Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Kommentarer i svarskjemaene

 • Bruk av hjemmetjenesten i kommunen: "Hjemmetjenesten er innom fengselet en gang pr uke for kontroll av dosetter. De blir i tillegg kontaktet på vakt ved behov for dosering av medisiner på tidspunkt for fast sykepleier ikke er tilgjengelig."
   
 • "Fengselshelsetjenesten tilbyr ikke rusbehandling, men har motivasjonsamtaler og driver endringsarbeid. Fengselslegen sender henvisninger til rusbehandling eller utredning til avd. for Rus og Avhengighetsbehandling ved behov. Mange av de innsatte har allerede tilbud hos ARA ved innsettelse, de får oppfølging videre under soning."
   
 • "Sykepleier deler ut LAR medisin, betjenter observerer og kontrollerer. Kommunens LAR team deler ut LAR i helger og høgtider. Ellers er det betjenter som står for utdeling av medisiner fra ferdig tillagde dosetter."
   
 • " Vi fører oversikt over antall vurderinger fra spesialisthelsetjenestens akutte team som vurderer selvmordsfare og psykotiske innsatte: 17. Antall akutt innleggelser i psykiatrisk avdeling: 6"
   
 • "Helsetjenesten har iblant kontakt med NAV, men det er hovedsakelig kriminalomsorgens tilbakeføringskoordinator som har hovedansvaret for samarbeid med NAV."
   
 • "Vi har medisinkurs 2. hvert år, for alle betjenter"
 • "Flere av tallene kan ikke dokumenteres pga. manglende statistikk. Anslag gjort i lag med Kriminalomsorgen."
 • "Vi har et nærmest konstant antall innsatte med utfordrende, til dels uavklart, og sammensatt psykisk sykdom, med og uten rusavhengighet. Kartlegging og vurdering av den enkelte krever mer ressurser enn Helseavdelingen er bemannet med. Utfallet blir i praksis at storparten av ressursene brukes til oppfølging av denne gruppen, det fører igjen til at de med mindre men allikevel hjelpetrengende behov ikke får den hjelpen de burde hatt."
   
 • "Det var mer enn 600 innsettelser i fengselet. Det gjør at tallene som rapporteres er nokså usikre. Vi teller ikke dette. Definisjon på innkomstsamtale på >Ilseng er i hovedsak at alle tilbys samtale med helse ved innkomst og de fleste får det. Samtalen er åpen og foregår ikke etter en spesiell mal."
   
 • Spørsmål: Hvor mange ganger er legevakt tilkalt i løpet av kalenderåret? Svar: Dette har vi ikke ført statistikk på, men er nok et betydelig antall. (ca. 2-3 per uke).
   
 • Spørsmål: Antall henvisninger til psykisk helsevern. Svar: Kan ettersendes, tallene som rapporteres her er antall pasienter henvist til psykolog/psykiater utplassert i fengselet.
   
 • "Det er vanskelig å gi eksakte tall på de aller fleste spørsmålene, da det ikke er mulig å ta ut statistikk fra journalsystemet. Kriminalomsorgen fører heller ikke statistikk over hvor mange avlyste/utsatte helsetimer utenfor fengselet det er i løpet av året, heller ikke antall legevaktshenvendelser/tilsyn fra legevaktslege eller fremstillinger til lege."
   
 • "Helsetjenesten fører et skyggeregnskap som svarer på en del viktige spørsmål som er viktig å kunne videreformidle med samtykke inn i ukentlige samhandlingsmøter - som bolig, inntekt, rus, kontakter i hjelpeapparatet ute, IP, TBC, ODD. Alle spørsmålene viser status ved innsettelse og hva som skal/bør følges opp under soning. Som eksempel så går noen fra å ikke ha IP ved innsettelse og ønsker det etterhvert og får i løpet av soning. Hvor mange det blir, hvilken instans som initieres/søkes om det er fengselshelsetjenesten eller kriminalomsorgen er det ingen oversikt over. "
   
 • "Henvisninger til TSB fra fengselshelsetjenesten er et ca. tall satt i samråd med psykologspesialisten fra DPS, mens alle innsatte på Rusenheten (12 plasser) har pasientrettigheter og behandles av psykologer fra SMP. Tallet her har ikke helseavdelingen oversikt over."
   
 • "Hva angår rusbehandling fra fengselshelsetjenesten, er det uklart hva som her menes med behandling. U.t har her markert med et anslag på 10 % med utgangspunkt i at det menes en tilsvarende behandling som gis ved rusinstitusjoner. Menes det all form for behandling/oppfølging som kartlegging/abstinensbehandling/legetilsyn/støttesamtaler er helseavdelingen involvert i de langt fleste tilfeller der rusproblematikk fanges opp gjennom innkomstsamtaler. Oppfølgingen blir individuell. Rutiner for medisinsk oppfølging er nedfelt."
   
 • "Det er vanskelig å gi et klart bilde av hvor godt innsatte følges opp av fengselshelsetjenesten gjennom denne undersøkelsen. Dersom undersøkelsen skal ha en betydning for pålegg/anmodning om bedre rutiner for både helsetjenesten og kriminalomsorgen for å ivareta innsattes rett til likeverdige helsetjenester som øvrig befolkning og bli mer eksakt, må det enten føres fortløpende regnskap gjennom hele året på alle disse punktene fra vår side, eller at spørsmålene stilles på annen måte. Som avdelingsleder opplever jeg at det gis et bilde av helsetjenestens oppfølging av innsatte som er langt dårligere enn det den i realiteten er. " (kommentar fra avdelingsleder helse i stort fengsel til selve kartleggingsundersøkelsen)
   
 • "Utfordrende med langtidsisolerte innsatte som ikke ønsker helsehjelp. Vanskelig å vurdere belastningen ved å sitte isolert opp mot sikkerhet for innsatte selv og omgivelser. Ressursteam følger opp med aktivisering for en del som avlaster belastningen noe."
 • "Pga. lite midler til politiet, merket vi ved Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling en markant nedgang av innsatte året 2018. Da det er stor prosent andel som ikke møter til avtalt soningstidspunkt, og politiet ikke hadde midler til pågripelser (dette er en stor andel av de innsatte vi fikk inn til oss)
   
 • I tillegg ble det fremmet forslag om å legge ned, NVF, Hof avd. i oktober, og dette ble bestemt 17.12.18. NVF, Hof avdeling er nå nedlagt."
   
 • "Det er vanskelig å svare opp spørsmålene her da fengselshelsetjenesten har begrenset tilstedeværelse i Haugesund fengsel. Betjenter kontakter selv legevakt eller hjemmesykepleie når helsetjenesten ikke er tilgjengelig og det er ingen verktøy som sammenfatter hyppigheten av dette i løpet av et år.
   
 • Innsatte, som i hovedsak er i varetekt, må følges av politi fra ulike kommuner. Både bestille følge, og få fulgt innsatt til utenforliggende helsetjenester, er en oppgave vi ikke har kontroll på mht prioritering, og dette kan medføre avlysning. Vi har hittil ikke nedtegnet hver enkelt episode, men ser at det kan være nyttig å få med i året som kommer. "
   
 • "Utdeling av medikamenter anses å være praktisk bistand og utføres av betjenter. Helsetjenesten tilbyr opplæring i medikamenthåndtering som det er opp til kriminalomsorgen å finne tid til å organisere. Om innsatt av trenger medikamenthåndtering av helsepersonell kontaktes hjemmebaserte tjenester for daglig utlevering."
   
 • "Mange innsatte har allerede et tilbud innen rusoppfølging eller psykisk helse ved innkomst. Fengselshelsetjenesten prøver å legge til rette for at de skal kunne fortsette behandlingsforløp som allerede er påbegynt.
   
 • "Det er kriminalomsorgen som benytter legevakten så helseavdelingen har ikke oversikt på hvor mange ganger legevakt er blitt tilkalt fengslet. Helseavdelingen har ikke oversikt over hvor mange som er henvist til spesialisthelsetjenesten i kommunene"
   
 • "LAR medisiner deles ut av helse i ukedagene. Betjenter er opplært til å gjøre det i helgene."
   
 • "Alle innsatte får god informasjon om IP. mange har hatt det tidligere og det har ikke blitt som de ønsker og derfor vil de ikke ha det igjen. Andre har det og vil gjenoppta det når de løslates. Andre ønsker IP og helse sender da sammen med innsatte søknad til deres hjemkommune. de som soner i Horten fengsel har som oftest korte dommer og rekker ikke å få på plass IP her. Opplever at de som har oppfølging av rusmestringsenheten fra sin hjemkommune ofte får besøk av disse i fengselet. Horten fengsel er blitt ett spesial fengsel for de som ikke mestrer å være i store fengsler. Som sliter veldig med sosialangst /psykisk, er redd andre innsatte, blir ikke sett eller hørt forteller de. Når de kommer hit som er ett lite fengsel blomstrer de opp og er veldig fornøyde. Både med betjentene og helse. Vi bestreber oss langt for å få til alle avtaler innsatte har med sykehus-psykologer osv. Vi har sjelden eller aldri noen timer som må utsettes. er også veldig fornøyd med transporten KTT gjør. Kan ikke de transporter blir det satt inn betjenter ekstra."
   
 • "Mange nyinnsettelser i løpet av året. Ca. 400. Mye generelle kriser og abstinensfaser som krever abstinensbehandling.
   
 • Fokus på rus og forebygging av overdoser. Dette krever tett samarbeid og svært mye tid. Både individuelle samtaler og samarbeid med kriminalomsorgen mht. tilrettelegging og skjerming. Fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen er med i Overdoseprosjekt og Nalaksonprosjekt.
   
 • Vi har svært liten ressurs mht helsepersonell-sykepleiere ,1,4 stilling (100+40% sykepleier). Ønsker oss større ressurs.
   
 • Det er lege her kun 1 dag for uken. Dette medfører at det må brukes mye legevakt innimellom. Dette er ikke optimalt mht. rusbeh/abstinensbeh.
   
 • "Svært mye smerteproblematikk grunnet skjelett- og muskellidelser, inkl. gamle skader. Dette kommer frem når innsatte blir rusfrie. Kjøper tjenester fra fys. behandlere i kommunen, men hadde vært fornuftig å kunne hatt kvalifisert personale i fengslet, mht tverrfaglig samarbeid, individuelle vurderinger, gruppebasert øvelser/trening. Dette bla for å redusere bruk av sterke smertestillende og sovemed. Ønsker oss en fysioterapeut som kunne kommet til fengslet. Dette slik at vi kunne ha gitt tilbud til flere."
   
 • "Vi opplever en sterk økning i antall alvorlig psykisk syke innsatte, deriblant personer med psykoselidelse. I 2018 ble det gjennomført totalt 209 helsefremstillinger fra Trondheim fengsel, og 36 innleggelser i sykehus. TSB har personell fast inn i Trondheim fengsel, så fengselslegene henviser ikke like mye til rusbehandling ute som tidligere.
   
 • Det er ansatt vernepleiere og miljøterapeuter i kriminalomsorgen, men disse er ikke tilknyttet den kommune helsetjenesten, derfor har jeg ikke registrert antallet i dette spørreskjemaet.
   
 • Når det gjelder antall med individuell plan, så spør vi alle innsatte om dette i førstegangssamtalen, men veldig få opplyser at det har dette. Så usikker på om innsatte vet hva det er og om det er like aktuelt som tidligere?
   
 • Generelt opplever vi en økning i antall eldre innsatte, utenlandske innsatte og innsatte med komplekse somatiske og psykiatriske diagnoser. Når det gjelder de stabile innsatte med minst helseutfordringer, ser vi en tendens til at de får innvilget alternative soningsformer (EK, åpen soning, paragraf soning)
   
 • Fengselshelsetjenesten tilbyr flere grupper til innsatte: ryggskole, yoga, utendørs treningsgruppe, sinnemestringsgruppe og sedelighetsgruppe."
   
 • "Mange innsatte har IP ved ankomst. Dersom dette mangler initieres det av barnevernkonsulent i fengselet, som også har tettest dialog med kommunale instanser i hjemkommunen.
   
 • I praksis har ikke fengselshelsetjenesten dialog med NAV, denne dialogen føres av barnevernkonsulent i fengselet og den innsattes ansvarsgruppe.
   
 • Hjemmetjenesten er inne med medisindosering ved behov."
   
 • "betjenter som ikke har grunnleggende kurs i medikament håndtering må ta det kurset gjennom Apotek 1 på nett. Deretter får de intern opplæring av sykepleierne.
   
 • "Utfordringer blir stadig mer komplekse og alvorlig. Særtrekk i forhold til tidligere er mer alvorlig somatiske og alvorlige lidelser. Sykehusbehandling og innleggelse synes å bli vanskeligere. Trend at flere skal behandles i "" kommune "". Flere trenger fysioterapi da flere synes å ha behov for dette."
   
 • "Har dessverre ikke oversikt over hvor mange framstillinger som blir flyttet. Framstillinger avlyses ikke med mindre sykehuset avlyser dette. Hvis fengslet ikke kan framstille på den aktuelle dagen flyttes timen. Vi har også et system hvor vi fanger opp framstillinger som ikke har blitt noe av. Alle flyttinger konfereres det med lege, enten egen lege eller lege på sykehuset. Vi har også et system for prioritering av framstillinger hvis kriminalomsorgen ikke klarer å kjøre de ut. De som må ut er markert som ""må ut"" til kriminalomsorgen, ved flyttinger for øvrig konfereres det mellom helseavdelingen og kriminalomsorgen.

 

 

Siste faglige endring: 15. september 2019