Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Dagaktivitetstilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens

For mange personer med demens vil et dagaktivitetstilbud være sentralt for å opprettholde en meningsfull hverdag og ivareta behovet de har for sosialt samvær, tilsyn og oppfølging i hverdagen. Et dagaktivitetstilbud vil også kunne gi pårørende nødvendig avlastning i hverdagen.

Dagaktivitetstilbud har vært et satsningsområde for kommuner og helsemyndigheter gjennom alle demensplanene. I 2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å kunne tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2). I Demensplan 2025 påpekes det at generelle dagaktivitetstilbud til eldre ofte ikke vil møte behovene til personer med demens, og at det derfor er viktig at dagaktivitetstilbud til personer med demens er spesielt tilrettelagt for målgruppen. I Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefales det at dagaktivitetstilbudet bør inneholde sosialt, kognitivt og fysisk stimulerende aktiviteter tilpasset målgruppen.

I kartleggingen ble kommunene bedt om å gi opplysninger om dagaktivitetstilbud som er spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer demens. Med "dagaktivitetstilbud" menes ulike tilbud på dagtid, både tilknyttet sykehjem (gjerne kalt dagopphold i sykehjem), Inn på tunet-tilbud og andre tilbud. Med «tilegnet» menes det at et kriterium for å få plass ved tilbudet er at en demensdiagnose er stilt eller at en demensutredning har startet. Med «tilrettelagt» menes det at tilbudet har aktiviteter og organisering som egner seg for personer med demens.

Kartleggingen omfatter dagaktivitetstilbud som kommunen driver selv eller som kommunen kjøper av private/ideelle tilbydere.

Antall kommuner med dagaktivitetstilbud

I alt 295 kommuner (90,2 %) svarte at de pr. 1. oktober 2022 hadde dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Dette er en vesentlig økning siden kartleggingen i 2007 da kun 18,9 % av kommunene oppga at de hadde slikt dagaktivitetstilbud, tabell 9.1. Den sterke økningen reflekteres også i antall brukere av dagaktivitetstilbud til personer med demens, fra 2 351 brukere ved kartleggingen i 2007 til 7 909 brukere ved kartleggingen i 2018. I årets kartlegging ble ikke kommunene spurt direkte om antall brukere i dagaktivitetstilbudene, da det nå er mulig å ta ut registerdata om dette. Ifølge registerdata fra KPR var det totalt 12 145 brukere i 2022 – dette tallet omfatter 10 427 brukere i dagaktivitetstilbud (innrapportert fra 312 av landets 356 kommuner) og 1 718 brukere i dagopphold i institusjon (innrapportert fra 106 kommuner). Siden tallene er hentet ut fra KPR ved å kombinere diagnoseopplysninger med de to nevnte formene for dagaktivitetstilbud, kan det ikke garanteres at alle personer med demens får et dagaktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for målgruppen. Ved kartleggingen i 2018 fantes det en tilskuddsordning til kommuner for tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens, så det er grunn til å anta at det da var få personer med demens som mottok dagaktivitetstilbud som ikke var tilrettelagt for målgruppen. Selv om tallene fra denne kartleggingen og tidligere kartlegginger ikke er direkte sammenlignbare, kan det synes som om økningen i antall brukere med demens i dagaktivitetstilbud også innebærer at økningen av de som får tilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens har fortsatt siden 2018.

I Oslo kommune oppga alle 15 bydeler (100 %) at de hadde dagaktivitetstilbud til personer med demens i denne kartleggingen. Til sammenligning rapporterte 14 av 15 bydeler (93,3 %) at de hadde et slikt tilbud i 2018. I tillegg til dagtilbud organisert av bydelene, har Oslo kommune dagaktivitetstilbud til personer med demens organisert av Sykehjemsetaten, der tilbudet er organisert i tilknytning til et sykehjem.

Tabell 9.1 Tilrettelagte dagaktivitetsplasser tilegnet for personer med demens, 2007 – 2022*

 

2007

(n=430)

2010-11

(N=430)

2014

(N=428)

2018

(N=403)

2022

(N=327)

Andel kommuner med dagtilbud

30,2 %

43,7 %

71,3 %

87,8 %

90,2 %

Antall kommuner med dagtilbud

130

188

305

354**

295**

Antall brukere totalt

2 351

3 257

6 318

7 909

? ***

* Tallene er beheftet med noe usikkerhet da spørsmålsstillingen har vært litt ulik i de forskjellige kartleggingene og på grunn av mangelfull informasjon fra flere kommuner.

** Antall kommuner i Norge ble redusert fra 428 til 422 i 2018, og fra 422 til 356 i 2020.

*** Ved kartleggingen i 2022 ble ikke kommunene spurt om antall brukere totalt, men ifølge registerdata fra KPR var det 12 145 brukere i 2022.

Tabell 9.2 viser utviklingen av dagaktivitetstilbud til personer med demens i kommunene etter fylke i perioden 2007 - 2022. Som det fremkommer, har den positive utviklingen i andel kommuner med dagaktivitetstilbud skjedd i alle landets fylker igjennom denne perioden. Et viktig incentiv har trolig vært kommunenes mulighet til å søke om tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til personer med demens. Tilskuddsordningen ble etablert i 2012 og varte til 2019, men opphørte i forbindelse med at kommunene i 2020 fikk en plikt til å ha dagaktivitetstilbud for personer med demens. Andelen kommuner med dagaktivitetstilbud til personer med demens etter fylke varierer i årets kartlegging fra 83 % (Nordland) til 100 % (Oslo og Rogaland).

Tabell 9.2. Dagaktivitetstilbud i kommunene etter fylke, 2007 - 2022.* Antall (%)

 

2007

2010

2014

2018

2022

Fylke, antall kommuner pr 1.1.22

Antall (%)

Antall (%)

Antall (%)

Antall med tilbud/antall som besvarte kartleggingen (%**)

Antall med tilbud/antall som besvarte kartleggingen (%**)

Østfold

8 (44)

12 (67)

13 (72)

17/18 (94)

 

Akershus

13 (59)

14 (64)

21 (96)

21/22 (96)

 

Buskerud

11 (52)

  12 (57)

  16 (76)

21/21 (100)

 

Viken, 51 kommuner

 

 

 

 

47/49 (96)

Oslo, 15 bydeler

  -

  -

  -

14/15 (93)***

15/15 (100)***

Hedmark

10 (46)

12 (55)

19 (86)

19/21 (91)

 

Oppland

8 (31)

14 (54)

21 (81)

24/26 (92)

 

Innlandet, 46 kommuner

 

 

 

 

36/40 (90)

Vestfold

7 (50)

8 (57)

13 (93)

9/9 (100)

 

Telemark

6 (33)

3 (19)

8 (44)

13/17 (77)

 

Vestfold og Telemark, 23 kommuner

 

 

 

 

18/22 (82)

Aust-Agder

4 (27)

6 (40)

9 (60)

13/14 (93)

 

Vest-Agder

6 (40)

9(60)

12 (80)

15/15 (100)

 

Agder, 25 kommuner

 

 

 

 

20/23 (87)

Rogaland, 23 kommuner

11 (42)

15 (58)

17 (65)

23/24 (96)

23/23 (100)

Hordaland

8 (24)

14 (42)

25 (76)

25/31 (81)

 

Sogn og Fjordane

4 (15)

10 (39)

17 (65)

24/26 (92)

 

Vestland, 43 kommuner

 

 

 

 

35/39 (90)

Møre og Romsdal, 26 kommuner

10 (27)

17 (47)

25 (69)

30/35 (86)

23/25 (92)

Sør-Trøndelag

11 (44)

9 (36)

19 (76)

 

 

Nord-Trøndelag

3 (13)

10 (42)

12 (52)

 

 

Trøndelag, 38 kommuner

 

 

 

39/45 (87)

29/33 (88)

Nordland, 41 kommuner

4 (9)

9 (21)

28 (63)

28/37 (76)

29/35 (83)

Troms

2 (8)

7 (28)

17 (71)

21/24 (88)

 

Finnmark

3 (16)

6 (32)

12 (63)

11/17 (65)

 

Troms og Finnmark, 39 kommuner

 

 

 

 

29/32 (91)

 

Hele landet

 

 

130 (30)

 

188 (44)

 

305 (71)

 

354/403 (88)

 

290/322 (90)

         

* Antall fylker i Norge ble redusert fra 19 til 18 i 2018 og fra 18 til 11 i 2020.

* % er angitt i andel av de kommuner som har besvart nasjonal kartlegging i 2018 og 2022

** Antall (%) bydeler i Oslo med dagaktivitetstilbud

Også når en ser på andel kommuner (%) med dagaktivitetstilbud til personer med demens i forhold til kommunestørrelse var det en positiv utvikling i alle grupper fra kartleggingen i 2007 og frem til 2018, mens andelen har holdt seg relativt stabil fra kartleggingen 2018 og frem til i dag, figur 9.1. Fortsatt er andelen lavest i de minste kommunene (under 1 500 innbyggere), der kun 67 % av kommunene oppga at de har dagaktivitetstilbud til personer med demens, i motsetning til i kommuner med mer enn 1 500 innbyggere der andelen var 94 %. En forklaring kan være at de minste kommunene leier dagaktivitetstilbud av annen kommune ved behov, og dermed ikke inkluderes blant kommuner med dagaktivitetstilbud til personer med demens, eventuelt at behovet for tiden ikke er til stede i kommunen.

Andel kommuner (%) med dagaktivitetstilbud etter folketall
Figur 9.1. Andel kommuner (%) med dagaktivitetstilbud etter folketall

Åpningstider

Som ved tidligere kartlegginger ble kommunene bedt om å oppgi hvor mange dager i uken dagaktivitetstilbudene var åpne. For kommuner med flere tilbud ble tilbudet som hadde åpent flest dager i uken, lagt til grunn. I alt 290 av kommunene (88,7 %) svarte på spørsmålet. Av disse oppga langt over halvparten (161 kommuner, 55,6 %) at de holdt tilbud åpne minst fem dager i uken. Det er omtrent tilsvarende som ved kartleggingen i 2018 da andelen var 52,4 %, men en økning fra tidligere kartlegginger da andelen har ligget relativt stabilt litt over 40 %, tabell 9.3.

Tabell 9.3. Antall dager i uken dagaktivitetstilbud er åpent etter kommune*

Antall dager i uka

2007

Antall kommuner

(%)

2010-2011

Antall kommuner

(%)

2014

Antall kommuner

(%)

2018

Antall kommuner

(%)

2022

Antall kommuner

(%)

1

12 (9,4)

26 (13,9)

27 (8,9)

23 (6,5)

14 (4,8)

2

21 (16,4)

42 (22,5)

72 (23,6)

54 (15,3)

49 (16,9)

3

25 (19,5)

21 (11,2)

58 (19,0)

55 (15,5)

43 (14,8)

4

14 (10,9)

15 (8,0)

18 (5,9)

37 (10,5)

23 (7,9)

5

49 (38,3)

74 (39,6)

116 (38,0)

164 (46,4)

144 (49,7)

6

1 (0,8)

2 (1,1)

4 (1,3)

8 (2,3)

6 (2,1)

7

6 (4,7)

7 (3,7)

10 (3,3)

13 (3,7)

11 (3,8)

Totalt**

128 (100)**

187 (100)**

305 (100)**

354 (100)**

290 (100)**

* I kommuner med flere tilbud er tilbudet med flest dager telt med.

** Ikke alle kommunene besvarte spørsmålet. Andelen er beregnet ut fra dem som svarte.

Kun 45 av de 290 kommunene (15,5 %) oppga at de hadde dagaktivitetstilbud som var åpent i andre tidsrom enn på dagtid i ukedager. Av disse oppga 37 kommuner at de holdt tilbud åpent på ettermiddag/kveld i ukedager, mens 21 kommuner svarte at tilbud var åpent på lørdager og/eller søndager. (Det må opplyses om at det er et uforklart avvik mellom antall kommuner som svarte at tilbud var åpent på lørdager og/eller søndag (21 kommuner) og antall kommuner som svarte at tilbud var åpent 6 og 7 dager i uken (17 kommuner, se tabell 9.3)).  Ved kartleggingen i 2018 oppga 60 av 354 kommuner (16,9 %) at de hadde dagaktivitetstilbud åpent i andre tidsrom enn på dagtid i ukedager, hvorav 51 kommuner hadde åpent på ettermiddag/kveld og 30 kommuner på lørdager og/eller søndager.

Vedtak om tildeling av dagaktivitetstilbud

Som del av kartleggingen ble kommunene spurt om de fatter vedtak om tildeling av dagaktivitetstilbud for personer med demens. I alt 282 kommuner (86,2) % svarte ja på spørsmålet, hvilket er på samme nivå som i kartleggingen i 2018, da 87,6 % av kommunene svarte bekreftende på dette.

Dagaktivitetstilbud som er særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper

Kommunene ble spurt om de hadde dagaktivitetstilbud for personer med demens (eventuelt deler av tilbud) som er særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper. I alt 73 av de 295 kommunene med dagaktivitetstilbud (24,7 %) bekreftet at de har slikt tilbud. Til sammenligning var andelen kommuner som oppga at de hadde dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper 21,8 % ved kartleggingen i 2018.

Av de 73 kommunene med dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper, oppga 57 kommuner (72,6 %) at de hadde tilbud øremerket for yngre personer med demens. Det samlede antallet dagaktivitetsplasser for yngre personer med demens i disse 57 kommunene ble rapportert å være 499 plasser. Sammenlignet med kartleggingen i 2018 har det vært en økning i antall rapporterte dagaktivitetsplasser tilrettelagt og øremerket for yngre personer med demens. Den gang var tallet 407 plasser, det vil si en økning på mer enn 20 % fra 2018 til 2022, – det til tross for at svarprosenten ved kartleggingen i 2022 er noe lavere enn i 2018.

I alt 22 av de 73 kommunene med dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper (30,1 %) oppga at de hadde tilbud for andre målgrupper med spesielle behov. Eksempler på tilbud som ble beskrevet av kommunene var tilbud til fysisk spreke personer i tidlig fase av demenssykdom (uavhengig av alder), tilbud til menn med demens, til eldre personer med demens, til personer med ervervet hjerneskade med demens og til personer med utviklingshemning og demens. Samlet antall plasser tilrettelagt og øremerket andre spesielle grupper ble rapportert å være 818 plasser fordelt på de 22 kommunene. Det er en vesentlig økning siden kartleggingen i 2018 da det totale antallet dagaktivitetsplasser tilrettelagt og øremerket andre spesielle grupper ble rapportert å være 387 plasser, det vil si mer enn en dobling av antall plasser siden 2018, på tross av at svarprosenten er noe lavere ved kartleggingen i 2022 enn i 2018.

De største kommunene oppga oftere at de hadde dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper, sammenlignet med mindre kommuner. Om lag syv av ti tilbud (51 av 73) var lokalisert i kommuner med over 10 000 innbyggere, mens færre enn en av ti tilbud (6 av 73) var lokalisert i kommuner med mindre enn 3 000 innbyggere.

Lavterskeltilbud

I kartleggingen ble kommunene spurt om de tilbyr lavterskeltilbud på dagtid som er spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Med lavterskeltilbud menes tilbud som fritt kan benyttes uten vedtak/avgjørelse fra kommunen. Når kommunen velger å tilby lavterskeltilbud er de ikke bundet av kravene i helse- og omsorgstjenesteloven eller dens tilhørende forskrifter. I stedet er det opp til kommunen å bestemme innholdet i tilbudet, krav til personellets kvalifikasjoner og eventuelt hvor mye deltakerne skal betale.

I alt 103 av 327 kommuner (31,5 %) oppga at de tilbyr lavterskeltilbud på dagtid, som er spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Andelen er omtrent den samme som ved kartleggingen i 2018, da 33 % av kommunene oppga at de hadde lavterskeltilbud. Eksempler på lavterskeltilbud som ble beskrevet av kommunene i årets kartlegging var åpent dagtilbud, aktivitetskafé, arbeidsstue, turgruppe, trimgruppe, museumsgruppe, erindringsgruppe, bingo, bassenggruppe og sanggruppe.

Siste faglige endring: 14. juni 2023