Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Årsrapporten for Omsorg 2020 beskriver en lang rekke tiltak som til sammen skal medvirke til en endring i sektoren. Som det framgår av rapporten er tiltakene gjennomført etter planen, med noen forsinkelser grunnet covid- 19-pandemien. Helsedirektoratet viser til analysene i de foregående årsrapportene.

Dette kapittelet inngår som rapportering på følgende styringsparametere i tildelingsbrevet for 2020 under kap.2.2.1. Omsorgstjenester:

  • Identifisert og analysert utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren, blant annet knyttet til utvikling og bruk av ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder, kompetanse/bemanning og utvikling av organisatoriske og fysiske rammer.
  • Hvordan kunnskap om systematisk kvalitetsutviklingsarbeid i tjenestene er innhentet og spredt.

I det siste året i planperioden for Omsorg 2020 har omsorgssektoren vært sterkt preget av covid-19. Omsorgssektoren ivaretar de mest sårbare eldre som er betydelig mer utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19. Både ansatte og brukere63 har vært blant de mest utsatte for smitte. Smitten og de strenge smitteverntiltakene har vært krevende for en sektor som allerede har store utfordringer. Utfordringene er blant annet påpekt i Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen og beskrevet i NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I dette kapitlet vil vi med utgangspunkt i pandemien oppsummere noen erfaringer fra 2020 og så langt i 2021, og peke på forhold som kan være viktig for videre utviklingsarbeid i omsorgssektoren.

 

Fotnoter

63 I dette kapitlet benyttes "brukere" om alle tjenestemottakere, pasienter og brukere i omsorgstjenestene.

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023