Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Prioriteringer for 2023

4.1 Publiseringsdatoer

Drift og publisering av eksisterende kvalitetsindikatorer vil være høyt prioritert også i 2023. Publisering er planlagt til følgende datoer:

  • 22. mars (allmennlegetjenesten)
  • 4. mai (spesialisthelsetjenesten)
  • 22. juni (kommunehelsetjenesten)
  • 14. september (spesialisthelsetjenesten)
  • 30. november (spesialisthelsetjenesten)

4.2 Utvikling av nye kvalitetsindikatorer

I tildelingsbrevet for 2023[7] beskriver HOD prioriteringer for Helsedirektoratets arbeid. St.prop 1 S /2022-2023)[8] beskriver også utvikling av kvalitetsindikatorer. Vi vil følge opp nasjonale prioriteringer ved å:

  • Fortsette arbeidet med utvikling av NKI innen allmennlegetjenesten. Prosjektet er høyt prioritert i tråd med HOD sine overordnede prioriteringer.
  • Utrede mulighetene for å utvikle indikatorer for rehabiliteringsfeltet, jf. oppdrag fra HOD om å gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag og beskrive utfordringsbildet for habiliterings- og rehabiliteringstjenestene.
  • Følge opp forslag fra arbeidsgruppe i RHFene om å prioritere utredning av nye indikatorer innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Fortsette arbeidet med å utrede NKI-er innen kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder andel heltidsstillinger i kommunale helse- og omsorgstjenester, og indikator om koordinator for personer med demens.
  • Fortsette arbeidet med kvalitetsindikatorer innen pasientsikkerhetskultur jf. eksisterende oppdrag fra HOD som videreføres i 2023.

Innen områdene allmennlegetjenester og rehabilitering er arbeidet styrket med ekstra ressurser og er nærmere beskrevet i avsnitt 4.3 og 4.4. Flere av utviklingsløpene som gikk i 2022 vil også fortsette i 2023. Dette gjelder både det strategiske arbeidet med å få til et mer fleksibelt NKI-system ved å vurdere redusert frekvens eller avvikling av indikatorer, og utviklingsarbeid knyttet til statistikkvisninger, samt revisjon av NKI-er som skyldes endringer i registrene/datakildene, kodeverk eller andre årsaker.

4.3 Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Helsedirektoratet fortsetter oppfølgingen av oppdraget[9] om utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten i planperioden for Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024[10]. Målet er å utrede, identifisere og publisere nasjonale kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten innen de seks dimensjonene som kjennetegner kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

I 2023 vil prosjektet ferdigstille og publisere indikatorer som har blitt utviklet i 2022. Dette gjelder indikator som viser hvor mange listeinnbyggere som står på liste uten fast lege og indikatorer om forskrivninger av legemidler til eldre fra det nye Legemiddelregisteret. I tillegg vil vi få testdata for indikatoren som måler hvor stor andel av konsultasjonene hos allmennleger som er hos egen fastlege (UPC-indeks[11]).

I 2023 ønsker vi også å analysere registerdata innen temaene fastlegetjenester for personer i omsorgsbolig og definisjon av sårbare pasientgrupper, ved bruk av funksjonsvariablene i KPR.

4.4 Utrede kvalitetsindikatorer for rehabiliteringsfeltet

I et tillegg til tildelingsbrev for 2022 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvem som mottar habilitering og rehabilitering, innhold og omfang av tjenestene, samt hvor tjenestene ytes og hvilke tilbud som er tilgjengelige. Oppdraget er videreført i 2023 og består av flere ulike deloppdrag. Som et ledd i dette arbeidet, startet vi høsten 2022 å utrede mulighetene for å utvikle kvalitetsindikatorer for rehabilitering med utgangspunkt i eksisterende datakilder. Arbeidet vil i første omgang pågå frem til sommeren 2023 og består av flere aktiviteter, hvorav de viktigste er: Koble og analysere fra NPR og KPR for et utvalg av pasienter for å se nærmere på hvilke rehabiliteringstjenester de har fått, samt vurdere hva og hvordan denne informasjonen kan brukes til i indikatorsammenheng. Vi har et særlig fokus på de kommunale rehabiliteringstjenestene og funksjonsvariablene i KPR. Vi skal også vurdere datakvalitet, relevans og gjennomførbarhet for tidligere foreslåtte kvalitetsindikatorer innenfor rehabilitering (gjelder både spesialist og kommune) og komme med anbefalinger om hvilke av forslagene som er mulig å gå videre med, og hvilke som ikke er hensiktsmessige å utvikle som NKI.

 

 

[7] Helse- og omsorgsdepartementet (2022). Statsbudsjett 2022 - kap. 740 Helsedirektoratet - endelig tildelingsbrev.

[9] Jf. tillegg nr. 66, herunder deloppdrag nr. 2, til tildelingsbrev til Helsedirektoratet 2020. Se NKI årsrapport for 2020 for beskrivelse av oppdraget (s.12)

[10] Helse- og omsorgsdepartementet (2020). Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert.

[11] Usual Provider of Care Index (UPC). Norsk studie som bruker UPC for å måle fastlegekontinuitet. Continuity of care for patients with chronic disease: a registry-based observational study from Norway.

Siste faglige endring: 22. februar 2023