Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St 15 (2017-2018)- Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (Leve hele livet) i november 2018 ble regjeringen anmodet om "å utarbeide en helhetlig nasjonal strategi for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre som mottar tjenester i sykehjem og hjemmetjeneste, med forslag til konkrete, målrettede tiltak".

Helsedirektoratet mottok tillegg til tildelingsbrev nr 26/2019 oppdrag om å utarbeide et utkast til nasjonal ernæringsstrategi hos eldre. 

Oppdraget har vært forankret i avdelingen Folkesykdommer. Foreslåtte innsatsområder og tilhørende mål og tiltak i strategien er basert på innspill fra intern workshop og innspill i Helsedirektoratet samt to eksterne innspillsmøter høsten 2019. Rapporten ble godkjent i ledermøte og oversendt til HOD i desember 2019.

Tatt i betraktning det knappe tidsperspektivet for leveranse og etter dialog med HOD var det ikke mulig å foreta en grundig litteraturgjennomgang og det ble heller ikke mulig å utrede økonomiske og/eller administrative konsekvenser. HOD vil gå gjennom utkastet og bruke dette innspillet som faglig bakgrunn for utvikling av en helhetlig nasjonal strategi.  

Siste faglige endring: 18. desember 2019