Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Metodiske betraktninger

Det er ønskelig med et utvalg som speiler sammensetningen av helsepersonell så godt som mulig. Vi kjenner imidlertid ikke godt nok til populasjonen til at vi har kunnet fastsette et sikkert vektgrunnlag, og har derfor ikke foretatt noen justeringer (vekting) ved resultatberegningene.

På samme bakgrunn er det heller ikke mulig å avdekke eventuelle skjevheter ved grupper av respondenter som har deltatt / ikke deltatt (frafallsanalyse). Vi har likevel satt opp tabeller for intervjufordeling på tvers av ulike undergrupper over tid og gjort vurderinger av dette, se vedlegg 2. Etter gjennomgang av intervjufordelinger på tvers av undergrupper og resultater, er det samlet sett lite som tyder på at ulike fordelinger av intervju på enkeltstående bakgrunnskjennetegn/-variable skal ha noen vesentlig effekt på totalresultatene. Når det gjelder kombinasjonen av bakgrunnskjennetegn vil dette kunne være tilfelle. Eventuelle effekter vil variere fra spørsmål til spørsmål. Vi har avdekket noen skjevheter ved fylkesvariabelen. Det er imidlertid forhold som tyder på at yrke og om man arbeider som fastlege, i et helseforetak eller i kommunen har større betydning enn hvor man jobber rent geografisk. Det er også variasjoner i antall gjennomførte intervju på tvers av helseforetak i ulike regioner over tid. Merk at innføringen av Helseplattformen har påvirket resultatene i 2023 og er knyttet til et geografisk område og helseforetak i en region. I 2023 er vi derfor spesielt observante på dette. Vi har også avdekket noen skjevheter ved yrkesvariabelen. Deltakelsen i 2021 til 2023 er yrkesmessig bredere enn i tidligere målinger. Vi er oppmerksomme på intervjufordelinger i analysene. Det gjelder blant annet ved tolkning av resultater for helseforetak i ulike regioner, hvor yrkesfordelingen til helsepersonell som har deltatt i undersøkelsen har betydning.  

Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med en viss usikkerhet (statistiske feilmarginer) til resultatene, se vedlegg 4 for feilmarginstabell. Feilmarginen varierer med antall intervjuer og svarfordelingen på det enkelte spørsmål. Jo flere intervjuer man har, jo mindre blir feilmarginen. Det er også slik at jo nærmere svarfordelingen er 50/50 – altså at det aktuelle svaret har 50 % - jo større er feilmarginen.

Merk at resultater fra signifikanstesting i undersøkelsen gjelder vårt innsamlede utvalg, og kan ikke generaliseres til å gjelde for helsepersonell i stort. Det skyldes at utvalget ikke er tilfeldig trukket blant alt helsepersonell i Norge.  

Det har ikke vært krav om at besvarelser skal være komplette for å bli inkludert. Det innebærer at spørsmål som er stilt til hele utvalget, ikke alltid har besvarelse fra hele utvalget.[10]

 

[10] Undersøkelsen er satt opp på denne måten for å unngå og tvinge frem et svar fra respondenter som ikke oppfatter at de tilgjengelige svarkategorier passer. Andelen som velger ikke å besvare spørsmålene og hoppe over er gjennomgående lave.

Siste faglige endring: 11. april 2024