Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Ferdigstilte tiltak i porteføljen

Alle Møter (Helse Vest RHF)

ALLE MØTER skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med gode kommunikasjonsløsninger, digitale tjenester og intern organisering.
Pasienten skal møte sammenhengende, helhetlige, forutsigbare og planlagte pasientforløp i hele Helse Vest.

Prosjekta skal samen sørgje for god planlegging og ressursbruk ved poliklinikkane, betre tilgjengelegheit for pasientar og pårørande, forenkla kvardag for medarbeidarar og leggje til rette for bruk av digitale løysningar. 

Alle møter har gjennom 12 år hatt mange små og store leveranser. En har fokusert på å levere ofte, og gjerne mindre leveranser så snart noe gir nytte fremfor å vente på større «perfekte» totalleveranser.

I denne perioden har Alle møter bidratt til betydelige leveranser på Helsenorge. Helse Vest har vært den regionen som har hatt flest tjenester på Helsenorge. Det startet allerede i 2014 der vi begynte å vise timer på poliklinikk, og status på henvisning. Samtidig ble det mulig å bekrefte time, og laste ned avtalen i egen kalender, samt sende meldinger til helseforetaket vedrørende timen.

Fra 2015 ble innkallingsbrevene formidlet digitalt på Helsenorge. Videre leveranser er blant annet Innsyn i journal, Digital dialog med forløpskoordinator, innsynslogg for journal, endre time på Helsenorge, Digital dialog med Helsefaglig kontakt, Akuttsperre på Helsenorge, løsning for videokonsultasjon via Helsenorge, Visning av prøvesvar og flere digitale skjema

Alle disse leveransene har gjort at pasientene har bedre innsikt og deltar mer aktivt i eget forløp.

Alle møter har videre anskaffet og innført løsninger for å finne fram på sykehusene (stedsveiledning), selvbetjent innsjekk og betaling, og en samhandlingsløsning med digitale sengeposttavler. Alle disse løsningene gjør at helseforetakene kan håndtere et støtte volum av pasienter uten å måtte øke bemanningen.

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging (Helse Sør-Øst RHF)

Hensikten med prosjektet har vært å etablere en felles prosessplattform for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst. Prosjektet ble formelt avsluttet 29. februar 24. Overlevering med avtalte restanser er gjennomført med Sykehuspartner HF. 

Prosjektet har hatt 4 hovedleveranser:

 1. Kontraktsignering og opprettelse av kontraktsforvaltning.
 2. Overleveringen til kontraktsforvaltning i SP er gjennomført og akseptert.
 3. Etablere prosessplattformen klar til bruk inkludert forvaltning:
 4. Læringsgevinster fra prosjektet
 5. Avslutning av gjennomføringsfasen

Et produktteam v/Sykehuset i Vestfold HF (SiV) har gjennomført en utprøving av brukernær

tjenesteutvikling som en del av prosjektet. Produktteamet har utviklet en løsning ved bruk av

prosessplattformen.

De viktigste funn/læringspunkter:

 1. Det gir økt verdiskapning når klinikere definerer behovet og jobber direkte med utviklere om å ta frem en løsning i iterasjoner.
 2. Forutsetningene for en reell utprøving av alle elementer av arbeidsformen brukernær tjenesteutvikling har ikke vært 100% til stede.
 3. De tekniske forutsetningene burde vært på plass før produktteamet ved Sykehuset i Vestfold HF startet sin utprøving.
 4. Utvikling av intern kompetanse i Sykehuspartner på produktutvikling og på prosessplattformen har ikke hatt tilstrekkelig koordinering og finansiering. Dette er forutsetninger for å realisere forventede gevinster og å lykkes med skalering. 
 5. Prosessplattformen er en verktøykasse som muliggjør økt endringshastighet. Plattformen er egnet til å understøtte både enkle og svært komplekse prosesser, bygge gjenbrukbare felleskomponenter og håndtere organisatorisk variasjon.
 6. Det gjenstår mange organisasjonstilpasninger i foretaksgruppen for å legge til rette for brukernær tjenesteutvikling.
 7. Brukernær tjenesteutvikling er vedtatt i strategien til Helse Sør-Øst, men man har ikke en styringsmodell for brukernær tjenesteutvikling.
 8. Helseforetakene har behov for å forstå hvordan den nye tjenesten kan brukes, og hva som vil kreves av de for å få verdi ut av tjenesten.
 9. Et koordinerende forum der verdiskapning ved hjelp av brukernær tjenesteutvikling er i fokus vil kunne bidra til systematisk læring på tvers av helseforetak.

Veien videre:

 • Videre arbeid med å tilpasse regional forvaltningsmodell i en kontekst der en SaaS-leverandør drifter og forvalter løsningen, og hvor Sykehuspartner HF forvalter bruken av løsningen.
 • Klargjøre prosessplattformen for bruk i hele foretaksgruppen ved blant annet sluttføring av
  ROS for andre HF og tilrettelegge Pega Cloud-tjenesten.
 • Følge opp anbefalte tiltak som prosjektet har lagt frem i rapporten om Læringsgevinster
  fra gjennomføringsfase 2.

Program kodeverk og terminolog (Helsedirektoratet)

Felles kodeverk og terminologi er viktige forutsetninger for god samhandling mellom virksomheter. I tillegg støtter det opp om interne prosesser i virksomhetene som styring, automatisk beslutningsstøtte og samhandling mellom profesjoner. Felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling.

For mer informasjon, se våre nettsider:

Programkodeverk og terminologi –Felles språk (nasjonalt prosjekt) - ehelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det fireårige satsingstiltaket for Felles språk besluttet av stortinget. Satsingen ble lagt til Direktoratet for e-helse for realisering, organisert gjennom Program kodeverk og terminolog (PKT). Gjennomføring av programmet ble avsluttet i desember 2023. Måloppnåelse, leveranser og erfarings- og læringspunkter er dokumentert i en sluttrapport fra programmet som ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i februar 2024. Målene med programmet er i all hovedsak oppnådd . Noen restanser er identifiserte, men disse påvirker ikke programmets samlede måloppnåelse. Som del av programmets leveranser er nasjonal forvaltning etablert for videre oppfølging av arbeidet med Felles språk. Forvaltningen inngår nå som del av de ordinære oppgavene i direktoratet.

Programmet ble avsluttet med et underforbruk på rundt 2 MNOK.

DHV – Velferdsteknologi til barn unge og voksne (Helsedirektoratet)

Barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser har behov for sammenhengende tjenester hele livet og på alle arenaer. Ved å komme tidlig inn, tenke nye helhetlige digitale løsninger og velferdsteknologi, vil gevinsten vi kun ser konturer av kunne hentes ut både for bruker selv, men også kommunen i form av spart tid og ressurser.

Prosjektets hovedmål: Bedre tjenestetilbud med økt kvalitet til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Resultatmål: Økt kompetanse i kommunen om velferdsteknologi til målgruppen, samt at kunnskap generert i programmet og videre satsing har bidratt til ny praksis for tjenester til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer i minimum én kommune i hvert fylke innen utgangen av 2024.

Beskrivelse av prosjektets tiltak og leveranser: Velferdsteknologi til barn, unge og voksne har vært en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommuner har søkt om tilskudd til arbeidet, og tilskuddsmidlene har vært brukt til å øremerke ressurser som kan lede implementeringsprosessene lokalt og i samarbeid mellom kommuner. Prosjektet har understøttet disse kommunene i sin implementering av velferdsteknologi for målgruppen, både gjennom å fasilitere samlinger for erfaringsdeling og gjennom målrettet prosessveiledning – blant annet knyttet til veikart for tjenesteinnovasjon og det å bygge opp en helhetlig tjenestemodell for implementering og bruk av velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble avsluttet i 2023, men dette arbeidet fortsetter ut 2024 som del av Helseteknologiordningen.

Program Digital Samhandling steg 1 (Helse- og omsorgsdepartementet)

Kjernen i Program digital samhandling har vært å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten skaper vi et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.

Arbeidet i steg 1 har dannet grunnlaget for videreutvikling av eksisterende samhandlingsløsninger, og utvikling av nye. Programmet har jobbet med samhandlingstjenestene journaldokumenter, kritisk informasjon, prøvesvar og pasientens legemiddelliste. Det har også vært jobbet med grunndata- og tillitstjenester og etablering av API-management.

I 2024 er eierskapet til satsingen for digital samhandling overført til HOD. Det er utarbeidet mandater for samhandlingsområdene journaldokumenter, kritisk informasjon, prøvesvar og måledata i tillegg til pasientens legemiddelliste som også tidligere har vært rapportert som et eget tiltak. For å samsvare med strukturen i mandatene vil hvert av samhandlingsområdene framover bli rapportert som separate tiltak.

Les mer om hva Program digital samhandling har jobbet med på ehelse.no

 

Siste faglige endring: 29. april 2024