Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Oppdraget og avgrensninger

Helsedirektoratet fikk i Tildelingsbrevet 2021 følgende oppdrag:

TB2021-30: Helsedirektoratet skal vurdere hvordan flere barn hvor det mistenkes vold/overgrep skal bli medisinsk undersøkt som anbefalt i nasjonale retningslinjer, herunder vurdere mulige oppfølgende tiltak. Det vises også til arbeid med revisjon av felles nasjonal retningslinje for statens barnehus.

Begrepet medisinske undersøkelser vil i denne rapporten omfatte både ordinære medisinske undersøkelser av barn (heretter MU) som gjennomføres med et helsemessig formål, og klinisk rettsmedisinske undersøkelser av barn (heretter KRMU), som gjennomføres med et strafferettslig formål på anmodning fra påtalemyndighetene i politiet. Alle medisinske undersøkelser av barn og unge mistenkt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt anbefales gjennomført som en sosialpediatrisk undersøkelse (Helsedirektoratet, 2019).

Det legges til grunn at "nasjonale retningslinjer" i oppdragsteksten viser til "Felles retningslinjer for Statens barnehus" (2016) (heretter Felles retningslinjer) og "Nasjonale faglige råd for medisinske undersøkelser i Statens barnehus" (2019) (heretter Faglige råd).

Anbefalingene det vises til i oppdragsteksten anses å gjelde medisinske undersøkelser i Statens barnehus. Ansvaret for tilbudet om medisinske undersøkelser til barn utsatt for vold og overgrep ligger til de regionale helseforetakene (RHF) og er del av spesialisthelsetjenesten. I Statens barnehus foretas planlagte medisinske undersøkelser av barn som er mistenkt utsatt for vold eller overgrep eller har vært vitne til vold og overgrep, der saken er anmeldt og det er besluttet tilrettelagt avhør (heretter TA). De akutte medisinske undersøkelsene av barn skal hovedsakelig utføres ved landets barne- og ungdomsklinikker (BUK) i sykehus. I tillegg kan barn fra 16 år (noen steder fra 14 år) tilbys undersøkelse etter seksuelle overgrep ved overgrepsmottak for voksne (Helsedirektoratet, 2021).

Mandatet til dette oppdraget er begrenset til barn, nærmere definert som personer under 18 år, jf. FNs Barnekonvensjon artikkel 1, og omfatter derfor ikke sårbare voksne selv om disse også er i barnehusets målgruppe. Klinisk rettsodontologisk og ordinære tannlegeundersøkelser eller klinisk rettspsykiatriske og ordinære psykisk helse undersøkelser av barn på barnehuset vurderes heller ikke å være en del av mandatet til dette oppdraget, er derfor ikke vurdert og blir heller ikke omtalt nærmere.  I oppdragsteksten vises det til revisjon av Felles retningslinjer, og Helsedirektoratet vil løfte overnevnte temaer, roller og oppgaver inn i arbeidet med revisjonen.

På bakgrunn av nevnte oppdrag har Helsedirektoratet gjennomført et innsiktsarbeid med bred kartlegging av dagens tilbud om medisinske undersøkelser ved Statens barnehus i Norge, både KRMU og MU, herunder hvordan de organiseres og tilbys i dag. Dette innsiktsarbeidet har vært nødvendig for å belyse mulige årsaker til at det utføres få medisinske undersøkelser, da særlig MU, som igjen gir mulighet til å foreslå konkrete tiltak til forbedring. Rapporten beskriver hovedutfordringene som er blitt synlige i innsiktsarbeidet og gir anbefalinger om tiltak å forbedre nåværende tilbud og tilrettelegge for at det kan gjennomføres flere medisinske undersøkelser. 

Siste faglige endring: 28. oktober 2022