Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Helsedirektoratets anbefaling

Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning er som delrapport Kartlegging konkluderer med en uensartet gruppe. Evalueringer av enkelttiltak og forskning viser i stor grad at for å lykkes må flere tiltak som retter seg mot ulike aktører og nivåer kombineres. Helsedirektoratet har valgt å synligjøre relevante virkemidler i tråd med oppdraget. Hvilke kombinasjon av tiltak og prioriterte satsinger som velges vil være avhengig av politiske vurderinger, økonomiske rammer og tidsperspektiv.  

Tabell 3 viser en ikke-prioritert tiltaksoversikt over de relevante tiltak som er presentert i kapittel 8. Dette er Helsedirektoratets anbefalte tiltak for dette oppdraget. Merk at flere av tiltakene kan ha en bredere effekt på kompetanseheving også ut over målgruppen uten helse- og sosialfaglig utdanning. Dette kan innebære en generell positiv effekt på å rekruttere og beholde ansatte i sektoren.

Tabell 9: Anbefalte tiltak i denne rapporten med målgruppe, nivå og status på implementering

Tiltak nr.

Relevante tiltak

Målgruppe*

Nivå

Status**

Jf. Kap.

1

Utdanningstiltak rettet mot formell kvalifisering tilbudt innenfor utdanningssystemet

Alle

System

Iverksatt

8.2.1

2

En koordinatorrolle på regionalt nivå rettet mot virksomhetsledere og aktuelle ansatte med behov for språkopplæring. Koordinatorrolle med ansvar for å rekruttere aktuelle kandidater og deres ledere til utdanningsløp som leder til dokumentert kompetanse i tråd med virksomhetens strategiske kompetanseplan

Alle

System

Ikke kjent

8.2.1

3

Praksisnære utdanningsløp der en stor andel av læringen skjer på arbeidsplassen

Alle

System

Delvis iverksatt

8.2.1

4

Økt bruk av realkompetanse som inngangsmulighet til utdanning på videregående-, universitet- og høgskole

Alle

System

Delvis iverksatt

8.2.1

5

Informasjonskampanjer for motivasjon og muligheter for veier til kvalifisering

Alle

Samfunn / System

Ikke kjent

8.2.1

6

Informasjonskampanjer: lære hele livet, jobbsikkerhet, karrierevei og fagutvikling, rettet mot menn

Alle

Samfunn / System

Ikke kjent

8.2.1

7

Modulbaserte, tilrettelagte utdanningstilbud innenfor alle relevante yrkesgrupper

Alle

System

I pilot

8.2.2

8

Økonomiske incitament rettet mot kommunen for at virksomheten kan stille lærlingplass til rådighet under kvalifiseringsløp

Alle

System

Ikke iverksatt

8.2.2

9

Økonomiske incitament rettet mot kommunen hvor kandidater med innvandrerbakgrunn er ansatt slik at virksomheten kan stille lærlingplass til rådighet under kvalifiseringsløp

Ansatte med innvandrerbakgrunn

System

Ikke iverksatt

8.2.3

10

Informasjonskampanjer om mulighetene etter yrkesfaglig videregående opplæring rettet mot ansatte med innvandrerbakgrunn

Ansatte med innvandrerbakgrunn

System

Ikke iverksatt

8.2.3

11

Språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere bør være en integrert del av utdanningsløpet vedkommende tar slik at fagspråket utvikles i takt med faglig kompetanse

Ansatte med innvandrerbakgrunn

System

Iverksatt lokalt 

8.2.3

12

Fleksible utdanningstilbud på videregåendenivå og innenfor høyere utdanning bør prioriteres i alle regioner

Alle

System

Delvis iverksatt

8.2.4

13

Øke lederkompetanse på planlegging, motivasjonsarbeid og endringsledelse gjennom deltagelse i nasjonale lederutdanningsprogram. Handlingskompetanse til å bruke forskrift om ledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsprogrammet aktivt i lederutøvelsen

Alle

Arbeidsgiver og leder

Delvis iverksatt

8.3

14

Det bør utredes en juridisk hjemmel for å styrke strategisk kompetanseplanlegging, parallelt med § 5 i folkehelselovgivningen og kap. 11 i plan og bygningsloven

Alle

Arbeidsgiver og leder

Ikke iverksatt

8.3

15

De to øremerkede tilskuddsordningene Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere (Jobbvinner) og Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten (TØRN) planlegges for utvidelse til å kunne inkludere alle kommuner som ønsker deltagelse fra neste budsjettperiode, og øremerket tilskudd til de to ordningene økes tilsvarende med friske midler

Alle

System

I pilot

8.3

16

Det anbefales forskning for å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag på sammenhenger mellom pasientsikkerhet, kvalitet og andel ufaglærte. Områder som bør vurderes utforsket spesifikt:

  • Hva hemmer og fremmer ønske om å gjennomføre kvalifiseringsløp for målgruppen
  • Evaluering av implementerte tiltak og følgeforskning (herunder hva gjør at andel ufaglærte er konstant på tross av tiltak)

Alle

System

Delvis iverksatt

8.4

17

Prioritere utvikling av relevante kvalitetsindikatorer for effektmåling og kunnskap om kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Alle

System

Ikke iverksatt

8.4

Merknader til tabellen:

* Målgruppe: I hvilken grad virkemidlene treffer ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning

** Status: Om tiltaket er iverksatt helt eller delvis, og evt. om det er pilotering

 

Siste faglige endring: 12. desember 2023