Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Internasjonal helse i direktoratet

Internasjonalt arbeid utføres i tråd med tildelingsbrevet fra HOD. Som fag- og myndighetsorgan innen helse har Helsedirektoratet en rådgivende funksjon for HOD i internasjonalt helsesamarbeid.

Forventningene til direktoratet ble tydeliggjort i tildelingsbrevet for 2021: "Helsedirektoratet skal prioritere og koordinere det internasjonale helse- og beredskapssamarbeidet. I det internasjonale samarbeidet skal Helsedirektoratet delta på aktuelle internasjonale arenaer og bidra med innspill til departementet om internasjonale prosesser ut fra sin rolle som fagmyndighet".[1]

Pandemien har vist at Norge er gjensidig avhengig av andre land og organisasjoner. Internasjonal innsats kan føre til utvikling og bedring av nasjonal helse- og beredskap. Internasjonalt samarbeid er viktig for å knytte kontakter, tilegne oss ny kunnskap og bidra til utviklingen globalt. Slik kunnskap er også avgjørende når direktoratet skal utføre sin normerende rolle.

I arbeid opp mot EU, EØS, og Verdens helseorganisasjon (WHO) samarbeider Helsedirektoratet med HOD, Utenriksdepartementet (UD), Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og sivilsamfunnsorganisasjoner med flere.

Arbeidsfordelingen i Helsedirektoratet er at internasjonalt fagansvar ligger i avdelingen som har ansvar nasjonalt.

Avdeling global helse og dokumentasjon (ASGH) er Helsedirektoratets fagavdeling for global helse. Avdelingen skal bidra til at det internasjonale arbeidet i direktoratet har god kvalitet. Avdelingen er kontaktpunkt og rådgiver i internasjonale saker, koordinerer definerte deler av direktoratets internasjonale arbeid, og bidrar til at dette utføres på en god faglig måte.

Helsedirektoratets avdelinger har internasjonale kontakter for å styrke intern koordinering og informasjonsdeling. Disse mottar på avdelingenes vegne faglig informasjon samt invitasjoner til ulike arenaer, seminarer og kurs under EU og WHO.

 

[1] HODs tildelingsbrev til Helsedirektoratet, side 6.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021