Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Rapportering til KPR helse og omsorg for 2021 – forbehold

Alle kommuner har rapportert for årgangen 2021.

Om registertall for 2021:

  1. 4 prosent økning i antall mottakere av Helsetjenester i hjemmet. I aldersgruppen 0-17 år er økningen på 50 prosent. Økningene kan forklares med at stadig flere kommuner endrer rapporteringsrutinene for å inkludere rapportering av fysio- og ergoterapitjeneste og tjenester på området psykisk helse og rus.
  2. Kommunene 1818 Herøy, 1822 Leirfjord og 1827 Dønna har nedgang i antall tjenestemottakere på rundt 40 prosent. Dette skyldes en teknisk feil i kommunen.
  3. Noen kommuner har endret registreringspraksis for registrering av type velferdsteknologi. For eksempel, kan tjenestetilbudet tidligere registrert som Lokaliseringsteknologi (GPS), nå være registrert som Trygghetsalarm.
  4. Noen kommuner har større nedgang og/eller økning i antall tjenestemottakere per tjeneste som følge av gjennomgang av registeringer (med endring av type tjeneste og/eller tjenesteomfang).
  5. Nesbyen kommune har i 2021 rapportert inn feil antall mottakere av Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Antall mottakere er under 10 personer i 2021, og ikke 56 personer slik det er rapportert. Tabellene med antall tjenestemottakere blir påvirket av denne feilen. Tabellene hvor antall timer er beregnet inkluderer ikke data om personer med BPA i Nesbyen.

Generelle forbehold ved tallgrunnlaget

Tallgrunnlaget i rapporten baserer seg på data som er registrert i kommunale elektroniske pasientjournaler (EPJ) og rapportert inn til KPR. Det bør tas forbehold om ulik registreringspraksis ved tolkning og bruk av tallene.

Sammenlikning med tall for 2020 og 2019

Koronapandemien kan ha påvirkning på tallene for 2020[5].

Kommunesammenslåing påvirket innrapportering i 2019 og 13 kommuner mangler fra datagrunnlaget på grunn av at de ikke rapporterte inn til registrert. For disse kommunene gjenbrukes tallene fra 2018 som erstatning for manglende data i 2019.

Ukjent alder og kjønn

De fleste personer rapportert til KPR helse og omsorg for 2021 har informasjon om alder og kjønn. 0,005 prosent av tjenestemottakere (19 personer), mangler informasjon om kjønn og alder og er ekskludert fra statistikken.

 

[5]  https://nforsk.brage.unit.no/nforsk-xmlui/bitstream/handle/11250/2834184/NF-rappport%2b10_2021%2b131221.pdf?sequence=2&isAllowed=y (kap.5)

Siste faglige endring: 16. februar 2023