Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11Konklusjon

Arbeidet med å sikre tilstrekkelig fagkompetanse innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester er viktig og krevende. Det må gjøres en bred innsats på flere felt parallelt for å adressere utfordringen Kvalifisering og opplæring av ufaglærte. Helsedirektoratet er av den oppfatning at selv om gruppen uten kvalifisering utgjør 30 prosent av de ansatte, så er det under halvparten av disse som er aktuelle for et utdanningsløp. Dette tilsier økt satsning på systemnivå, spesielt rettet mot ledere og satsning på ulike kompetansetiltak. Det finnes allerede flere utdanningsløp som er tilpasset ansatte i denne gruppen, og man må tenke individuelle og systembaserte tiltak i en samordnet satsning som skissert i de relevante virkemidlene foreslått i denne rapporten.

I arbeidet med denne rapporten har Helsedirektoratet lagt til grunn delrapport levert februar 2022 Hvem er gruppen ansatte uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning i brukerrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste? Til grunn for oppdraget ligger forutsetningen om at det skal utdannes til en livslang yrkeskarriere innen kommunal helse- og omsorgstjeneste gjennom formelle kvalifiseringsløp. Basert på kartleggingen ser vi at potensialet i antallet sysselsatte uten helse- og sosialfaglig utdanning som kan kvalifiseres, og ha en karriere i kommunale helse- og omsorgstjenester, er begrenset. Analysen tegner et bilde av målgruppen som gjør at en bør ha flere ulike tilnærminger i håndteringen av utfordringsbildet.

Hovedkonklusjonen i denne avsluttende rapporten er derfor at for å lykkes med et kvalifiseringsløft av personellgruppen uten helse- og sosialfaglig utdanning, så bør en kombinasjon av tiltak som retter seg mot ulike aktører og nivåer til. Det er imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike typer av politiske tiltak og reformer faktisk har påvirket organisatoriske forhold ute i helsetjenestene (jf. kap. 5). 

Helsedirektoratet har i denne rapporten synliggjort relevante virkemidler som kan kombineres i ulike konstellasjoner avhengig av satsningsområde(r). Den kombinasjon av tiltak og prioriterte satsinger som velges vil være avhengig av en samlet vurdering av politiske, økonomiske, juridiske og tidsmessige betingelser. Helsedirektoratet anbefaler at det legges opp til effektoppfølging av det enkelte tiltak og/eller tiltaksporteføljer for å gi stadig bedre muligheter for mer kunnskapsbasert prioritering av fremtidige tiltak/tiltaksporteføljer på området.

Helse- og omsorgsdepartementet etterspør i oppdraget en faglig vurdering av behovet for et felles opplæringsprogram for ansatte uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning. Helsedirektoratet anbefaler at opplæringskurset Dette må jeg kunne videreutvikles og anvendes som et mulig førstevalg for dette formålet. Kurset er et godt utgangspunkt som et innføringskurs og supplement til primærhelsetjenestens opplæringstilbud.

Siste faglige endring: 12. desember 2023