Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 % innen utløpet av 2020, ble lansert i 2016. Den ble den første handlingsplanen under den tverrsektorielle Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020. Handlingsplanen hadde seks mål og 20 tiltak. Handlingsplanperioden ble forlenget ut 2021. Det var planlagt at handlingsplanen skulle avløses av en ny strategi og handlingsplan, men covid-19-pandemien har forsinket dette arbeidet.

Denne rapporten utgis av Helsedirektoratet på vegne av styringsgruppen for handlingsplanen. Vi har tatt utgangspunkt i at handlingsplanen følges inntil ny strategi/handlingsplan foreligger, og oppsummerer her måloppnåelse og status per høsten 2022.

Rapportens første del inneholder en kortfattet oppsummering av måloppnåelse og status for de ulike tiltakene, samt noen anbefalinger fra styringsgruppen. Rapportens andre del inneholder en mer detaljert gjennomgang av status for handlingsplanens ulike mål og tiltak.

Styringsgruppen for handlingsplanen består av representanter fra Helsedirektoratet, FHI, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse, RHF-ene representert ved smittevernpersonell fra de fire helseregionene, Den Norske Legeforening, Den Norske Tannlegeforening, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS).

Mandatet til styringsgruppen er primært å følge opp og rapportere på den aktuelle handlingsplanen. Formålet med denne rapporten er å gjennomgå status og evaluere tiltakene i planen. Rapporten må således ikke leses som en fullstendig anbefaling for ny strategi og handlingsplan.

Den samme styringsgruppen er også ansvarlig for å følge opp Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019 - 2023. Handlingsplan for et bedre smittevern, som er den andre human-helsespesifikke planen under ovennevnte strategi, vil gjennomgås i senere dokumenter og omtales ikke videre her.

Denne rapporten er skrevet av Helsedirektoratet med bidrag og innspill fra styringsgruppens øvrige medlemmer.

Siste faglige endring: 22. februar 2023