Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Kosthåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse - og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012.
  2. Guttormsen, AB, Hensrud A, Irtun Ø, Mowé M, Sørbye LW, Thoresen L, Øien H, Alhaug J, Smedshaug GB. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Rapport IS-1580. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering
  3. Statens Ernæringsråd. Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner. Universitetsforlaget; 1995. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/god-og-riktig-mat-hele-livet/id2849251/
  4. Helse- og omsorgsdepartementet. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak (2019−2020); 2019. Tilgjengelig fra: Prop. 1 S (2019-2020) (regjeringen.no) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671450/
  5. Helsedirektoratet. Ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Status, utfordringer og eksempler på gode tiltak. Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten/Ern%C3%A6ring%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/37f940cf-0354-4860-9eca-afc134901037:117dcc69f95df3285c018d6886d2daa123342429/Ern%C3%A6ring%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
  6. Helsedirektoratet. Kosthold ved dysfagi, tygge- og svelgevansker [Internett]. [oppdatert 30. jun 2023; hentet 18. des 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kosthold-ved-diagnoser-og-sykdomstilstander/rad-om-kosthold-ved-ulike-diagnoser-og-sykdomstilstander#kosthold-ved-dysfagi-tygge-og-svelgevansker
  7. IDDSI. Framework [Internett]. [hentet 18. des 2023]. Tilgjengelig fra: https://iddsi.org/framework/
  8. Helsedirektoratet. Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper, IS-2592. Oslo: Helsedirektoratet; 2017

Siste faglige endring: 03. april 2024