Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Tilskudd til frivillige organisasjoner

Formål og hovedprioriteringer

Helsedirektoratet har en intensjonsavtale med Frivillighet Norge for perioden 2018–2021. Mål i avtalen er å stimulere til mangfold av inkluderende organisasjoner og til samarbeid mellom organisasjoner, kommuner og stat; og bevisstgjøre organisasjoner og kommuner om at organisasjonsdeltagelse er helsefremmende. Et punkt i avtalen er at tildeling av midler skjer ved at Frivillighet Norge søker på tilskuddsordninger.

Resultatrapport 2020

I 2020 var i alt 58 av Helsedirektoratets tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner og stiftelser, og disse fikk utbetalt ca. 7,4 prosent eller 1 339 mill. kroner av Helsedirektoratets tilskuddsmidler i 2020. Av dette ble 633 mill. kroner bevilget over kapitlet Psykisk helse, rus og vold kap. 765 i statsbudsjettet.

Videre ble det utbetalt 300,7 mill. over kapittel 0761 Omsorgstjenester. I alt ble det bevilget 400 mill. kroner som tiltakspakke for sårbare eldre (sammensatt av tidligere og nye tilskudd). Av dette ble 49 mill. kroner bevilget til aktivitetstilbud og besøksvert som ble forvaltet av Stiftelsen Dam og 149 mill. kroner til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet som ble forvaltet av Statsforvalteren. I samme tiltakspakke ble det bevilget 25 mill. kroner til teknologi mot ensomhet som var søkbar for frivillige organisasjoner.

For mange eldre har det vært en ensom tid under pandemien, med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og med stengte møteplasser. Tilskuddsordningene ble etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående pandemien. Formålet var å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser slik at personer i målgruppen fikk aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig var at kommuner la til rette for, ev i samarbeid med frivilligheten, at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Rapportene melder om at det har vært mange og varierte søknader. Tiltakene har vært alt fra besøksverter til å gå turer, fysisk aktivitet, digitale opplevelsesturer, malergrupper og digitale samtaler. Det har vært et stort engasjement i kommunene for å bruke midlene for å nå målet. Det har vært mange gode tiltak og de fleste midlene har blitt benyttet. Noen kommuner har vært hardere rammet enn andre av pandemien og har derfor søkt om å overføre midlene for å gjennomføre tiltakene på et senere tidspunkt. Kun en av kommunene har returnert midlene på grunn av manglende gjennomføring.

Over kapittel 0781 Forsøk og utvikling ble det utbetalt 57,6 mill. kroner eller 4,3 prosent av den totale bevilgningen til frivillige organisasjoner og stiftelser. Kapittel 0781 Forsøk og utvikling mv. inneholder tilskudd (post 79) til svært forskjellige formål og organisasjoner. Herunder ble det i 2020 tildelt midler til InnoMed (innovasjon i helse- og omsorgssektoren).

Siste faglige endring: 13. september 2023