Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Helsedirektoratets arbeid med tilbud om helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

Helsedirektoratet er delegert ansvar for tildeling av tilskudd til kommuner / fylkeskommuner. Ansvaret lå i 2018 i divisjon for Kvalitet og forløp, avdeling for Kommunale hele og omsorgstjenester. Kommuner/fylkeskommunene skal rapportere innen 1. mars hvert år på bruk av tilskuddet.

Fagråd for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Det er avholdt tre fagrådsmøter i 2018. Fagrådet fikk ny leder: Grethe Lintho. Hun er avdelingsleder for helsetjenesten i Indre Østfold fengsel, Trøgstad og Eidsberg.

Blant temaer som er drøftet er økt mulighet for Hepatitt C behandling under soning, forebygging av overdose og erfaringer med overdoseprosjektet, LAR og kostnader ved utdeling, praktisk bistand / helsehjelp til innsatte med funksjonsnedsettelse. Universal tilrettelegging i fengsel er et gjennomgående problem når det gjelder innsatte med funksjonsnedsettelse. Det er få tilrettelagte celler og selv i nye fengsel er disse cellene ikke godt nok tilpasset. Selvmordsforebygging har også vært drøftet.

Et tema som blir stadig mer aktuelt er eldre innsatte og dere helseproblematikk. Her mener fagrådet at også for disse er det psykiske helseproblemer som dominerer.

Fagrådet har vært orientert om tilbakeføringsstrategien, pakkeforløp og BASIS.

Fagrådet har også gitt innspill til dagsorden for dialogmøtene.

Dialogmøte for ledere og ansatte i fengselshelsetjenesten

Det ble avholdt et dialogmøte i februar 2018 med ca. 60 deltakere. Kriminalomsorgsdirektoratet og brukerorganisasjonen Way Back var representert, samt to deltakere fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dagsorden for møtet:

 • Taushetsplikt ved jurist
 • Fengsel som samarbeidsarena – drøfte erfaringer.
 • Rutiner for avrusning i fengsel, spesialisthelsetjenesten.
 • Smittsomme sykdommer hos innsatte; hva tester vi og hva finner vi?

Samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Helsedirektoratet har deltatt på avslutningsseminar for Norgerhaven fengsel i Nederland i september 2018.

Prosjekter hvor Helsedirektoratet har samarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet:

 • Tilbakeføringsstrategien
 • Etablering av et landsdekkende behandlingstilbud etter modell av BASIS prosjektet.
 • Områdefunksjon for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for innsatte.
 • Planlegging og gjennomføring av årlig fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene, i regi av KRUS, KDI og Helsedirektoratet
 • Tverretatlig ressursgruppe for implementering av Veileder rusmestringsenhetene.
 • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Avrusning i fengsel
 • Overdosestrategien (kanskje mest KRUS)
 • LAR

Siste faglige endring: 15. september 2019