Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Antall anker og utfall i lagmannsretten

Av totalt 189 dommer avsagt av tingretten, ble 110 (58 prosent) anket til lagmannsretten. Det var den private part (pasienten) som anket samtlige. Utfallet av sakene er vist i figur 17.

Fire anker (4 prosent) ble nektet fremmet ved beslutning. Begrunnelsen var at lagmannsretten fant det klart at anken ikke ville føre frem, jf. tvl. § 29-13 andre ledd.

På samme måte som før hovedforhandling i tingretten, bortfaller noen saker før ankeforhandling. Av 110 anker ble 40 (36 prosent) hevet ved kjennelse før ankeforhandling. 21 fordi det tvungne vernet opphørte, og 19 fordi ankende part trakk anken sin.

Lagmannsretten avsa dom i 66 (60 prosent) av ankesakene. Av disse omgjorde lagmannsretten seks dommer fra tingretten, ved å gi ankende part medhold i sitt krav om opphør av tvungent psykisk helsevern. I de resterende 60 dommene var lagmannsrettens slutning at begjæringen om opphør av tvungent psykisk helsevern ikke skulle tas til følge/ anken forkastes (lik slutning som i tingretten). Det vil si at ankende part fikk medhold i ca. 9 prosent av ankene.

Figur 17. Utfall av ankesaker behandlet i lagmannsretten i 2022. Antall og andel av totalt 110 saker som omhandlet prøving av vedtak om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, jf. phvl. § 3-3, jf. § 7-1 første punktum.
Figur 17. Utfall av ankesaker behandlet i lagmannsretten i 2022. Antall og andel av totalt 110 saker som omhandlet prøving av vedtak om opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, jf. phvl. § 3-3, jf. § 7-1 første punktum.

 

Siste faglige endring: 21. desember 2023