Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

390 369 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022. Dette utgjør 7,1 prosent av befolkningen. Antall tjenestemottakere har økt med 2,8 prosent sammenlignet med 2021 (økning med om lag 11 000 personer).

Andel av befolkningen som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022 var økende med alder fra 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år til 88 prosent i aldersgruppen 90 år og over. Om lag 96 000 tjenestemottakere var mellom 80 og 89 år i 2022.  Dette er aldersgruppen med flest tjenestemottakere (25 prosent) i 2022. Om lag 19 500 tjenestemottakere (5 prosent) var under 18 år i 2022.

Andel av befolkningen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har økt gradvis siden 2014. Andelen var på 6,6 prosent i 2014 og 7,1 i 2022. Andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester har endret seg i flere aldersgrupper i perioden 2014-2022. Den største endingen har skjedd i aldersgruppen 80-89 år, med nedgang fra 51,6 prosent i 2014 til 44,7 prosent i 2022. Andel menn i det totale antallet tjenestemottakere har vært svakt økende, fra 39 prosent i 2013 til 42 prosent i 2022.

Fordeling av tjenestemottakere etter bistandsbehov har vært relativt stabil i perioden 2017-2022, med flest mottakere i gruppene noe/avgrenset og middels til stort bistandsbehov. Antall tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov har økt fra rundt 83 000 i 2017 til rundt 91 000 personer i 2022.

Helsetjenester i hjemmet er tjenesten med størst økning i antall tjenestemottakere fra 2021 til 2022. Økningen var på rundt 8 000 tjenestemottakere, og kan blant annet forklares med en ønsket økning i rapportering av tjenester som ergo- og fysioterapi og innen psykisk helse- og rusfeltet. Digitalt tilsyn er tilbudet med størst prosentvis økning i antall tjenestemottakere fra 2021 til 2022 (økning med 45 prosent, eller om lag 3 600 personer).

Dagopphold i institusjon er den tjenesten med størst nedgang i antall mottakere (under 10 tjenestemottakere) fra 2021 til 2022. Nedgangen kan delvis forklares med at Dagopphold i institusjon omdefineres i mange kommuner til Dagaktivitetstilbud.

23,1 prosent av tjenestemottakerne i 2022 var nye (det vil si at de ikke var rapportert som tjenestemottakere i 2021).

Helsetjenester i hjemmet var rapportert med flest vedtak fattet i 2022 (224 699) og Dagopphold i institusjon var rapportert med relativt få vedtak fattet i 2022 (2 827). Mellom 10-15 prosent av vedtakene om praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse, omsorgsstønad og bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, var vedtak med avslag i 2022. For resterende tjenester var andelen med avslag mellom 0 og 9 prosent i 2022. Flest klager mottatt i 2022 var knyttet til Omsorgsstønad (94) og Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (87).

6,1 prosent av mottakerne av Helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, var rapportert med en virksom individuell plan i 2022. 12,9 prosent av mottakerne av Helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, var rapportert med koordinator i 2022.

 

Siste faglige endring: 12. desember 2023