Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Hvilke tiltak er relevante?

Relevante tiltak for å bidra til å løse problemet som er identifisert i kapittel 2 er diskutert bredt med fagmiljøer og styringsgruppe for utprøvingen ved UiT. Forslagene som er fremkommet er systematisert i tabell 4.1.

Tabell 4.1. Relevante tiltak for å gi et fullverdig odontologisk tilbud til disse pasientene

Kategori

Foreslått tiltak

Status

ORGANISERING OG FINANSIERING AV TANNHELSETJENESTER

(se også pkt. 2.2)

En ny organisering og finansiering av tannhelsetjenester (1)

  • Oppfølging av prioriteringsutvalgets innstilling (NOU 2018: 16 Det viktigste først)
  • TTB2020-44 − oppdrag innenfor tannhelsefeltet. Utredningsoppdrag i oppfølging av Prioriteringsutvalgets innstilling.
  • Anmodning om forsøksordning med overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunen
 

Forsøksordning med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi) som et permanent tilbud (2)

Oppdrag under utprøving/utredning – en eventuell etablering av en tjeneste for orale helsetjenester i sykehus må vedtas politisk.

-

Etablering av et oppsøkende og forebyggende tilbud i samarbeid med den kommunale helsetjenesten bestående av ett eller flere av følgende tiltak eller andre tiltak:

  1. Tannpleier i kommunen (3a)
  2. Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO) (3b)
  3. Primærhelseteam (3c)
  4. Oppfølgingsteam (3d)

Tannpleier i kommunen: Oppdrag gitt 2020.

TOO: Tilbud under utbygging.

Primærhelseteam: Oppdraget inkluderer pdd. ikke tannhelse.

Oppfølgingsteam: Oppdraget inkluderer pdd. ikke tannhelse.

FAGLIG STYRKING AV TANNHELSETJENESTEN

Styrking av grunnutdanningen (4)

Grunnutdanningen er forankret i Kunnskapsdepartementet.

 

Styrking av etter-, videre- og spesialistutdanning (5)

Oppdrag vedr. spesialistutdanning av tannleger. Rapport er levert HOD høsten 2021. Forskriftsarbeid pågår i HOD.

 

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til voksne med avanserte og sammensatte behov (6)

Ingen oppdrag gitt pdd.

 

Multidisiplinær odontologi (7)

Oppdrag utprøving av videreutdanning på spesialistnivå 2011−2021 – sluttrapport levert.

4.1. Foreslåtte tiltak

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2022