Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Strategiens fire utviklingsområder

Ledelsen har identifisert fire utviklingstrekk i samfunnet og helsesektoren som Helsedirektoratets eget arbeid skal ta utgangspunkt i fremover.

1. Brukeren først

Helsedirektoratet har systematisk brukermedvirkning i alt vi gjør, og bidrar til brukermedvirkning i hele helse- og omsorgstjenesten.

Med brukeren mener vi her pasienter, pårørende og innbyggere. Helsedirektoratet forholder seg til mange aktører som helsepersonell, ledere i tjenesten, fylkesmann, helseforetak samt andre sektorer og organisasjoner.

Når vi samarbeider med alle disse aktørene skal vi alltid ha med perspektivene til pasienter, pårørende og innbyggere.

Et viktig utviklingstrekk er pasientens helsetjeneste og den informerte brukeren.

Brukerbehov er en driver for endring, og brukerne har nye forventninger til hva tjenestene og forvaltningen skal være, og de har mer kunnskap om egen helse, sykdom og muligheter for mestring.

Samtidig møter brukerne et komplekst helsesystem og forvaltning med økende krav til kompetanse for å mestre det som pasient eller pårørende.

Vi har satt tre overordnede mål for det videre utviklingsarbeidet:

 • Vi skal ha systematisk brukermedvirkning i vårt arbeid. Dette dreier seg om tidlig involvering, rutiner og prosesser, kompetanse samt kultur og holdninger.
 • Vi skal sikre at brukerne deltar som likeverdige medlemmer i våre prosesser. Det dreier seg om å vekte deltakelsen i arbeidsgrupper, gi tydelige oppdrag og sikre relevante brukerstemmer.
 • Vi skal bidra til brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten. Med det mener vi å legge til rette for utvikling av kompetanse, systematikk, metode og verktøy, samt kultur og verdier for brukermedvirkning i hele helse- og omsorgstjenesten.

2. Gode analyser

Helsedirektoratet skal levere analyser av høy kvalitet, som forutsetning for gode beslutninger og utvikling av effektive tiltak.

Som faglig rådgiver og forvalter av helsesystemet er vi avhengig av god forståelse og kunnskap om utviklingstrekk i befolkningens helsetilstand samt utviklingen i selve helsetjenesten.

Den raske kunnskaps- og teknologiutviklingen gir gode muligheter til å møte behov både innenfor behandling og forebygging.

Vi skal styrke vår evne til å bruke kunnskapen og erfaring fra alle miljø.  Da må vi lytte til og bruke erfaringer fra forskningen, sektoren, forvaltningen, pasienter og brukere.

Dette er nødvendig for å forstå variasjoner i påvirkningsfaktorer, tjenestetilbudet og folks helse. Og vi skal være åpne om hvilken informasjon som ligger til grunn for vårt arbeid. Vi skal bruke denne kunnskapen til å utvikle virkemiddelbruken på alle områder. 

Vi har satt fire overordnede mål som det videre arbeidet skal baseres på:

 • Vi skal samarbeide tettere med kunnskapsleverandører
 • Vi skal videreutvikle vår evne til selv å analysere og utnytte tilgjengelige data
 • Vi skal beskrive sentrale utviklingstrekk og analysere konsekvenser for helsesystemet bedre
 • Vi skal kommunisere ny kunnskap om trender, styringsinformasjon, tiltak og effekter bedre

3. Digitalt førstevalg

Digitale løsninger skal være førstevalget når Helsedirektoratet utvikler egne tjenester, og vi skal være en pådriver for utvikling av digitale tjenester i hele helse- og omsorgssektoren.

Ny teknologi gir nye muligheter og brukeren forventer at vi tilbyr digitale løsninger. Brukerne har en klar forventning til at offentlige tjenester er tilgjengelig i digitale kanaler og at digital forvaltning skal gi brukerne bedre tjenester.

Helsedirektoratet må være ambassadør og pådriver for fornying og forbedring gjennom digitalisering.

Utvikling av tjenester og arbeidsprosesser må ta utgangspunkt i behovet til brukerne og bidra til bedre samordning, også når disse går på tvers av forvaltningsgrensene.

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å møte kravene til høyere effektivitet og bedre tjenester

Vi har satt fire overordnede mål som det videre arbeidet skal baseres på:

 • Vi skal ha kompetanse og en kultur for digitalisering
 • Vi skal sammen med sektoren og tjenesten jobbe med å legge til rette for helsetjenester på nye måter
 • Våre tjenester er for alle med universell utforming og klart språk
 • Vi må løse våre brukeres behov uavhengig av organisatoriske skiller- digitalt løses på tvers av sektorer og tjenestenivå

4. Effekt helt ut

Alt Helsedirektoratet leverer skal ha effekt helt ut til sluttbrukeren.

Forventninger om større effektivitet og bærekraft i offentlig forvaltning vil stille store krav til at alle våre leveranser får "effekt helt ut".

Det er behov for å se systematisk og metodisk på hvordan våre interne prosesser kan forbedres og overleveringer til sektoren kan bli bedre. Helsedirektoratets leveranser treffer ofte sluttbrukerne indirekte, via helsetjenesten eller andre aktører.

God effekt på sluttbrukerne avhenger av at vi kan samarbeide tett om systemutvikling og tiltak med de relevante aktørene. Gode prosesser kjennetegnes både av tett samarbeid med relevante aktører og kvalitet og effektivitet i leveransen.

Vi har satt tre overordnede mål som det videre arbeidet skal baseres på:

 • Vi skal ha tidlig involvering, samordning og godt samarbeid med helsetjenesten og andre aktører som påvirker folkehelsa
 • Vi skal måle, evaluere, justere og systematisk forbedre kvalitet i våre leveranser
 • Vi skal ha målrettet implementering av våre tiltak.

Siste faglige endring: 15. februar 2023