Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Helsedirektoratet fikk i 2021 i oppdrag å vurdere hvordan flere barn hvor det mistenkes vold/overgrep skal bli medisinsk undersøkt som anbefalt i nasjonale retningslinjer, herunder vurdere mulige oppfølgende tiltak. Helsedirektoratet har derfor gjennomført et innsiktsarbeid med bred kartlegging av dagens tilbud om medisinske undersøkelser, det vil si både klinisk rettsmedisinske undersøkelser (heretter KRMU) og ordinære medisinske undersøkelser (heretter MU) ved Statens barnehus i Norge. Rapporten ser også på hvordan medisinske undersøkelser organiseres og tilbys i dag. Dette innsiktsarbeidet har vært nødvendig for å belyse mulige årsaker til at det utføres få medisinske undersøkelser, som igjen gir mulighet til å foreslå konkrete tiltak til forbedring.

Innsiktsarbeidet har vist at det er flere årsaker til at det gjennomføres få medisinske undersøkelser i barnehusene, og disse beskrives som utfordringer i denne rapporten.

Den største utfordringen er at straffesaken dominerer tilbudet ved barnehuset, noe som utfordrer intensjonen til barnehuset som et tverrfaglig enhetlig tilbud til barnets beste. En annen stor utfordring er at det ikke finnes rutiner for bestilling, organisering av MU ved barnehusene og en plan for oppfølging av barnet etter MU. Noe av forklaringen på dette er at det er rettslige uklarheter knyttet til bl.a. henvisning, samtykke og deling av opplysninger. Videre er det stor variasjon i tilgjengelighet og tilstedeværelse av kompetent helsepersonell på barnehusene, og det er utilfredsstillende fasiliteter og utstyr til medisinske undersøkelser inkludert IT-utstyr, ved flere barnehus. Mangelfull tverrfaglig samhandling, som ofte er forårsaket av ressursmangel og høyt arbeidspress, fører til varierende kunnskap om hverandres fagfelt, blant de som jobber inn på Statens barnehus. Innsiktsarbeidet har også vist at medisinsk undersøkelse sjeldnere blir begjært hvis påtalemyndighetene ikke har nok kunnskap om hva en slik undersøkelse kan avdekke. Logistikk knyttet til lang reisevei for barna fremkommer også som en utfordring. Det er også et behov for et bedre system for kvalitetsforbedring av medisinske undersøkelser i Statens barnehus, samt system for å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan det medisinske tilbudet fungerer i barnehusmodellen.

Utfordringene er sammensatte og Helsedirektoratet mener at de må ses på hver for seg og helhetlig for å finne gode løsninger. Noen av utfordringene krever en rettslig vurdering, og de sentrale rettslige spørsmålene er omtalt i kapittel 4.

På bakgrunn av utfordringene som er beskrevet i rapporten har Helsedirektoratet anbefalt tiltak for at det kan gjennomføres flere medisinske undersøkelser, både KRMU og MU, i Statens barnehus.

Tiltakene som anbefales er satt i prioritert rekkefølge:

  1. Styrke tverrdepartemental styring av barnehusene
  2. helsepersonell må involveres i planlegging av saken
  3. sikre en rutine for tilbud om MU
  4. sikre at det er tilstrekkelig og tilgjengelig helsepersonell med riktig kompetanse på barnehuset
  5. kompetanseheving og fagutvikling i sosialpediatri
  6. tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid
  7. sikre system for kunnskapsoppbygging og kvalitetsforbedring
  8. sikre tilfredsstillende fasiliteter og utstyr
  9. forbedre logistikken der barna har lang reisevei

Hvert av de nevnte tiltakene er beskrevet i kapittel 5 med omtale av tiltaket, hva slags effekt de forventes å gi samt forutsetninger for at tiltaket kan gjennomføres.

I kapittel 6 omtales organisering av medisinske undersøkelser ved noen utenlandske barnehus. Kapittel 7 beskriver forslag til veien videre.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022