Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Sammendrag

Det er nødvendig med et økt søkelys på bruker- og pårørendemedvirkning for å sikre gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. Formålet med denne rapporten var å kartlegge hva som finnes av kvalitativ forskning om brukermedvirkning, inkludert pårørendemedvirkning, på ulike nivåer innen psykisk helse- og rusfeltet, og avdekke områder der vi trenger mer forskning. Problemstillingen har vært hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet, ifølge kvalitativ forskning fra Norden og Sápmi i perioden 2012- 2022.

I denne sammenhengen har vi valgt å fremstille kunnskapsoppsummeringen i form av en kortfattet rapport med vedlegg.

Rapporten gir en oversikt over arbeidet med litteratursøk og litteraturgjennomgang, samt presentasjon av hovedfunn. Funnene viser noen viktige strømninger innen fagfeltet psykisk helse og rus i nordisk og samisk kontekst de siste ti årene, innenfor kvalitativ forskning.

Resultatene av litteraturgjennomgangen er omfattende. Vi har derfor valgt å presentere hovedfunn kortfattet i rapporten, med henvisninger til tilhørende vedlegg for de som ønsker mer inngående innsikt. Utvalget av artikler som refereres til, er eksempler på fremtredende tematikk fra vår analyse. De refererte artiklene er valgt ut på bakgrunn av bredde og variasjon. På grunn av prosjektets begrensede tidsperspektiv[1], har det vært nødvendig å avgrense rapportens omfang.  

Vedleggene i denne rapporten er systematiske oversikter som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vedleggene gir utfyllende informasjon, og kan virke som en oversikt over litteraturen funnet på temaet. Det ble gjort søk i seks forskningsdatabaser. Vi vurderte treffene og sorterte, kodet og analyserte studier som møtte inklusjonskriteriene i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk (se inklusjonskriterier). Vi inkluderte 508 artikler.

Våre hovedfunn:

  • Vi identifiserte en betydelig mengde artikler om brukermedvirkning innen psykisk helse- og rusfeltet. Hovedandelen handlet om psykisk helse, færre handlet om rus
  • Hovedvekten av artiklene omhandlet brukermedvirkning på individnivå og tjenestenivå.
  • Vi identifiserte få artikler på systemnivå
  • Hovedandelen av artiklene omhandlet voksne brukere (over 18 år)
  • Vi identifiserte få artikler om barn og unge
  • Vi identifiserte få artikler om eldre
  • Mye av forskningen i Norge og Norden handlet om recovery, og recovery- orienterte tjenester. Disse tjenestene ses i tilknytning til arbeid, meningsfulle aktiviteter, venner og familie, selvbestemmelse, tilhørighet, håp og identitet
  • Mye av forskningen i Sápmi omhandlet myndiggjøring, og praksis viser en tydelig vektlegging av helse- og velferdskompetanse i et helhetlig og kulturtilpasset perspektiv
  • Mye forskning satt søkelys på erfaring fra bruker-, pårørende- og tjenesteperspektiv
  • Forskningen viste at det er en økende praksis av mer individuelt tilpassede tjenester

 

Fotnoter

[1] Rapporten har hatt en tidsramme på to månedsverk.

Siste faglige endring: 25. september 2023