Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Litteratur

 1. Bøhn BH, m.fl. Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre – oppsummering av kunnskap og forskningsresultater. Delrapport Mat og ernæring til eldre – oppsummering av kunnskap og forskningsresultater. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, 2017. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport1_mat_ernaering_eldre.pdf.
 2. Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf.
 3. Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Dokument 3:5 (2018–2019). Tilgjengelig fra: https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2018-2019/tilgjengelighetkvaliteteldreomsorgen.pdf.
 4. Devik SA, Olsen RM. Underernæring og pasientsikkerhet blant eldre i kommunene. Senter for omsorgsforskning, 2018. 
 5. Juul HJ. Forebygging og behandling av underernæring. Potensial for kostnadsbesparelser? Oppgave i kostnad-nytteanalyse ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Universitetet i Oslo, 2010. Tilgjengelig fra: https://docplayer.me/3830040-Forebygging-og-behandling-av-underernaering.html.
 6. Kost & ernæringsforbundet og Arla. Underernæring - Det skjulte samfundsproblem. Kost & ernæringsforbundet, 2014. Tilgjengelig fra: https://kost.dk/sites/default/files/2021-03/%281%29%20Underern%C3%A6ring%20%E2%80%93%20det%20skjulte%20samfundsproblem%2C%20af%20Kost%20%26%20Ern%C3%A6ringsforbundet%20og%20Arla%2C%202014.pdf.
 7. Abizanda P, m.fl. Costs of Malnutrition in Institutionalized and Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review. J Am Med Dir Assoc, 2016;17:17-23.
 8. Førland O, Rostad HM. Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. En kunnskapsoppsummering. Senter for omsorgsforsknings rapportserie nr. 4, 2019. 
 9. Helsedirektoratet. Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling. Helsedirektoratets innspill til videreutvikling av folkehelsepolitikken. Helsedirektoratet, 2018. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-og-baerekraftig-samfunnsutvikling/Folkehelse%20og%20bærekraftig%20samfunnsutvikling.pdf/_/attachment/inline/3bee41d0-0b38-4957-913e-bedad965e37a:a89f2b8d35a30992c90f2f4c4f872d2ffdd0abaa/Folkehelse%20og%20bærekraftig%20samfunnsutvikling.pdf.
 10. Helse- og omsorgsdepartementet. Omsorg 2020 – Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf.
 11. Folkehelseinstituttet. Befolkningen i Norge. I Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge. Tilgengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/befolkningen/.
 12. Helsedirektoratet. Status og utfordringer på kostholdsområdet, både generelt i befolkningen, i ulike grupper i befolkningen og relatert til sosiale ulikheter. Helsedirektoratet, 2016. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-handlingsplan-for-bedre-kosthold-2017-2021/Status%20og%20utfordringer%20på%20kostholdsområdet,%20i%20befolkningen,%20i%20ulike%20grupper,%20sosiale%20ulikheter.pdf/_/attachment/inline/c55d77c9-e584-4b0d-8ac4-d8d71785f056:a6fcb1b916f2ea1345caa0bc2f1c6bfcd3fe17f8/Status%20og%20utfordringer%20på%20kostholdsområdet,%20i%20befolkningen,%20i%20ulike%20grupper,%20sosiale%20ulikheter.pdf.
 13. Helsedirektoratet. Ernæring i helse- og omsorgstjenesten - Status, utfordringer og eksempler på gode tiltak. Kunnskapsgrunnlag for Ny handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Helsedirektoratet, 2017. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten/Ernæring%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/37f940cf-0354-4860-9eca-afc134901037:117dcc69f95df3285c018d6886d2daa123342429/Ernæring%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf.
 14. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Tilgjengelig fra: https://www.utviklingssenter.no/.
 15. Statistisk sentralbyrå. Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017.
 16. Ramm J: Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. Statistisk sentralbyrå, 2013. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/eldres-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester.
 17. Folkehelseinstituttet. Helse hos eldre i Norge. I Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/eldre/.
 18. Helsedirektoratet. Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen. Analysenotat 10/2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet, 2017.
 19. Helsedirektoratet. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, 2012. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosthåndboken%20–%20Veileder%20i%20ernæringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosthåndboken%20–%20Veileder%20i%20ernæringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf.
 20. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Helsedirektoratet, 2009. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering
 21. Helsedirektoratet. Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem.
 22. Helsedirektoratet. Oppfølging av ernæring hos hjemmeboende. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende.
 23. Fjæra B, Willumsen T, Eide H. Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning, 2010;5:100-108. Tilgengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2010/06/tannhelse-hos-eldre-pasienter-i-hjemmesykepleien.
 24. Helsedirektoratet. Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/beboere-p%C3%A5-sykehjem-vurdert-av-tannhelsepersonell-siste-12-m%C3%A5neder.
 25. Willumsen T, Karlsen L, Næss R, Bjørntvedt, S. Are the barriers to good oral hygiene in nursing homes within the nurses or the patients? Gerodontology, 2012;29:e748-e755.
 26. Zuluaga DJ, Ferreira J, Montoya JA, Willumsen, T. Oral health in institutionalised elderly people in Oslo, Norway and its relationship with dependence and cognitive impairment. Gerodontology, 2012;29:e420-e4
 27. Strand GV, Stenerud G, Hede B. Munnstell i sykehjem. Nor Tannlegeforen Tid, 2017;127:138-143. Tilgjengelig fra: https://www.tannlegetidende.no/journal/2017/2/d2e925/Munnstell_i_sykehjem
 28. I trygge hender 24-7 og Pasientsikkerhetsprogrammet. Tilgengelig fra: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/.
 29. Beck AM, m.fl. Food and nutritional care in hospitals: how to prevent undernutrition - report and guidelines from the Council of Europe. Clin Nutr, 2001;20:455-460.
 30. Aagaard H, Grøndahl VA. Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning, 2017;12:e-61219. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2017/03/rutiner-vurdering-av-ernaeringsstatus-i-hjemmesykepleien.
 31. Kårstad KÅ, m.fl. Dokumentasjonen av ernæringspraksis i spesialisthelsetjenesten er mangelfull. Sykepleien Forskning, 2018;13:e-72857. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2018/10/dokumentasjonen-av-ernaeringspraksis-i-spesialisthelsetjenesten-er-mangelfull.
 32. Lovdata. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250.
 33. Lovdata. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). FOR-2019-06-17-727. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727.
 34. Abelsen B, m.fl. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Statusrapport II. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og Oslo Economics, 2019. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/primaerhelseteam-og-alternative-finansieringsordninger-evaluering-av-pilotprosjekt.
 35. Isaksen J, m.fl. Følgeforskning på "Trygghetsstandarden". Sluttrapport. Vol. nr. 4/2018. Senter for omsorgsforskning, 2018. 
 36. Helsedirektoratet. Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper. Helsedirektoratet, 2017. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kompetansebehov-innen-ernaering-hos-nokkelgrupper/Kompetansebehov%20innen%20ernæring%20hos%20nøkkelgrupper.pdf/_/attachment/inline/68873d29-bbfa-4885-bdb5-6f40ba5adc11:4c55424910454ddfaeb1358169326aad593ba2ff/Kompetansebehov%20innen%20ernæring%20hos%20nøkkelgrupper.pdf.
 37. Nasjonalt råd for ernæring. Sykdomsrelatertunderernæring. Utfordringer, muligheter og anbefalinger. Helsedirektoratet, 2017. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-underernaering/Sykdomsrelatert%20underernæring.pdf/_/attachment/inline/f9c7442d-2c5c-46b1-9a81-70b487278d5b:d679eaef00223e27618b8ac4ab62f9f1fed2875f/Sykdomsrelatert%20underernæring.pdf
 38. Fagforbundet og Pensjonistforbundet. Mat i eldreomsorgen. Om kjøkkendrift og ernæring. Fagforbundet og Pensjonistforbundet, 2019. Tilgjengelig fra: https://ep-static.fagforbundet.no/file/9f420b275a5d3884962c96d6bb319e39/Mat-Eldreomsorgen.pdf.
 39. Ernæringsassistentuddannelsen. Tilgjengelig fra: https://www.ernaerings-assistent.dk/ernaeringsassistentuddannelsen/ernaeringsassistent.
 40. World Health Organization. Evaluation of the Norwegian nutrition policy with a focus on the Action Plan on Nutrition, 2007-2011. WHO Regional Office for Europe, 2013. Tilgjengelig fra: https://www.researchgate.net/publication/305001600_Evaluation_of_the_Norwegian_nutrition_policy_with_a_focus_on_the_action_plan_on_nutrition_2007-2011.
 41. OECD. Health at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing, 2019. TIlgjengelig fra: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en.
 42. Socialdepartementet. God och nära vård – en primärvårdsreform. SOU 2018:39. Socialdepartementet, 2018. Tilgjengelig fra: https://www.regeringen.se/49c941/contentassets/85abf6c8cfdb401ea6fbd3d17a18c98e/god-och-nara-vard--en-primarvardsreform_sou-2018_39.pdf. 
 43. Helsedirektoratet. Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, 2012. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten/Erneringskompetanse%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20oppdrag%20fra%20helse%20og%20omsorgsdepartementet%202009-2012.pdf/_/attachment/inline/eaa97498-08b2-4deb-b723-d07022053c63:a6b171ccdb73c6dd44dde9ce4e15ad13f0651eef/Erneringskompetanse%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20oppdrag%20fra%20helse%20og%20omsorgsdepartementet%202009-2012.pdf.
 44. Trangsrud K. Ernæring i sykehjem - evaluering av pilotprosjekt. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2012. Tilgjengelig fra: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28632/Master-Trangsrud.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
 45. Livsmedelsverket. Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och äldreboenden. Livsmedelsverket, 2019. Tilgjengelig fra: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf.
 46.  Grausne J, Quetel AK. Fakta om offentliga måltider 2018. Kartläggning av måltider i kommunalt drivna förskolor, skolor och omsorgsverksamheter. Livsmedelsverket, 2018. Tilgjengelig fra: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-fakta-om-offentliga-maltider-2018.pdf
 47. Meyer SE, Velken RJ, Jensen LH. Vurdering av ernæringsstatus – et sykepleiefaglig ansvar i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning, 2017;12:e-61797.
 48. Nærings- og fiskeridepartementet. Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/41435798a618491e902935a590967502/no/pdfs/stm201820190018000dddpdfs.pdf.
 49. Norton C, m.fl. Protein supplementation at breakfast and lunch for 24 weeks beyond habitual intakes increases whole-body lean tissue mass in healthy older adults. J Nutr, 2016;146:65-69.
 50. Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet. Appetitt på livet. Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet, 2015. Tilgjengelig fra: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/11/Appetittpaalivet.pdf.
 51. Kristiansen I, m.fl. Klinisk ernæringsfysiolog – en nøkkelingrediens på kjøkkenet? Norsk tidsskrift for ernæring, 2019;4. Tilgjengelig fra: https://www.idunn.no/loi/ntfe.
 52. Regjeringen. Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sdg/id2505400/.
 53. Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nn-no/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf.
 54. Framtiden i våre hender. En tredjedel av all mat blir aldri spist.
 55. Direktoratet for forvaltning og ikt. Kriterieveiviseren. Veiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser. Tilgjengelig fra: https://kriterieveiviseren.difi.no/nb/wizard-export/criteria/6603_6604/6606_6607.
 56. Eide HK. Nutritional risk and care in elderly hospitalized patients. A mixed methods research approach. Universitetet i Oslo, 2015. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-51715.
 57. Gautun H, Syse A. Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities. Nordic Journal of Social Research, 2017;8.
 58. Halvorsen K, m.fl. Documentation and communication of nutritional care for elderly hospitalized patients: perspectives of nurses and undergraduate nurses in hospitals and nursing homes. BMC Nurs, 2016;15:70.
 59. Pohju A, m.fl. Adding a Dietitian to a Danish Liaison-team after discharge of geriatric patients at nutritional risk may save health care cost. Aging Sci 2016;4:1
 60. Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf.

Siste faglige endring: 18. desember 2019