Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Metodisk fremgangsmåte for spørreundersøkelsen

Målgruppen i spørreundersøkelsen er helsepersonell i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk blant et utvalg fastleger, helsepersonell i utvalgte kommuner og helsepersonell i helseforetak.

Datainnsamlingen er utført elektronisk av Kantar Public i perioden fra 9. oktober til 27. november 2023. Det er samlet inn totalt 4505 intervju med helsepersonell i 2023 (tabell 2.1). Se vedlegg 1 for beskrivelse av utvalget.

Metoden er uendret fra tidligere gjennomføringer. Spørsmålssettet i spørreundersøkelsen har holdt seg relativt stabilt fra år til år, og tidsserier er tilgjengelig for mange av spørsmålene. I den seneste målingen er det imidlertid gjort enkelte endringer som følge av en ny innspillsrunde for videreutvikling av undersøkelsen med relevante aktører, se omtale under. Den mest omfattende endringen er at spørsmål knyttet til erfaring med pasientkontakt kun er stilt til grupper med slik erfaring (enten at man har pasientkontakt og/eller at man bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient i arbeidet). Videre er spørsmål om informasjonssikkerhet stilt på nye måter. Dette gir brudd i en del av tidsseriene, og er omtalt i analysene. Se vedlegg 3 for seneste spørreskjema.

Tabell 2.1 Antall og andel intervju i helsepersonellundersøkelsen om e-helse, 2019–2023. 
Tabellnote. I 2023-undersøkelsen har 4 respondenter ikke besvart hvilken av de tre målgruppene de inngår i. 

 

2019 Antall

2019 %

2020 Antall

2020 %

2021 Antall

2021 %

2022 Antall

2022 %

2023 Antall

2023 %

Totalt antall helsepersonellintervju, herunder:

3167

100

2503

100

3831

100

4997

100

4505

100

fastleger

141

4

97

4

83

2

119

2

118

3

helsepersonell ansatt i kommunene

905

29

627

25

1197

31

1584

32

750

17

helsepersonell ansatt i helseforetakene

2121

67

1779

71

2547

67

3294

66

3633

81

Undersøkelsen ble utarbeidet av Direktoratet for e-helse med innspill fra følgende aktører ved første gjennomføring i 2019 (nullpunktsmåling):

 • Helseforetak i Helse Sør-Øst
 • Helseforetak i Helse Vest
 • Helseforetak i Helse Midt-Norge
 • Helseforetak i Helse Nord
 • Legeforeningen
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Folkehelseinstituttet
 • Senter for kvalitet i legetjenester - SKIL AS
 • Helsedirektoratet
 • Nordic eHealth Research Network (NeRN)
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
 • Norsk Helsenett SF

Høsten 2022 ble det gjennomført ny innspillsrunde med aktører fra forvaltningen, helseforetak og organisasjoner/foreninger.[7] 

Gjennom henvendelser til alle regionale helseforetak og utvalgte kommuners postmottak har direktoratet rekruttert kontaktpersoner i helseforetak og kommuner for videresending av invitasjonsbrev med elektronisk spørreskjemalenke for besvarelse av helsepersonell. Kommuneutvalget er trukket med spredning på sentralitet, og vi har holdt oversikt over sammensetningen av kommuner etter hvor sentralt de er rangert i henhold til Statistisk sentralbyrå sin klassifisering. Et tilfeldig trukket utvalg på 1999 fastleger er invitert til å delta via postal invitasjon, med lenke for elektronisk besvarelse. På grunn av lav respons blant fastleger ble invitasjon til deltakelse i tillegg sendt ut pr. e-post.[8] Av totalt 118 fastlegeintervju, er 23 samlet inn via e-postinvitasjon.   

Det har vært opp til det enkelte helseforetak og den enkelte kommune å vurdere hvor mange helsepersonell de ønsket å invitere til å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen er utsatt for frafall på flere trinn i rekrutteringen/datainnsamlingen:

 • Trinn 1. Ikke alle helseforetak og inviterte kommuner ønsker å delta i undersøkelsen. Kun de som oppgir kontaktperson er med videre.
 • Trinn 2. Enkelte helseforetak og kommuner som har oppgitt kontaktpersoner for undersøkelsen, deltar likevel ikke.
 • Trinn 3. Ikke alle helsepersonell som mottar invitasjon til å delta, velger å besvare undersøkelsen.

Direktoratet har derfor oppfordret helseforetakene og kommunene til at mange helsepersonell får muligheten til å delta i undersøkelsen.[9]

 

[7] Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Digitaliseringsdirektoratet, Helse Sør-Øst, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) og Apotekforeningen deltok i møtene. Innspillsmøtene ble avholdt i etterkant av at datainnsamlingen til helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022 var gjennomført. Videreutvikling og endringer som følge av diskusjoner i møtene er innarbeidet i undersøkelsen for 2023.   

[8] Det ble benyttet e-postadresser registrert på fastlegepraksis eller legesenter.

[9] Kommuner med få eller ingen besvarelser ble påminnet 8. november 2023.

Siste faglige endring: 11. april 2024