Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Prioriteringer for 2022

4.1 Publiseringsdatoer

Drift og publisering av eksisterende kvalitetsindikatorer vil være høyt prioritert også i 2022. I 2022 er publiseringene planlagt på følgende datoer:

  • 23. mars (allmennlegetjenesten)
  • 5. mai (spesialisthelsetjenesten)
  • 23. juni (kommunehelsetjenesten)
  • 15. september (spesialisthelsetjenesten)
  • 1. desember (spesialisthelsetjenesten)

4.2 Utvikling av nye kvalitetsindikatorer

I tildelingsbrevet for 20229 beskriver HOD prioriteringer for Helsedirektoratets arbeid. Vi vil følge opp HOD sine prioriteringer ved å:

  • Fortsette arbeidet med utvikling av NKI innen allmennlegetjenesten (se nærmere beskrevet i kap. 4.2). Prosjektet er høyt prioritert i tråd med HOD sine overordnede prioriteringer.
  • Bidra i Helsedirektoratets ulike oppdrag til ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan hvor kvalitetsindikatorarbeid inngår.
  • Innlede samarbeid med nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for MS med sikte på å etablere nye NKI. Arbeidet vil understøtte både Helsedirektoratets ansvar med å følge opp Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)10, og arbeidet med reviderte nasjonale faglige retningslinjer for MS (ferdigstilles i 2022).
  • Publisere kvalitetsindikatorer innen pasientsikkerhetskultur jf. eksisterende oppdrag fra HOD som videreføres i 2022.
  • Fortsette arbeidet med å utvikle potensielle NKI-er om bruk av heltid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Indikatoren(e) skal ivareta et brukerperspektiv og måle stillingsandelen ved den enkelte arbeidsplass. Arbeidet gjøres i samarbeid med Kompetanseløft 2025 og vi vil se dette i sammenheng med ny Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen.

Flere av utviklingsløpene som gikk i 2021 vil også fortsette i 2022. Dette gjelder både det strategiske arbeidet med å få til et mer fleksibelt NKI-system, utviklingsarbeid knyttet til statistikkvisninger og mer automatisk dataflyt mellom registrene og NKI, samt revisjon av NKI-er som skyldes endringer i registrene/datakildene, kodeverk eller andre årsaker.

4.3 Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Helsedirektoratet fortsetter oppfølgingen av oppdraget11 om utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten i planperioden for Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-202412. Målet er å utrede, identifisere og publisere nasjonale kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten innen de seks dimensjonene som kjennetegner kvalitet i helse- og omsorgstjenestene (se figur 2).

I samråd med HOD er det foretatt en omprioritering av kvalitetsdimensjonen for perioden 2022-2024. I 2022 vil prosjektet utrede kvalitetsindikatorer innen dimensjonene tilgjengelige og rettferdig fordelt og involvere bruker, i tillegg til noen innen trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet. I 2022 vil FHI ha ferdigstilt brukerundersøkelsen om erfaringer med fastlegetjenesten, og datagrunnlaget er planlagt brukt i nye nasjonale kvalitetsindikatorer i løpet av året. I tillegg vil prosjektet vurdere andre datakilder som blant annet data for Fastlegeordningen (FLO), datagrunnlag i Norsk helsenett (NHN), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), data fra Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS).

Overordnet tidslinje i planperioden 2021-2024
Figur 2: Overordnet tidslinje i planperioden 2021-2024

 

Fotnoter

9 Helse- og omsorgsdepartementet (2022). Statsbudsjett 2022 - kap. 740 Helsedirektoratet - endelig tildelingsbrev.

10 Helse- og omsorgsdepartementet (2017). Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024)

11 Se NKI årsrapport for 2020 for beskrivelse av oppdraget (s.12)

12 Helse- og omsorgsdepartementet (2020). Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert.

Siste faglige endring: 22. februar 2023