Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Status for arbeidet

Spesialisthelsetjenesten har satt seg mål om 40 % reduksjon av direkte (scope 1) og energirelaterte (scope 2) utslipp og 20 % redusert energiforbruk innen 2030, i tillegg til klimanøytrale verdikjeder (scope 3) innen 2045. Dette ble vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene høsten 2021, og oversikten over klimagassutslipp ble da lagt til grunn.[32]

Foretakene i spesialisthelsetjenesten innførte sertifisert miljøledelse iht. ISO 14001 standarden i 2012. Ifølge ISO 14001 miljøledelse skal det innføres måling og målstyring som reduserer organisasjonens miljøbelastning.

ISO-sertifisering i foretakene er ikke lenger et krav, dette opphørte samtidig med vedtak om Rammeverk for miljø- og bærekraft for Spesialisthelsetjenesten, med tilhørende felles klima- og miljømål, som ble gjort gjeldene fra 2022.

Helse Sør-Øst innførte klimagassregnskap for direkte og energirelaterte klimagassutslipp i 2012, utviklet basert på en mal fra DiFi (nå DFØ, Direktoratet for økonomistyring). Fra 2018 rapporterer alle helseforetak i Norge klimaregnskap etter samme mal. Helse Sør-øst har et særlig ansvar for å koordinere arbeidet.

Rapporteringssystemet er basert på helseforetakenes innrapportering av fysiske data, som kWt strømforbruk og kg tapte kuldemedier. I tillegg rapporteres det på transport for ansatte og pasienter. I 2019 forelå det innrapporterte data av god kvalitet fra alle foretak. Dette året danner derfor baseline for rapportering om felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. Fra 2022 er også privateide og felleseide helseforetak med i regnskapene (med tilbakevirkende kraft).

En stor del av utslippene i spesialisthelsetjenestens klimagassregnskap kommer fra bruk av strøm. Strømforbruket i regnskapet er gitt en «klimavekt» på 280 g per kWt. Dette er en markedsbasert vekting som gjenspeiler det europeiske kraftmarkedet og kjøp av opprinnelsesgarantier. Vektingen er vesentlig høyere enn lokasjonsbasert klimavekting av strøm som brukes i Norges nasjonale klimaregnskap, og som var 11 g per kWt i 2021.[33]

Rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten gir en god oversikt over utslipp i scope 1 og scope 2. Det er ikke tidligere utarbeidet en felles beregning av scope 3 utslipp fra spesialisthelsetjenesten.

Siste faglige endring: 05. mai 2023