Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), etablert i 2017, inneholder data om personer som har søkt, mottar eller har mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rapporten sammenstiller informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester som kommunene har rapportert inn om brukere og tjenestene de har mottatt. KPR helse og omsorg[1] blir brukt som betegnelse på de dataene i KPR som omtales i rapporten. Områder som f.eks. fastleger, legevakt er ikke en del av denne rapporten.

Tjenester som rapporteres til KPR helse og omsorg

Tjeneste-kode

Tjeneste

Tjenestegruppe

1

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Tjenester til hjemmeboende

2

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

Tjenester til hjemmeboende

3

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

Tjenester til hjemmeboende

4

Dagaktivitetstilbud

Tjenester til hjemmeboende

5

Matombringing

Tjenester til hjemmeboende

6

Trygghetsalarm

Velferdsteknologi

7

Avlasting - utenfor institusjon

Tjenester til hjemmeboende

8

Avlasting i institusjon

Institusjonstjenester

9

Støttekontakt

Tjenester til hjemmeboende

11

Omsorgsstønad

Tjenester til hjemmeboende

29 (12,13)

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

(ny i 2019, erstatter Omsorgsbolig og Annen bolig)

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

14

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a)

Bruk av tvang

15

Helsetjenester i hjemmet

Tjenester til hjemmeboende

17

Dagopphold i institusjon

Institusjonstjenester

18

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

Institusjonstjenester

19

Tidsbegrenset opphold i institusjon - habilitering/rehabilitering

Institusjonstjenester

20

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

Institusjonstjenester

21

Langtidsopphold i institusjon

Institusjonstjenester

22

Nattopphold i institusjon

Institusjonstjenester

23

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c)

Bruk av tvang

24

Helsehjelp med tvang (pasientrettighetsloven kapittel 4 a)

Bruk av tvang

25

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold[2]

Institusjonstjenester

26

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Velferdsteknologi

27

Elektronisk medisineringsstøtte

Velferdsteknologi

28

Digitalt tilsyn

Velferdsteknologi

 

 

[1] I perioden 2006 -2017 ble disse opplysningene rapportert til IPLOS-registeret 

[2] - kun personer som allerede mottar en eller flere tjenester som skal rapporteres til KPR med Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Siste faglige endring: 16. februar 2023