Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Antall anker og utfall i Høyesterett

Av totalt 66 dommer fra lagmannsretten, ble 18 (27 prosent) anket til Høyesterett. 17 fra den private part (pasienten), og én fra staten.

Kun statens anke ble tatt inn til behandling i Høyesterett (HR-2023-2018-A), hvor Høyesterett stadfestet tingrettens dom (statens anke ble tatt til følge).

Samtlige anker fra den private part ble nektet fremmet, med den begrunnelse at ankeutvalget mente det ikke var tilstrekkelig grunn til at saken skulle bli avgjort i Høyesterett, jf. tvl. § 30-4.

Oppsummert viser tallene fra 2022 at pasienten fikk medhold i totalt 15 av de 189 sakene hvor det ble avsagt dom (8 prosent). Andelen er litt lavere enn i 2021, da pasienten fikk medhold i 13 av 123 saker (11 prosent).

Siste faglige endring: 21. desember 2023