Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Innledning

Helsedirektoratets tolkning av oppdraget

Helsedirektoratet har mottatt et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 21. juni 2019 med frist 15. oktober 2019. Oppdraget stammer fra en av "livshendelsene" i digitaliseringsstrategien: "alvorlig sykt barn". I denne rapporten er begrepet "alvorlig sykt barn" utvidet til å omhandle barn og unge med sammensatte behov¹ . Oppdraget tolkes som to-delt:

  1. Enkel kunnskapsbasert behovskartlegging som sammenfatter tjenesteutfordringer² møtt av barn og unge 0-24 år med sammensatte behov og deres familier i kontakt med offentlige tjenester
  2. Prioritering av utfordringsområder som er identifisert i kunnskapsoppsummeringen som gir retning til eventuelt videre arbeid

Del 1 av oppdraget leveres i form av et utfordringsbilde som hindrer det offentlige å tilby gode tjenester til målgruppen (se kapittel 1 til 5). Del 2 leveres i form av en prioritering av hvilke utfordringsområder og problemstillinger det burde jobbes med først (se kapittel 6). Rapporten skal kun gi et overordnet bilde, og ved behov for dypere dykk i dataene henviser vi til referanselisten. Rapporten skal ikke foreslå konkrete tiltak eller innspill til forbedring, da dette vurderes å være utenfor bestillingen.

Oppdraget er gjennomført med bistand fra Direktoratet for e-helse.

Metode for besvarelse av oppdraget

Oppdragets leveranser besvares på følgende måte:

1) Det er gjennomgått nærmere 100 ulike forskningsartikler, utredninger, tilsynsrapporter, fagrapporter, politiske dokumenter og andre kunnskapskilder som omhandler utfordringene møtt av barn og unge (0 til 24 år) med sammensatte behov og deres familier i kontakt med offentlige tjenester. De aller fleste kildene er ikke eldre enn 2010 for å sikre mest mulig oppdatert kunnskap. Denne kunnskapsoppsummeringen anses ikke som uttømmende, men gir likevel et representativt og kvalitetssikret utfordringsbilde. Helsedirektoratet vurderer at mengden og kvaliteten på den tilgjengelige kunnskapen er mer enn tilfredsstillende og viser stor grad av sammenheng.

2) Det er gjennomført en workshop med 13 deltakere for å diskutere prioritering. Deltakerne representerte både tjenester (kommunale tjenester, koordinerende enhet, Barnevernet, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten), staten (Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet/statped) samt profesjonelle brukere (barnevernsbarn, barn av rusmisbrukere, unge funksjonshemmende, autismeforeningen, foreldre/pårørende). Se vedlegg for mer informasjon om workshopen.

_____________________________________

¹Her menes det barn og unge med behov for sammenhengende og koordinerte tjenester (mer enn en tjeneste), på tvers av ulike sektorer i det offentlige, enten det er helsevesenet, skolen, NAV, barnevernet, mm.

²Her menes det alle slags utfordringer som gjør at barn og unge med sammensatte behov ikke får tilgang til eller effekt av de offentlige tjenestene de trenger for å få et godt liv.

 

Siste faglige endring: 28. november 2019