkt påvirket av koronapandemien og de utfordringene denne har gitt fastlegepraksisene. Det har vært en unison tilbakemelding fra fastlegepraksisene om at deltagelse i pilotprosjektet og de muligheter som primærhelseteam gir, har vært en stor fordel under pandemien.

Siste faglige endring: 13. september 2023