Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Handlingsplanens kapittel 7 – Tiltak rettet mot tannhelsetjenesten

Tiltak 7.1 – Opprette faggruppe for antibiotikabruk i tannhelsetjenesten

Ansvar: Tannlegeforeningen

Tiltaket

  • Det synes som om retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (der også tannhelse er inkludert) er for lite kjent blant tannleger. Det er i dag ingen koordinerende instans innen tannhelsefaget med fokus på antibiotikabruk og AMR.
  • Den norske tannlegeforening vil opprette en komite med representanter fra den offentlige tannhelsetjenesten, de odontologiske lærestedene, ASP og Helsedirektoratet. Faggruppen bør selv definere eget mandat.

Status

Tannlegeforeningen (NTF) opprettet en fagkomite for antibiotikabruk i 2016. Komiteen har siden opprettelsen revidert og endret mandatet slik at den nå også arbeider med smittevern. Gruppen består av representanter for de tre odontologiske lærestedene, 1 representant fra den offentlige tannhelsetjenesten, 1 representant fra FHI, 1 representant fra Helsedirektoratet og 2 representanter fra NTF. Faggruppen møtes jevnlig og informerer utad til tannlegene på blant annet NTFs nettsteder, i nyhetsbrev mv.

Mandatet ble revidert i 2018:

1. Komiteen skal arbeide for bekjentgjøring og implementering av eksisterende retningslinjer for antibiotikabruk og smittevern i odontologisk praksis.

2. Komiteen skal arbeide for mindre bruk av bredspektret antibiotika og reduksjon av volum i generell antibiotikabruk i tråd med handlingsplanen.

3. Komiteen skal løpende vurdere om de nasjonale retningslinjene er i tråd med nordiske og internasjonale retningslinjer og om de er formålstjenlige for odontologisk klinisk praksis. Komiteen kan gi innspill til retningslinjekomiteen om enkeltmomenter i retningslinjene.

I 2018 ble det utarbeidet faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis, ved et samarbeid mellom flere aktører (universitetene, Tannlegeforeningen, FHI). NTF vurderer at det er behov for å oppdatere de faglige anbefalingene for smittevern i klinisk odontologisk praksis, ikke minst mtp. mulighet for nye pandemier.

Vurdering

Gruppen følger med på tannlegers forskrivning av antibiotika og smittevern i tannhelsetjenesten. Tannlegeforeningen rapporterer at arbeidet har gitt god effekt og målene for redusert forskrivning av antibiotika som var skissert er nådd. Forskrivningen av antibiotika hos tannleger har vist en nedgang fra 2014, og har ligget på omkring 5% av totalforbruket de siste årene. Forskrivningen har imidlertid gått litt opp i 2020 og 2021 og er nå på nivå med 2016. NORM-rapportene viste at tannleger forskrev 5,5 %  av det totale forbruket i 2020 og 5,9% i 2021. Hhv. 78 % og 77% av dette var fenoksymetylpenicillin.

Gruppen arbeider også med oppfølging av de basale smittevernrutinene.

Styringsgruppen vurderer at gruppen bør fortsette sitt arbeid.

Tannhelsetjenesten består av en offentlig og en privat sektor, der den private utgjør om lag 70 %. Myndighetene har begrenset kjennskap til og mulighet for å kontrollere hva som skjer i privat sektor, da denne er helt fri og uten samfunnsplikter.

Det finnes ikke gode systemer som muliggjør rask og effektiv kommunikasjon med tannleger i privat sektor. Mye av myndighetenes kommunikasjon for å nå privat sektor har derfor skjedd via NTF, med den begrensning at tannleger som ikke er medlemmer i NTF ikke nås direkte.

Det finnes ingen gode tall på etterlevelse av smittevernanbefalingene og antibiotikaretningslinjene, men NTF opplever at det er god etterlevelse hos foreningens medlemmer. Så langt finnes det ikke noe kvalitetsforbedringsprosjekter for antibiotikastyring i tannhelsetjenesten tilsv. RAK, RASK og KUPP.

Dersom RAK (se tiltak 4.2) gjøres permanent, bør det vurderes om et lignende opplegg kan tilpasses til tannhelsetjenesten. En slik vurdering kan for eksempel gjøres av Den norske tannlegeforening i samarbeid med ASP. Antakelig kan det likevel bli en utfordring å nå de som ikke er medlemmer.

Andre kommentarer

NTF utarbeidet i 2020/2021 et nettbasert kurs i smittevern for tannleger som er medlem av NTF. Kurset er obligatorisk for medlemmer av NTF og ble utarbeidet i samarbeid med UiO, odontologisk fakultet.

Siste faglige endring: 22. februar 2023