Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Referanseliste

 • 0-24 samarbeidet (2019a) Bedre informasjon og mer samordnede og koordinerte tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familie, foreløpig utkast knyttet til 0-24 samarbeidet
   
 • 0-24 samarbeidet (2019b) Samarbeid til barns beste – Rapport fra regelverksgruppen i 0-24 samarbeidet
   
 • Anvik C. H. & Gustavsen A. (2012) Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid, Nordlandsforskning rapport nr. 13:2012 Anvik C.H & Eide A.K. (2011) De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk. Ungdom med psykiske helseplager med svak tilknytning til skole og arbeidsliv, NF-notat nr. 1001/2011, Nordlandsforskning
   
 • Backe-Hansen E., Smette I. & Vislie C. (2017) Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt, NOVA-rapport 4/17
   
 • Baklien B. (2009) Skole, barnehage, barneverntjeneste – bilder av "de andre" hindrer samarbeid, Norges barnevern, rapport 2009:4
   
 • Barneombudet (2017) Uten mål og mening. Elever med spesialundervisning i grunnskolen, fagrapport
   
 • Barns Beste (2019) Notat med behov, notat på bestilling av Helsedirektoratet
   
 • Berg B. & Kittelsaa A.M. (2012) Dobbelt sårbar – Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak, NTNU Samfunnsforskning Berg B., I J. Tøssebro I.J. & Wendelborg C. (2014) Dobbelt sårbar – minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn., Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Gyldendal Akademisk
   
 • Bergkvist T. & Kissow A.M. (2017) Ulikheter gir muligheter, Prosessrapport forprosjekt
   
 • Berven N. m fl. (2013) Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene, uni Rokkansenteret- Rapport 2-2013
   
 • Brekke I. & Nadim M. (2016) Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway, Work, Employment and Society, vol. 31.
   
 • Brøndbo P.H. (2018) Samhandling uten «kasteballer», kronikk publisert på forebygging.no
   
 • Cameron D.L. & Tveit A.D. (2018) Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen, Tidsskriftet FoU i praksis, 7(1)
   
 • Demiri A. S. & Gundersen T. (2016) Tjenestetilbud til familier med barn med funksjonsnedsettelser, NOVA rapport 7:2016
   
 • Difi (2014) Mot alle odds. Veier til samordning i norsk forvaltning, Difi rapport 2014:7 ISSN 1890-6583
   
 • Direktoratet for e-helse (2019a) Bærum kommunes beskrivelse av Fokusområde 2 – Brukere med særlige behov, Arbeidsdokument beskrivelse av fokusområder i nasjonal løsning for kommunale helse og omsorgstjenester. "Én innbygger – Én journal", Arbeidsdokument, versjon 0.9
   
 • Direktoratet for e-helse (2019b) Brukerscenarier Direktoratet for e-helse EIEJ, foreløpig utkast
   
 • Direktoratet for e-helse (2018) En innbygger – en journal, behovsanalyse – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, Vedlegg A, rapportnummer IE-1029
   
 • EGGS design (2018) Samlet innsats - for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
   
 • Elgen I. (2018) Klinikk på tvers - Innovasjon til beste for pasienten, Helse Bergen
   
 • Follesø R. (2010) Det magiske øyeblikket. Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter, veileder fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
   
 • Follesø R. (2011) Gi viljen mulighet! Sluttrapport fra Ungdom i Svevet 2007-2010, UINrapport 12:2011, Universitet i Nordland
   
 • Früh A.E.L., Lidén H. & Gravdal L.K. (2017) Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet, Tidsskrift for velferdsforskning, Årgang 20, nr. 3–2017
   
 • Früh E.A., Lidén H., Gardsjord R., Aden P. & Kvarme L.G. (2016) Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet, Søkelys på arbeidslivet 03/2016, 33
   
 • Grue L. & Rua M. (2010) Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering, NOVA rapport 19:2010
   
 • Grøvdal Y. (2013) Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 2/2013
   
 • Gundersen T. & Seeberg M.L. (2018) Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne – Kunnskapssammenstilling (2010-2017), NOVA rapport 4:2018
   
 • Hansen I.L.S. (2008) IKT og funksjonshemmede - Et potensial for arbeids- og samfunnsliv? Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling, Fafo notat
   
 • Hansen I.L.S., Jensen R.S & Fløtten T. (2019) 0-24 samarbeidet Et kunnskapsgrunnlag, Fafo notater til 0-24 presentasjon
   
 • Hansen I.L.S., Jensen R.S, Strand A.H., Brodtkorb E. & Sverdrup S. (2018) Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people, first interim report Fafo, ISBN 978-82-324-0452-0
   
 • Haukeland J. (2018) Seksualitet - et neglisjert tema i veiledning til ryggmargskadde pasienter, bachelor oppgave, NTNU
   
 • Heggstad A. (2011) I møte med hjelpeapparatet. En kvalitativ studie om hvilke opplevelser forelde til barn med en autismespekterforstyrrelse vektlegger i møtet med hjelpeapparatet, Masteroppgave i spesialpedagogikk, NTNU
   
 • Helgesen M.K. (2013) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - Følgeevaluering, NIBR-rapport 2013:23
   
 • Helgesen M.K. (2015) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – 2. runde av en følgeevaluering, NIBR-rapport 2015:24
   
 • Helgesen M.K. (2018) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner, NIBR-rapport 2018:16
   
 • Helse- og omsorgsdepartementet (2017) Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
   
 • Helse- og omsorgsdepartementet (2019) Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023
   
 • Helsedirektoratet (2015) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
   
 • Helsedirektoratet (2017) Pårørendeveileder – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten
   
 • Helsedirektoratet (2018) Ungdomshelse i en digital verden - DIGI-UNG Innsiktsarbeid (del 1), IS-2718
   
 • Helsedirektoratet (2019) Digitalt utenforskap i helsetjenesten, Notat
   
 • Helsetilsynet (2009) Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid, Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn, rapport 5/2009
   
 • Helsetilsynet (2017) Det gjelder livet - Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, rapport 4/2017
   
 • Jessen J. T. (2014) Kommunale avlastningstilbud: fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger? NOVA-rapport 12:2014
   
 • Kermit P., Tharaldsteen A. M., Haugen G. M. D. & Wendelborg C. (2014) En av flokken - Inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger, NTNU Samfunnsforskning
   
 • Kissow A.M. & Klasson L (2018) Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet - En systematisert kunnskapsoversikt, Rapport 1:18
   
 • Kittelsaa A. & Tøssebro J. (2015) Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt, NTNU Samfunnsforskning
   
 • Krane mfl. (2017) Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge, RKBU Nord 3
   
 • Kreftforeningen (2013) Rehabilitering og mestring blant kreftrammede
   
 • Kristiansen I.H. & Skårberg A. (2010) Utsatte Unge 17-23 År I Overgangsfaser. Sluttevaluering Av Utviklingsarbeidet, NOVA rapport
   
 • Kvamme I. & Jentoft N. (2011) Vi vil, vi vil – men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet, Prosjektrapport nr. 3:2011, Agderforskning
   
 • Legard S. (2013) De vanskelige overgangene. En kunnskapsoversikt over forskning, politikk og tiltak for å bedre unge funksjonshemmedes overgang til høyere utdanning og arbeid, AFI-rapport 2013:7, Arbeidsforskningsinstituttet.
   
 • Lo C., Olsen T. & Anvik C.H. (2016) Mellom linjene? En kunnskapsstatus om ungdom med sammensatte behov for offentlige velferdstjenester, arbeidsnotat nr. 1011/2016
   
 • Madsen E. K. (2011) Å bygge bro – Overgang fra videregående opplæring til arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
   
 • Midtsundstad (2019) Når barna våre trenger hjelp, Fagbokforlaget
   
 • Møller G. (2016) Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner, Rapport KoRus Sør
   
 • NKBUF (2019) Kunnskapsoppsummering om utfordringer for sammenhengende og koordinerte tjenester for barn og unge og deres familier, rapport utført på bestilling av Helsedirektoratet
   
 • Nordahl mfl.(2018) Inkluderende fellesskap for barn og unge - Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ekspertgruppe nedsatt av kunnskapsministeren
   
 • Nordstrøm M., Paus B., Andersen L. & Kolset S.O. (2015) Dietary aspects related to health and obesity in Williams syndrome, Down syndrome, and PraderWilli syndrome, Food & Nutrition Research, 59:25487
   
 • NOU (2019) Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten, 2019: 14
   
 • Nordvoll R. (2011) Jeg vil ikke stå utenfor – Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne, AFI-notat 10/2011, Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet
   
 • NyAnalyse AS (2016) Samfunnsgevinst ved redusert frafall og passivitet, rapport
   
 • Næss A. & Grue L. (2012) Habilitering som koordinerende tiltak. Erfaringer fra tre brukergrupper, NOVA rapport 4:2012
   
 • Ogden T. (2012) Familien og barneverntjenesten. Å vokse opp. Utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
   
 • Olsen S., Glosli S., Lind G.J., Kildal M., Hagberg M.F. (2014) Barn og unges rett til medbestemmelse og selvbestemmelse
   
 • Ose S., Mandal O.R. & Mordal S. (2014) Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag - Et system- og aktørperspektiv, SINTEF rapport nr. A26226
   
 • PROBA (2017) Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring? – Erfaringer og innspill fra brukerorganisasjoner, utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, ISSN: 1891-8093
   
 • Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.), tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2017
   
 • Rambøll (2011) Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap, utarbeidet for Helsedirektoratet
   
 • Reform – Ressurssenter for menn (2017) Ser vi gutta – Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Kunnskapsoversikt og 33 anbefalte tiltak
   
 • Remme A. (2017) Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne, Unge funksjonshemmede
   
 • Riksrevisjonen (2011) Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen. Bergen, dokument 3:7
   
 • Roseth M. D. (2013) Overgang barnehage – skole for et synshemmet barn, Masteroppgave, Universitetet i Oslo
   
 • Sajjad T.A. (2012) Innvandrere og barn av innvandrere med utviklingshemning og deres familier En kunnskapsoppsummering
   
 • Scheving, F. & Egeberg E. (2015) "Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov.", Spesialpedagogikk, Årg. 80, nr. 4 4
   
 • Skrove G.K., Bachmann K., Bremnes H., Groven G. (2015) Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester for barn og unge, KS FoU‐prosjekt nr. 134033
   
 • Slettemeås D. (2014) IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering, oppdragsrapport nr. 2/2014, SIF
   
 • Solstad M., Strømsvik C. L. & Bliksvær T. (2015) Det handler om samhandling! Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Arbeidsnotat 1008/2015, Nordlandsforskning
   
 • Storli A. (2010) IP – et verktøy for brukermedvirkning og samhandling?: Et systemperspektiv på bruk av individuelle planer for ungdom med behov for langtilsiktede og samvirkende tjenester – i overgang til voksenliv, Masteroppgave, NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
   
 • Strand A. H., Bråthen M. & Grønningsæter A. B. (2015) NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere, Fafo rapport 2015:41
   
 • Sveen S. & Tingvold L. (2015) «En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant?» En kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten, Senter for omsorgsforskning, Rapportserie nr. 4:2015, Høgskolen i Gjøvik
   
 • Thuve S. K. (2012) Hva nå? – “… contribute to society” Hvilke tilbud får mennesker med utviklingshemning etter videregående skole? Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
   
 • Trondsen M.V & Knarvik U. (2019) Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse, Rapportnummer 06- 2017 og 05-2019
   
 • Tøssebro J. & Wendelborg C. (2014) Oppvekst med funksjonshemming - Familie livsløp og overganger, Gyldendal akademiske
   
 • Tøssebro. J. mfl. (2012) andre? Søsken til barn og unge med funksjons-nedsettelser, NTNU samfunnsforskning.
   
 • Ulfrstad L. M. (2011) Velferd og bolig. Om boligsosialt (sam-)arbeid, Kommuneforlaget
   
 • Wasvik T. M. (2014) Å bryte et mønster: med Downs syndrom i vanlig jobb. Hvilke faktorer har betydning for om mennesker med Downs syndrom kan delta i det ordinære arbeidslivet? Masteroppgave, Universitetet i Agder
   
 • Wendelborg C., Kittelsaa A. M. og Wik S. E. (2017) Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming, NTNU Samfunnsforskning
   
 • Wendelborg C., Tøssebro J. (2009) Helsestatus til foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne - En sammenstilling av data fra HUNT 2 og Forløpsdatabasen FD-Trygd, Forskningsrapport NTNU
   
 • Wik S.E. & Tøssebro J. (2013) Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring, NTNU Samfunnsforskning
   
 • Winsvold A. (2011) Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge, NOVA-rapport 18:2011

Siste faglige endring: 28. november 2019