Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Avfall i klimaregnskapet

Avfall fra drift av sykehus inngår ikke som en del av spesialisthelsetjenestens klimaregnskap i dag, men det finnes tilgjengelig data på dette fra 2018. Dette kapittelet vil skissere et eksempel på klimagassregnskap som omfatter avfallsdata fra 2018 og frem til i dag for å fremstille utslipp fra forbruk. Det er utarbeidet en rapport i Power BI som visualiserer historisk avfallsdata, som er en del av Scope 3. Kapittelet kommenterer også utfordringer knyttet til rapportering av avfallsdata.

Avfall i spesialisthelsetjenesten

Klimagassutslipp fra avfall inngår i Scope 3 og spesialisthelsetjenesten har kategorisert avfall inn i fire hovedkategorier; avfall til materialgjenvinning, avfall til energigjenvinning, avfall med lovpålagte krav og annet avfall[8].

I Power BI rapporten for avfall, illustrert i Figur 6, benyttes avfallsdata rapportert inn fra Sykehusbygg HF. Avfallet er oppgitt i tonn og ikke i tonn CO2 ekvivalenter.

Usikkerheter knyttet til rapportering på avfallsdata

Hvor mye utslipp som er knyttet til avfall er vanskelig å gi et nøyaktig tall på ettersom samme type avfall håndteres og prosesseres ulikt både innad og utad i regionene. I et område av landet kan avfallet sendes til forbrenning, mens tilsvarende avfall kan sendes til deponi i andre områder. Det vil si at eksempelvis et tonn restavfall fra et foretak ikke nødvendig tilsvarer like mange tonn CO2 utslipp som et tonn restavfall fra et annet foretak. Dette registreres ikke i dagens regnskap og vanskeliggjør nøyaktige beregninger av klimagassutslippet knyttet til avfall. Samtidig som mer presise klimavektinger tilpasset ulike foretak vil gi mer korrekte omregning til utslipp CO2, vil det samtidig være vanskeligere å sammenligne helseforetak dersom man ikke benytter en lik klimavekting for samme utslippskategori.

Hovedfunn fra fremstilling av avfallsdata i Power BI

Hovedfunnene konkluderer ikke med årsaker til funn, men trekker frem interessante observasjoner og tendenser observert fra fremstillingen i Power BI.

  • Utslipp fra avfall har økt markant fra 2020 til 2021. Hvorvidt dette skyldes økt forbruk eller bedre rapportering av avfallsdata er uvisst. Det er viktig å bemerke seg at Covid-19 pandemien vil ha økt avfallsmengder grunnet bruk av smittevernsutstyr som ellers ikke ville vært benyttet.
  • Avfall til energigjenvinning er den største utslippsposten og står for nesten 70% av klimagassutslippene fra avfall.
Figur 6: Skjermbilde av Power BI fremstilling av historisk utslippsdata.
Figur 6: Skjermbilde av Power BI fremstilling av historisk utslippsdata.

Avfallskategorier kan ha ulik klimapåvirkning for samme mengde avfall. For å identifisere mulighetsrom for rettede tiltak ble det gjennomført en analyse av hovedkategorienes relative størrelse som avfall og avfallsdata konvertert til CO2e. En stor relativ økning i en av kategoriene vil tilsi at mindre avfall fører til større mengder klimagassutslipp, og dermed vil tiltak rettet mot gitt kategori ha større utslag i CO2e per reduserte tonn med avfall. Analysen viser at de relative størrelsene forblir tilnærmet like etter konvertering. Det er ingen hovedkategori som vil ha nevneverdig større utslag per reduserte tonn med avfall.

Figur 7: Avfallsfordeling oppgitt i tonn og CO2-ekvivalenter. Utslippstall er vektet med DEFRA sine klimavektinger.
Figur 7: Avfallsfordeling oppgitt i tonn og CO2-ekvivalenter. Utslippstall er vektet med DEFRA sine klimavektinger.
​​​​​​​Figur 8: Sammenligning av utslipp knyttet til Scope 1 og 2 opp mot avfall.
Figur 8: Sammenligning av utslipp knyttet til Scope 1 og 2 opp mot avfall.

Det er interessant å bemerke seg størrelsesforholdet (se Figur 8) man får ved å sammenligne hvor mye utslipp rapportert avfallsdata fra 2021 utgjør sammenlignet med rapport utslipp for Scope 1 og 2 samme år. Avfall står for en vesentlig større del av spesialisthelsetjenestens klimagassutslipp enn direkte utslipp, og illustrerer viktigheten av å inkludere avfall i rapporteringen. Iverksettelse av klimagassreduserende tiltak i denne kategorien vil derfor kunne ha stor positiv effekt på spesialisthelsetjenestens klimagassutslipp. Mengden CO2-utslipp fra avfall er beregnet ved å benytte klimavekting fra DEFRA.
 

Sist faglig oppdatert: 02. september 2022