Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Om udekkede behov for digitale helsetjenester

I dette kapitlet undersøker vi om helsepersonell ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med (1) pasient eller (2) annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag. Videre ser vi nærmere på hva de eventuelt har udekkede behov for.

Ja: 28% Nei: 37% Jeg bruker ikke digital kommunikasjon med pasient: 20% Vet ikke: 15%
Figur 3.25 Ønsker du tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn du har tilgang til i ditt arbeid i dag? (2023) Filter: Kun stilt til gruppen som har pasientkontakt eller som bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient i arbeidet

Blant helsepersonell med pasientkontakt eller helsepersonell som bruker pasientinformasjon uten å være i direkte kontakt med pasient i arbeidet, ønsker 28 % seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag, mens 37 % ikke ønsker dette (figur 3.25). 20 % bruker ikke digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient, mens 15 % svarer at de ikke vet om de ønsker tilgang til flere slike muligheter. Det er mer utbredt ikke å vite om de ønsker tilgang til mer blant unge under 30 år sammenlignet med gjennomsnittet.  

Hva kjennetegner helsepersonell som ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag (28 %)?

  • I denne gruppen finner vi oftere ambulansearbeidere eller paramedic (49 %), psykologer (41 %), helsepersonell mellom 30 og 39 år (35 %) og helsepersonell som jobber i kommunene (32 %) sammenlignet med gjennomsnittet (28 %). Videre har denne gruppen hyppigere bruk av digitale helsetjenester sammenlignet med gjennomsnittet. På holdningsspørsmål varierer resultatene fra mer utbredte positive oppfatninger, som at digitale helsetjenester gjør at pasientene får mulighet til å løse flere oppgaver selv, til mindre utbredte positive opplevelser av selv å ha enkel og/eller sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger sammenlignet med gjennomsnittet. Helsepersonell som ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient er oftere misfornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge alt i alt (36 %) sammenlignet med gjennomsnittet (28 %). Resultatet tyder på at denne helsepersonellgruppen har større forventninger til digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn hva som er tilfellet i dag. 

Hva kjennetegner helsepersonell som ikke ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag (37 %)?

  • Fastleger (58 %), totalgruppen leger (fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene) (46 %), helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Midt-Norge (49 %), helsepersonell med arbeidssted i Trøndelag (47 %), helsepersonell i helseforetak i Helse Vest (43 %) og helsepersonell med arbeidssted i Rogaland (42 %) ønsker seg oftere ikke tilgang til flere slike muligheter sammenlignet med gjennomsnittet (37 %). Andelen som ikke ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient vokser med økende alder. På holdningsspørsmål svarer denne gruppen oftere mindre positivt / mer negativt enn gjennomsnittet. Videre er denne gruppen noe oftere misfornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge (41 %) sammenlignet med gjennomsnittet (37 %).

Helsepersonell som ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag, er stilt et åpent spørsmål der de svarer i fritekst hva de ønsker tilgang til. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.26.

Sammendrag av svar
Figur 3.26 Hva ønsker du tilgang til? (2023) Filter: Kun stilt til gruppen som ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag. Kodet, åpent spørsmål

 

«Jeg ønsker tilgang til alle systemer med pasientinformasjon, det være seg kommunale systemer, legevaktssystemer, sykehjemsjournal, andre sykehus etc. […] Sikkerhet styres av tilgangskontroll.»

«Jeg ønsker å kunne sende dialogmeldinger til pasienten uten at det må være satt opp en fast timeavtale først. Jeg ser at stadig flere pasienter deltar på digital plattform Helsenorge og skulle ønske jeg kunne se status på om innkallingsbrev har blitt åpnet digitalt.

«Digital pasientrapportering av symptomer som forberedelse før time eller som supplement.»

 

997 respondenter har lagt inn svar i fritekst i 2023. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.26. Kommunikasjonsløsning mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten og tilgang til journal eller oversikt over pasientinformasjon utenfor egen enhet eller virksomhet er hyppigst oppgitte udekkede behov for digital kommunikasjon med pasient. 

Ja: 34% Nei: 38% Jeg bruker ikke digital kommunikasjon: 11% Vet ikke: 11%
Figur 3.27 Ønsker du tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn du har tilgang til i ditt arbeid i dag? (2023)

Det er delte meninger blant helsepersonell om man ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn man har tilgang til i sitt arbeid i dag: 34 % ønsker seg tilgang til flere slike muligheter mens 38 % ikke ønsker dette (figur 3.27). 11 % helsepersonell bruker ikke digital kommunikasjon med annet helsepersonell, mens 17 % svarer at de ikke vet om de ønsker tilgang til flere muligheter. Det er mer utbredt ikke å vite om de ønsker tilgang til mer blant unge under 30 år sammenlignet med gjennomsnittet.  

Hva kjennetegner helsepersonell som ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag (34 %)?

  • I denne gruppen finner vi oftere ambulansearbeidere eller paramedic (50 %), psykologer (45 %), totalgruppen leger (fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene) (43 %), vernepleiere (43 %) og fysio- eller manuellterapeuter (43 %) sammenlignet med gjennomsnittet (34 %). Det er også mer utbredt blant helsepersonell mellom 30 og 39 år (42 %). Videre har gruppen hyppigere bruk av digitale helsetjenester sammenlignet med gjennomsnittet. På holdningsspørsmål varierer resultatene fra mer utbredte positive oppfatninger, som at digitale helsetjenester gjør at pasientene får mulighet til å løse flere oppgaver selv, til mindre utbredte positive opplevelser av selv å ha enkel og/eller sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger sammenlignet med gjennomsnittet. Helsepersonell som ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon er oftere misfornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge alt i alt (43 %) sammenlignet med gjennomsnittet (34 %). Resultatet tyder på at denne helsepersonellgruppen har større forventninger til digital kommunikasjon med annet helsepersonell enn hva som er tilfellet i dag. 

Hva kjennetegner helsepersonell som ikke ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag (38 %)?

  • Fastleger (51 %), totalgruppen leger (fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene) (43 %), helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Midt-Norge (47 %), helsepersonell med arbeidssted i Trøndelag (47 %), helsepersonell i helseforetak i Helse Vest (44 %) og helsepersonell med arbeidssted i Rogaland (42 %) ønsker seg oftere ikke tilgang til flere slike muligheter sammenlignet med gjennomsnittet (38 %). Andelen som ikke ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell vokser med økende alder. På holdningsspørsmål har denne gruppen mindre positive oppfatninger sammenlignet med gjennomsnittet. Videre er denne gruppen oftere fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge (41 %) sammenlignet med gjennomsnittet (38 %). Tilfredshet gjenspeiler forventningene til tjenesten, og denne helsepersonellgruppen er oftere tilfreds og «mettet» på det digitale helsetjenestetilbudet.

Helsepersonell som ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag, er stilt et åpent spørsmål der de svarer i fritekst hva de ønsker tilgang til. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.28.

Sammendrag av svarene
Figur 3.28 Hva ønsker du tilgang til? (2023) Filter: Kun stilt til gruppen som ønsker seg tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag. Kodet, åpent spørsmål

 

«Mulighet til å kommunisere uten å ringe.»

«Enklere tilgang til journaler fra andre sykehus/helseforetak.  Lettere tilgang til journal fra kommunal tjeneste/bolig for pasienter som bruker disse daglig.  Elektronisk kommunikasjon med apotek som produserer multidoser.»

 «Felles plattform for deling av case og bilder når man skal diskutere pasienter på tvers av foretak før eventuelt overflytning/rådføring.»

 

857 respondenter har lagt inn svar i fritekst i 2023. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.28.

Kommunikasjon mellom helsepersonell på tvers av ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er klart hyppigst oppgitte udekkede behov for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient. I dette ligger blant annet deling på tvers, inkludert mellom avdelinger i samme virksomhet og kommunikasjon på tvers av helseregioner. Helsepersonell opplever videre udekkede behov for deling av epikrise og journal og ønsker seg bedre og robuste systemer.

I figur 3.29 sammenholder vi resultater for helsepersonell med resultater for innbyggere fra Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2023.[41]

Figur 3.29 Resultater for innbyggere og helsepersonell

2023: 34%
Andel helsepersonell som ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon med annet helsepersonell om behandling av pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag.
2023: 35% 2022:30% 2021:31%
Andel innbyggere som ønsker tilgang til flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag.

 

2023: 28%
Andel helsepersonell som ønsker tilgang til flere muligheter for digital kommunikasjon / digitale helsetjenester med pasient enn de har tilgang til i sitt arbeid i dag.

 

  

Mens 35 % av innbyggerne ønsker seg tilgang til flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag, er tilsvarende andeler 28 % for helsepersonell når det gjelder kommunikasjon med pasienter og 34 % når det gjelder kommunikasjon med annet helsepersonell i 2023 (figur 3.29). Mens innbyggerne oftest ønsker seg tjenester knyttet til prøvesvar og tilgang til journal fra fastlegen, ønsker helsepersonell seg hyppigst digitale kommunikasjonsløsninger mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten og tilgang til journal/pasientinformasjon (inkludert fra andre avdelinger/foretak/aktører).

 

Siste faglige endring: 11. april 2024