Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Korreksjon for budsjettoverføring h-reseptordningen

I perioden 2012—2022 har ansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i spesialisthelsetjenesten og dermed økt kostnadsnivået. Kapittel 1.1 viser kostnadsutvikling for h-reseptordningen og legemidler i helseforetak dersom det korrigeres for budsjettoverføringene.

Følgende budsjettoverføringer[6] i perioden 2012 til 2022 korrigeres det for:

  • 300 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for kreftlegemidler i 2014.
  • 1169 mill. kroner til overføring av ansvar for legemidler knyttet til anemi, blodkoagulasjon, hepatitt C, kolonstimulerende midler og veksthormoner i 2016.
  • 730 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for PAH-legemidler per 01.07.2017 og flere kreftlegemidler per 01.05.2017.
  • 1058 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemiddelgrupper til behandling av alvorlig astma, mastocytose, HIV, hepatitt B og C i 2018.
  • 1283 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser, samt reversering til folketrygden av 145 mill. kroner for legemiddelet Xolair. Netto budsjettoverføring utgjorde 1138 mil kroner i 2019.
  • 265 mill. kroner knyttet til legemidler til behandling av sjeldne tilstander og veksthormonforstyrrelser i 2020 (helårsvirkning av overføringen i 2019).
  • 365 mill. kroner for legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene ALS, jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner (helårsvirkning fra overføring i 2020), samt for legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer.
  • 7 mill. kroner i 2022 for helårsvirkning for enkelte legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer som ble overført i 2021.
Tabell 5: Budsjettoverføring h-reseptordningen. Løpende og faste priser inkl. mva. i mill. kroner. Kilde: Prop. 1 S for årene 2012–2022.

År

Løpende priser

Faste priser

 

Budsjettoverføring

Akkumulert korreksjon

Budsjettoverføring

Akkumulert korreksjon

2012

 

4 557

 

5 531

2013

 

4 607

 

5 531

2014

300

4 394

353

5 177

2015

 

4 447

 

5 177

2016

1 169

3 425

1318

3 860

2017

730

2 739

812

3 048

2018

1 058

1 711

1164

1 883

2019

1 138

613

1224

659

2020

265

367

277

383

2021

365

7

376

7

2022

7

0

7

0

 

[1] Budsjettoverføringene er oppgitt inklusive mva. Kilde: Prop. 1 S for aktuelle budsjettår.

Siste faglige endring: 08. desember 2023