Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3NOVA rapport nr. 12/21

Samtidig med innsiktsarbeidet til denne rapporten publiserte NOVA sin andre nasjonale evaluering av Statens barnehus i Norge (Bakketeig, Stefansen, Andersen, & Gundersen, 2021) (heretter NOVA-rapporten). Evalueringen belyser hvordan dagens barnehus fungerer i forhold til deres mandat og nasjonale føringer, og undersøker hvordan barnehusmodellen har utviklet seg siden forrige evaluering i 2012. NOVA har gjennomført spørreundersøkelser, blant annet med helsepersonellet som utfører medisinske undersøkelser på barnehusene, gjennomgått dokumenter, rapporter og referater og hatt møter med andre relevante aktører ved barnehusene. 

NOVA konkluderer med at mye fungerer godt ved barnehusene, men at "oppfølgingsarbeidet og fagutvikling har vanskelige vilkår ved noen barnehus, og den medisinske fagkompetansen fremstår generelt som lite integrert" (Bakketeig et al., 2021 s. 11). NOVA-rapporten belyser flere av de samme utfordringene som fremkommer i innsiktsarbeidet til denne rapporten, og foreslår tiltak som delvis overlapper med våre foreslåtte tiltak. Kapittel 6 i NOVA-rapporten omhandler medisinske undersøkelser særskilt, og der løftes blant annet behovet for økt kapasitet av sosialpediatere, etablering av en fast rutine der helsetjenesten v/sosialpediater deltar i samrådsmøte og konsulteres i spørsmålet om det skal gjennomføres KRMU i den enkelte sak, behov for kvalitetsforbedring av mandatene fra politi om klinisk rettsmedisinsk undersøkelser og mer. Vi vil referere til NOVA sine funn og forslag til tiltak videre i denne rapporten, der det er relevant. 

Siste faglige endring: 28. oktober 2022