Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Rapportering til KPR helse og omsorg for 2022 – forbehold

Om registertall for 2022

  1. Drammen kommune mangler rapportering av personer med Bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål i 2022 (om lag 500 personer)
  2. Det er betydelige endringer i antall mottakere av Helsetjenester i hjemmet i mange kommuner, sammenlignet med tall fra 2021. Dette kan blant annet forklares med at flere kommuner inkluderer tjenester fra psykisk helse og rus, ergo- og fysioterapi i rapporteringen til KPR helse og omsorg. Noen få kommuner har hatt nedgang i 2022 etter en stor økning i 2021. Dette var på grunn av reversering av en slik inklusjon.
  3. Totalt nasjonalt er det en økning i antall mottakere av trygghetsalarm. Men i mange kommuner finner vi en reduksjon i antall mottakere av Trygghetsalarm, sammenlignet med tall fra 2021. Dette kan forklares med at kommunene tildeler trygghetsalarm uten individuelle vurderinger, noe som resulterer i manglende rapportering av trygghetsalarm fra kommunen.
  4. Det er betydelige endringer i antall mottakere av Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold i mange kommuner, sammenlignet med tall i 2021. Dette har to hovedforklaringer: rettelser i registreringene og/eller nedgang i aktivitet.

Detaljert oversikt over merknader til datagrunnlag for 2022 er vedlagt (vedlegg B).

Generelle forbehold ved tallgrunnlaget

Tallgrunnlaget i rapporten baserer seg på data innsendt til registeret fra kommunene. Dataene registreres i  kommunale elektroniske pasientjournaler og saksbehandlingssystem (EPJ). Det bør tas forbehold om ulik registreringspraksis ved tolkning og bruk av tallene. Noen av utfordringene er beskrevet i rapporten “Økt nytteverdi av IPLOS-opplysningene"[4]

Sammenlikning med tall for 2019 og 2020

Kommunesammenslåing påvirket rapportering til KPR helse og omsorg i 2019, 13 kommuner har ikke rapportert til registeret. For disse kommunene gjenbrukes tallene fra 2018 som erstatning for manglende data i 2019. I tillegg, kan koronapandemien hatt påvirkning på tallene for 2020[5].Det kan se ut som at situasjonen med tjenestetilbud til befolkningen har stabilisert seg i 2021, mens i 2020 var det mye som var uklart.

Ukjent alder og kjønn

De fleste tjenestemottakere rapportert til KPR helse og omsorg for 2022, har informasjon om alder og kjønn. 0,006 prosent av tjenestemottakere (23 personer), mangler informasjon om kjønn og alder og er ekskludert.

Avrunding

I tabeller med kolonne i alt lik 100 prosent, hvor summen av prosentandelene ikke er eksakt 100, er dette på grunn av avrunding til heltall.

Ulike sammenlikningsperioder i rapporten

Det er begrensede muligheter for å vise samme periode i alle tabellene i rapporten. Perioden for sammenlikning i denne rapporten er normalt 10 år tilbake i tid i noen tabeller, men det er tabeller med kun 6 eller 4 år tilbake i tid i andre. Dette forklares med at:

  • KPR helse og omsorg har datagrunnlag fra og med 2017.
  • For å tilgjengeliggjøre tall for 10 år tilbake i tid, brukes tallene SSB har publisert i tidligere utgaver av denne rapportserien. Der det ikke er tall for 10 år tilbake i tid, hentes tallene for årgangene som er tilgjengelige.
    F.eks. tabeller med andel tjenestemottakere i befolkningen, var tallene tilgjengelige kun fra og med 2014.
  • Noen av opplysningene i KPR helse og omsorg ble innført i 2019 og finnes dermed kun i datagrunnlaget fra årgangene etter 2019.

Siste faglige endring: 12. desember 2023