Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg

Vedlegg til kapittel 4

Nedenfor presenteres kostnader og kostnadsutvikling for allmennlegetjenesten målt i faste priser. Statistisk sentralbyrås prisindeks 06.2 Helsetjenester utenom institusjon er benyttet for prisjustering.

Tabell V1. Kostnader for allmennlegetjenestene. Tall i mill. kroner, faste priser.

 

Utgifter i faste priser. Mill. kr

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Fastlegeordningen

11 290

11 874

12 474

5,0

10,5

LIS 1

206

183

202

10,5

-1,5

Legevakt

1 016

1 145

1 443

26,0

41,9

Tilskudd

284

280

400

43,0

40,5

Totalt

12 796

13 482

14 519

7,7

13,5

Tabell V2. Kostnader for fastlegeordningen. Tall i mill. kroner, faste priser.

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Basisfinansiering

 

 

 

 

 

Grunntilskudd og basistilskudd

2 867

3 076

3 227

4,9

12,6

Utjamningstilskudd

173

163

175

7,2

1,0

Sum basisfinansiering

3 040

3 240

3 402

5,0

11,9

Refusjoner

 

 

 

 

 

Takstrefusjoner

4 298

4 550

4 804

5,6

11,8

Refusjon frikortegenandeler

889

985

1 215

23,3

36,6

Refusjon øvrige egenandeler

449

656

696

6,1

54,9

Refusjon L-takster NAV

325

298

307

3,0

-5,5

Sum refusjoner

5 962

6 490

7 022

8,2

17,8

Pasientbetaling

 

 

 

 

 

Egenandeler

2 120

2 001

1 914

-4,4

-9,7

Egenbetaling

168

144

136

-5,6

-19,2

Sum pasientbetaling

2 288

2 145

2 050

-4,4

-10,4

Sum totalt

11 290

11 874

12 474

5,0

10,5

Tabell V3. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger. Tall i mill. kroner, faste priser.

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Refusjoner

       

 

Takstrefusjoner

88

80

90

12,2

1,9

Refusjon frikortegenandeler

19

17

23

35,2

19,5

Refusjon øvrige egenandeler

19

20

23

17,6

21,6

Refusjon L-takster NAV

3

3

3

13,8

0,8

Sum refusjoner

130

120

139

16,4

7,4

Pasientbetaling

       

 

Egenandeler

71

59

59

-0,7

-17,0

Egenbetaling

5

4

4

-2,5

-13,1

Sum pasientbetaling

76

64

63

-0,8

-16,7

Sum totalt

206

183

202

10,5

-1,5

Tabell V4. Refusjoner og pasientbetaling for legevakt. Tall i mill. kroner, faste priser.

 

Utgifter i faste priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Refusjoner

       

 

Takstrefusjoner

545

569

667

17,3

22,3

Refusjon frikortegenandeler

83

75

91

21,7

10,0

Refusjon øvrige egenandeler

125

284

477

68,0

282,3

Refusjon L-takster NAV

2

2

2

-0,1

-23,3

Sum refusjoner

755

929

1237

33,1

63,8

Pasientbetaling

       

 

Egenandeler

244

201

191

-4,6

-21,7

Egenbetaling

17

16

15

-5,0

-14,2

Sum pasientbetaling

262

216

206

-4,7

-21,2

Sum totalt

1016

1145

1443

26,0

41,9

Vedlegg til kapittel 7

Dette vedlegget er ment å underbygge og komplettere funn og statistikk gjengitt i selve rapporten, og presenterer utvalgt statistikk på fylkesnivå, etter kommunestørrelse og kommunenivå.

Tallene fordelt etter kommunestørrelse vil avvike noe fra tidligere publiserte tall fordi vi nå legger til grunn gjeldende kommunestørrelse etter befolkning per 1. januar 2022. Noen få kommuner har endret gruppe fra 2021.

Kjennetegn ved kommuner og fylker

Statistikken fordeles etter kommunestørrelse og fylker. Ved sammenligning av små kommuner (lavt innbyggertall) i distriktene med store kommuner (høyt innbyggertall) i befolkningstette strøk, viser statistikken et tydelig mønster. Små kommuner i distriktene kjennetegnes ofte av:

 • Høyere andel på fastlønn
 • Høyere andel med felles lister
 • Lavere andel fastleger som er spesialister i allmennmedisin
 • Høyere andel fastlegelister uten fast lege (ubesatt)
 • Færre listeinnbyggere på listen
 • Kortere avtalevarighet
 • Noe høyere andel eldre i befolkningen enn i større kommuner

Både små og store kommuner opplever rekrutteringsutfordringer og høy arbeidsbelastning ut fra en noe ulik profil i statistikken. Nasjonal statistikk alene ikke gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i ulike typer kommuner og i ulike deler av landet, men må suppleres med annen informasjon og forskning.

Allmennlegene i små kommuner vil som regel bruke mer tid på allmennmedisinsk arbeid i tillegg til å være fastlege. Indirekte vil dette gjenspeiles i kortere fastlegelister. Geografiske rammebetingelser vil også variere og påvirke organisering og praksis.

Tabell V5. Kjennetegn ved kommuner i fylkene.

 

Antall kommuner med fastlege-praksis registrert

Andel kommuner under 2000 innbyggere

Andel kommuner under 5000 innbyggere

Andel kommuner med lavest sentralitet

(5 og 6)

Innlandet

46

17

48

59

Oslo

1

 

 

0

Viken

50

4

30

18

Vestfold/Telemark

23

13

39

39

Agder

25

32

44

44

Rogaland

23

13

39

39

Vestland

43

19

49

72

Møre og Romsdal

26

0

35

62

Trøndelag

38

26

47

68

Nordland

40

48

70

85

Troms og Finnmark

38

34

76

89

Hele landet

353

21

48

58

NB. Noen kommuner inngår ikke som egne kommuner i datagrunnlaget. Befolkningen får legetjenester gjennom samarbeid med andre kommuner. Dette gjelder kommunene Rollag i Viken (samarbeid med Flesberg), Evenes i Nordland (samarbeid med Tjeldsund), samt Lavangen, Dyrøy og Ibestad i Troms og Finnmark (interkommunalt med Salangen)

Tabell V6. Antall unike fastleger registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

146

134

135

137

139

2

-7

-4,8

2 000-4 999

359

352

359

370

378

8

19

5,3

5 000-9 999

511

506

506

507

510

3

-1

-0,2

10 000-49 999

1 820

1 835

1 837

1 843

1 848

5

28

1,5

50 000+

2 081

2 117

2 112

2 138

2 146

8

65

3,1

Hele landet

4 902

4 928

4 932

4 961

4 989

28

87

1,8

Innlandet

360

353

358

364

371

7

11

3,1

Oslo

543

546

545

552

553

1

10

1,8

Viken

1 043

1 055

1 056

1 065

1 070

5

27

2,6

Vestfold Telemark

380

383

385

386

388

2

8

2,1

Agder

294

294

294

296

294

-2

0

0,0

Rogaland

408

417

414

414

414

0

6

1,5

Vestland

615

618

620

622

632

10

17

2,8

Møre og Roms

258

260

254

257

257

0

-1

-0,4

Trøndelag

441

443

446

451

452

1

11

2,5

Nordland

266

272

271

272

273

1

7

2,6

Troms og Finnmark

300

295

299

298

300

2

0

0,0

Hele landet

4 902

4 928

4 932

4 961

4 989

28

87

1,8

Tabell V7. Antall lister registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Inklusiv lister som på telletidspunkt var uten fast lege.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

166

164

163

165

164

-1

-2

-1,2

2 000-4 999

383

387

393

399

403

4

20

5,2

5 000-9 999

531

542

544

551

559

8

28

5,3

10 000-49 999

1 872

1 905

1 914

1 934

1 953

19

81

4,3

50 000+

2 101

2 132

2 132

2 169

2 179

10

78

3,7

Hele landet

5 053

5 130

5 146

5 218

5 258

40

205

4,1

Innlandet

381

385

386

393

402

9

21

5,5

Oslo

545

546

545

555

555

0

10

1,8

Viken

1 056

1 069

1 072

1 084

1 090

6

34

3,2

Vestfold Telemark

386

390

392

399

407

8

21

5,4

Agder

298

301

302

309

309

0

11

3,7

Rogaland

414

423

424

429

434

5

20

4,8

Vestland

629

646

653

662

668

6

39

6,2

Møre og Roms

276

280

278

281

281

0

5

1,8

Trøndelag

457

469

471

475

476

1

19

4,2

Nordland

293

301

299

302

306

4

13

4,4

Troms og Finnmark

318

320

324

329

330

1

12

3,8

Hele landet

5 053

5 130

5 146

5 218

5 258

40

205

4,1

Tabell V8. Antall lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

20

30

28

29

25

-4

5

25,0

2 000-4 999

24

36

35

30

26

-4

2

8,3

5 000-9 999

21

36

39

44

48

4

27

128,6

10 000-49 999

48

65

72

89

102

13

54

112,5

50 000+

20

14

17

29

30

1

10

50,0

Hele landet

133

181

191

221

231

10

98

73,7

Innlandet

21

31

27

29

30

1

9

42,9

Oslo

2

0

0

2

1

-1

-1

-50,0

Viken

12

12

13

14

15

1

3

25,0

Vestfold Telemark

5

6

6

12

17

5

12

240,0

Agder

2

5

6

12

14

2

12

600,0

Rogaland

4

4

8

13

17

4

13

325,0

Vestland

11

27

32

37

33

-4

22

200,0

Møre og Roms

18

20

23

21

21

0

3

16,7

Trøndelag

14

23

23

23

23

0

9

64,3

Nordland

26

28

28

28

32

4

6

23,1

Troms og Finnmark

18

25

25

30

28

-2

10

55,6

Hele landet

133

181

191

221

231

10

98

73,7

Tabell V9. Andel lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

12,0

18,3

17,2

17,6

15,2

-2,3

3,2

26,5

2 000-4 999

6,3

9,3

8,9

7,5

6,5

-1,1

0,2

3,0

5 000-9 999

4,0

6,6

7,2

8,0

8,6

0,6

4,6

117,1

10 000-49 999

2,6

3,4

3,8

4,6

5,2

0,6

2,7

103,7

50 000+

1,0

0,7

0,8

1,3

1,4

0,0

0,4

44,6

Hele landet

2,6

3,5

3,7

4,2

4,4

0,2

1,8

66,9

Innlandet

5,5

8,1

7,0

7,4

7,5

0,1

2,0

35,4

Oslo

0,4

0,0

0,0

0,4

0,2

-0,2

-0,2

-50,9

Viken

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

0,1

0,2

21,1

Vestfold Telemark

1,3

1,5

1,5

3,0

4,2

1,2

2,9

222,5

Agder

0,7

1,7

2,0

3,9

4,5

0,6

3,9

575,1

Rogaland

1,0

0,9

1,9

3,0

3,9

0,9

3,0

305,4

Vestland

1,7

4,2

4,9

5,6

4,9

-0,6

3,2

182,5

Møre og Roms

6,5

7,1

8,3

7,5

7,5

0,0

1,0

14,6

Trøndelag

3,1

4,9

4,9

4,8

4,8

0,0

1,8

57,7

Nordland

8,9

9,3

9,4

9,3

10,5

1,2

1,6

17,8

Troms og Finnmark

5,7

7,8

7,7

9,1

8,5

-0,6

2,8

49,9

Hele landet

2,6

3,5

3,7

4,2

4,4

0,2

1,8

66,9

Tabell V10. Andel innbyggere på lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

9,0

13,6

13,4

12,2

11,5

-0,7

2,5

27,6

2 000-4 999

3,9

6,6

6,2

5,3

4,6

-0,6

0,8

20,1

5 000-9 999

2,9

5,7

6,1

6,6

7,1

0,5

4,2

144,9

10 000-49 999

1,7

2,2

2,4

3,1

3,6

0,5

1,8

105,7

50 000+

0,5

0,3

0,4

0,8

0,9

0,1

0,4

83,4

Hele landet

1,5

2,0

2,1

2,6

2,8

0,2

1,3

88,4

Innlandet

3,6

5,4

5,0

5,6

5,7

0,0

2,1

58,1

Oslo

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

140,2

Viken

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,2

0,4

98,8

Vestfold Telemark

1,2

1,2

1,2

2,3

2,8

0,5

1,5

122,4

Agder

0,2

0,8

1,0

2,8

3,2

0,4

3,0

1415,0

Rogaland

0,5

0,6

1,2

2,3

2,9

0,6

2,4

493,6

Vestland

0,6

1,8

2,0

2,8

2,5

-0,3

1,9

305,9

Møre og Roms

4,9

5,4

6,8

6,1

6,3

0,2

1,4

28,5

Trøndelag

1,9

3,4

3,3

2,8

2,9

0,1

1,0

50,3

Nordland

7,2

7,3

6,5

6,1

8,1

2,0

0,9

12,5

Troms og Finnmark

3,7

5,6

5,9

7,5

7,1

-0,4

3,4

93,2

Hele landet

1,5

2,0

2,1

2,6

2,8

0,2

1,3

88,4

Tabell V11. Antall innbyggere på lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

7 905

11 654

11 427

10 398

9 836

-562

1 931

24,4

2 000-4 999

10 954

18 651

17 482

14 967

13 213

-1 754

2 259

20,6

5 000-9 999

13 597

26 882

29 015

31 143

33 560

2 417

19 963

146,8

10 000-49 999

33 544

42 737

46 239

60 421

69 747

9 326

36 203

107,9

50 000+

12 513

7 671

9 689

21 524

23 295

1 771

10 782

86,2

Hele landet

78 513

107 595

113 852

138 453

149 651

11 198

71 138

90,6

Innlandet

13 189

19 877

18 325

20 680

20 870

190

7 681

58,2

Oslo

279

0

0

791

681

-110

402

144,1

Viken

4 660

4 795

5 480

7 185

9 466

2 281

4 806

103,1

Vestfold Telemark

5 195

4 863

5 134

9 676

11 664

1 988

6 469

124,5

Agder

644

2 570

3 237

8 684

9 869

1 185

9 225

1432,5

Rogaland

2 333

2 782

5 654

11 134

14 040

2 906

11 707

501,8

Vestland

3 852

11 172

12 570

17 805

15 784

-2 021

11 932

309,8

Møre og Roms

12 855

14 155

17 992

16 039

16 611

572

3 756

29,2

Trøndelag

9 269

16 405

15 691

13 671

14 081

410

4 812

51,9

Nordland

17 245

17 329

15 436

14 630

19 366

4 736

2 121

12,3

Troms og Finnmark

8 992

13 647

14 333

18 158

17 219

-939

8 227

91,5

Hele landet

78 513

107 595

113 852

138 453

149 651

11 198

71 138

90,6

Tabell V12. Gjennomsnittlig listelengde pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Alle lister inkludert.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

I prosent fra Kv1 2020

Under 2 000

528

523

524

518

521

3

-7

-1,3

2 000-4 999

739

732

723

711

705

-6

-33

-4,5

5 000-9 999

889

874

872

863

851

-12

-38

-4,3

10 000-49 999

1 038

1 024

1 021

1 014

1 006

-9

-33

-3,1

50 000+

1 232

1 221

1 223

1 209

1 207

-3

-26

-2,1

Hele landet

1 064

1 052

1 050

1 040

1 034

-6

-29

-2,8

Innlandet

964

953

951

935

915

-21

-49

-5,1

Oslo

1 352

1 354

1 358

1 344

1 349

6

-3

-0,2

Viken

1 142

1 136

1 135

1 133

1 131

-2

-11

-1,0

Vestfold Telemark

1 079

1 072

1 068

1 053

1 033

-20

-46

-4,3

Agder

1 032

1 026

1 024

1 007

1 007

0

-25

-2,4

Rogaland

1 166

1 147

1 147

1 140

1 128

-12

-38

-3,3

Vestland

1 009

988

979

966

959

-7

-50

-5,0

Møre og Roms

954

942

950

941

943

1

-12

-1,2

Trøndelag

1 044

1 025

1 022

1 016

1 014

-3

-31

-3,0

Nordland

815

792

798

789

779

-10

-36

-4,4

Troms og Finnmark

769

760

751

737

734

-3

-35

-4,5

Hele landet

1 064

1 052

1 050

1 040

1 034

-6

-29

-2,8

Tabell V13. Gjennomsnittlig listelengde pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Lister med fast lege.

 

2020

2021

2022

Endring

Prosent endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

fra Kv1 2020- 1 .kv 2022

Under 2 000

547

554

548

552

544

-8

-2

-0,4

2 000-4 999

758

754

744

728

719

-9

-39

-5,1

5 000-9 999

899

883

882

876

865

-11

-34

-3,7

10 000-49 999

1 047

1 037

1 036

1 030

1 023

-7

-24

-2,3

50 000+

1 238

1 225

1 228

1 215

1 213

-3

-26

-2,1

Hele landet

1 077

1 069

1 068

1 059

1 052

-7

-24

-2,3

Innlandet

984

980

972

953

932

-21

-51

-5,2

Oslo

1 357

1 354

1 358

1 347

1 351

4

-6

-0,4

Viken

1 151

1 144

1 144

1 141

1 138

-3

-13

-1,1

Vestfold Telemark

1 079

1 076

1 071

1 061

1 048

-13

-31

-2,9

Agder

1 037

1 035

1 034

1 018

1 021

3

-16

-1,5

Rogaland

1 172

1 152

1 156

1 149

1 140

-9

-32

-2,7

Vestland

1 021

1 013

1 009

995

984

-10

-37

-3,6

Møre og Roms

971

960

965

956

955

-1

-16

-1,6

Trøndelag

1 056

1 041

1 040

1 038

1 034

-4

-23

-2,1

Nordland

830

810

823

816

799

-17

-30

-3,6

Troms og Finnmark

785

778

765

750

745

-5

-40

-5,1

Hele landet

1 077

1 069

1 068

1 059

1 052

-7

-24

-2,3

Tabell V14. Antall ledige plasser på lister med fast lege (sum listetak-sum listelengde) pr. kvartal etter kommune­størrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

24 861

21 850

21 123

19 795

19 048

-747

-5 813

-23,4

2 000-4 999

32 595

30 517

29 553

28 035

27 454

-581

-5 141

-15,8

5 000-9 999

17 796

15 022

12 456

6 579

6 214

-365

-11 582

-65,1

10 000-49 999

56 455

42 899

37 368

3 367

-3 781

-7 148

-60 236

-106,7

50 000+

57 920

61 462

50 178

17 782

7 297

-10 485

-50 623

-87,4

Hele landet

189 627

171 750

150 678

75 558

56 232

-19 326

-133 395

-70,3

Innlandet

16 711

13 046

12 289

9 933

9 458

-475

-7 253

-43,4

Oslo

30 365

34 369

32 222

28 648

22 420

-6 228

-7 945

-26,2

Viken

52 495

49 143

44 863

22 261

15 209

-7 052

-37 286

-71,0

Vestfold Telemark

14 685

9 308

8 252

-1 419

-3 124

-1 705

-17 809

-121,3

Agder

9 956

5 045

3 846

66

-1 203

-1 269

-11 159

-112,1

Rogaland

7 909

9 345

7 860

-1 017

-3 291

-2 274

-11 200

-141,6

Vestland

19 238

14 105

10 417

2 796

4 494

1 698

-14 744

-76,6

Møre og Roms

8 892

9 668

8 544

5 930

5 489

-441

-3 403

-38,3

Trøndelag

9 069

10 750

8 902

-799

-1 821

-1 022

-10 890

-120,1

Nordland

11 664

10 350

7 886

4 857

5 110

253

-6 554

-56,2

Troms og Finnmark

8 643

6 621

5 597

4 302

3 491

-811

-5 152

-59,6

Hele landet

189 627

171 750

150 678

75 558

56 232

-19 326

-133 395

-70,3

Tabell V15. Antall ledige plasser på alle lister (med og uten fast lege på telletidspunkt). 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

30 236

30 216

29 116

28 662

27 927

-735

-2 309

-7,6

2 000-4 999

38 668

37 213

36 768

34 262

32 335

-1 927

-6 333

-16,4

5 000-9 999

22 619

22 080

19 561

12 911

12 479

-432

-10 140

-44,8

10 000-49 999

67 011

57 189

52 916

16 191

11 660

-4 531

-55 351

-82,6

50 000+

63 065

65 541

54 139

20 408

9 992

-10 416

-53 073

-84,2

Hele landet

221 599

212 239

192 500

112 434

94 393

-18 041

-127 206

-57,4

Innlandet

22 222

20 721

19 301

15 080

16 130

1 050

-6 092

-27,4

Oslo

31 686

34 369

32 222

29 257

22 539

-6 718

-9 147

-28,9

Viken

59 115

54 798

50 233

27 626

19 693

-7 933

-39 422

-66,7

Vestfold Telemark

14 980

10 425

9 698

115

-510

-625

-15 490

-103,4

Agder

10 912

6 725

5 509

877

-157

-1 034

-11 069

-101,4

Rogaland

8 826

10 163

9 866

1 057

417

-640

-8 409

-95,3

Vestland

21 314

19 893

16 077

6 751

8 485

1 734

-12 829

-60,2

Møre og Roms

13 762

14 338

13 062

9 511

7 943

-1 568

-5 819

-42,3

Trøndelag

12 570

15 815

13 581

3 125

2 593

-532

-9 977

-79,4

Nordland

15 594

15 276

14 565

11 647

11 334

-313

-4 260

-27,3

Troms og Finnmark

10 618

9 716

8 386

7 388

5 926

-1 462

-4 692

-44,2

Hele landet

221 599

212 239

192 500

112 434

94 393

-18 041

-127 206

-57,4

*Sum listetak minus sum listeinnbyggere på telletidspunkt

Tabell V16. Ledige plasser på liste med fast lege per 100 listeinnbygger. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

28,3

25,5

24,7

23,2

22,3

-0,9

-6,1

-21,4

2 000-4 999

11,5

10,8

10,4

9,9

9,7

-0,2

-1,9

-16,2

5 000-9 999

3,8

3,2

2,6

1,4

1,3

-0,1

-2,5

-65,4

10 000-49 999

2,9

2,2

1,9

0,2

-0,2

-0,4

-3,1

-106,6

50 000+

2,2

2,4

1,9

0,7

0,3

-0,4

-2,0

-87,6

Hele landet

3,5

3,2

2,8

1,4

1,0

-0,4

-2,5

-70,7

Innlandet

4,5

3,6

3,3

2,7

2,6

-0,1

-2,0

-43,5

Oslo

4,1

4,6

4,4

3,8

3,0

-0,8

-1,1

-27,4

Viken

4,4

4,0

3,7

1,8

1,2

-0,6

-3,1

-71,7

Vestfold Telemark

3,5

2,2

2,0

-0,3

-0,7

-0,4

-4,3

-121,1

Agder

3,2

1,6

1,2

0,0

-0,4

-0,4

-3,6

-111,9

Rogaland

1,6

1,9

1,6

-0,2

-0,7

-0,5

-2,3

-141,0

Vestland

3,0

2,2

1,6

0,4

0,7

0,3

-2,3

-76,9

Møre og Roms

3,4

3,7

3,2

2,2

2,1

-0,2

-1,3

-38,6

Trøndelag

1,9

2,2

1,8

-0,2

-0,4

-0,2

-2,3

-119,9

Nordland

4,9

4,3

3,3

2,0

2,1

0,1

-2,7

-56,1

Troms og Finnmark

3,5

2,7

2,3

1,8

1,4

-0,3

-2,1

-59,2

Hele landet

3,5

3,2

2,8

1,4

1,0

-0,4

-2,5

-70,7

Tabell V17. Andel fastleger som har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

35,6

35,1

36,3

30,1

33,1

2,9

-2,5

-7,1

2 000-4 999

29,5

24,5

28,5

22,8

26,0

3,2

-3,5

-12,0

5 000-9 999

22,2

24,9

19,4

20,7

21,7

1,0

-0,4

-2,0

10 000-49 999

25,3

21,3

23,4

21,8

22,0

0,2

-3,3

-13,0

50 000+

34,3

27,1

29,2

29,4

29,5

0,1

-4,8

-13,9

Hele landet

29,4

24,8

26,2

25,3

25,8

0,5

-3,6

-12,2

Innlandet

30,0

24,9

24,0

18,1

18,3

0,1

-11,7

-39,1

Oslo

44,6

37,4

38,7

36,7

39,7

3,0

-4,9

-10,9

Viken

28,1

24,0

24,3

26,4

25,7

-0,7

-2,4

-8,5

Vestfold Telemark

20,7

19,5

23,1

22,7

21,3

-1,5

0,5

2,6

Agder

27,4

24,0

29,1

23,2

23,4

0,2

-4,0

-14,5

Rogaland

35,1

27,0

27,6

27,6

27,8

0,2

-7,3

-20,8

Vestland

23,9

18,7

22,5

19,4

20,8

1,4

-3,2

-13,2

Møre og Roms

17,4

18,5

14,9

16,9

16,2

-0,8

-1,3

-7,4

Trøndelag

28,0

19,3

21,4

21,7

23,0

1,3

-5,0

-18,0

Nordland

24,7

26,0

29,2

25,9

27,7

1,8

3,0

12,2

Troms og Finnmark

38,7

33,6

33,8

35,1

36,8

1,6

-1,9

-4,9

Hele landet

29,4

24,8

26,2

25,3

25,8

0,5

-3,6

-12,2

Tabell V18. Andel lister uten fast lege har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

90

80

89

83

76

-6,8

-14,0

-15,6

2 000-4 999

88

83

86

87

81

-5,9

-6,7

-7,7

5 000-9 999

90

92

87

75

90

14,6

-0,9

-1,0

10 000-49 999

90

83

89

82

77

-4,6

-12,1

-13,5

50 000+

85

79

88

90

90

0,3

5,0

5,9

Hele landet

89

84

88

82

82

-0,5

-6,9

-7,8

Innlandet

81

87

89

90

90

0,3

9,0

11,2

Oslo

100

 

 

100

100

0,0

0,0

0,0

Viken

100

100

100

79

87

8,1

-13,3

-13,3

Vestfold Telemark

80

67

100

83

71

-12,7

-9,4

-11,8

Agder

100

60

67

67

71

4,8

-28,6

-28,6

Rogaland

50

100

100

77

53

-24,0

2,9

5,9

Vestland

82

70

75

70

70

-0,6

-12,1

-14,8

Møre og Roms

78

85

87

90

100

9,5

22,2

28,6

Trøndelag

93

91

96

74

83

8,7

-10,2

-11,0

Nordland

100

82

86

89

88

-1,8

-12,5

-12,5

Troms og Finnmark

94

88

92

93

93

-0,5

-1,6

-1,7

Hele landet

89

84

88

82

82

-0,5

-6,9

-7,8

Tabell V19. Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager i kvartalet. 1.kvartal og 4. kvartal 2020 – 2022, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Basert på rapporterte vikaravtaler.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

2 339

2 646

2 463

2 363

1 987

-376

-352

-15,0

2 000-4 999

4 490

4 457

4 448

4 717

4 486

-230

-4

-0,1

5 000-9 999

4 483

5 436

4 809

6 126

5 552

-574

1 069

23,9

10 000-49 999

15 909

17 332

16 657

17 696

17 086

-610

1 177

7,4

50 000+

20 361

18 755

19 014

22 359

20 819

-1 540

458

2,3

Hele landet

47 582

48 627

47 391

53 261

49 931

-3 330

2 349

4,9

Innlandet

4 153

4 690

4 284

3 968

3 440

-528

-714

-17,2

Oslo

6 807

6 231

6 149

6 659

6 479

-180

-329

-4,8

Viken

9 267

8 756

8 344

9 394

9 123

-270

-144

-1,5

Vestfold Telemark

2 874

3 715

3 677

4 605

4 136

-470

1 261

43,9

Agder

2 212

2 313

2 512

2 488

2 196

-293

-16

-0,7

Rogaland

3 798

3 284

3 061

3 865

3 591

-273

-207

-5,4

Vestland

5 425

5 399

5 974

6 302

5 893

-410

468

8,6

Møre og Roms

2 157

2 559

2 484

3 063

3 079

17

923

42,8

Trøndelag

3 836

4 025

3 481

3 681

3 782

101

-53

-1,4

Nordland

3 266

3 606

3 773

3 891

3 255

-636

-11

-0,3

Troms og Finnmark

3 787

4 049

3 651

5 345

4 957

-388

1 171

30,9

Hele landet

47 582

48 627

47 391

53 261

49 931

-3 330

2 349

4,9

* Det kan være forskjeller mellom og innad i fylker i muligheter for bruk av kollegial fraværsdekning

**En korrigering av tellende virkedager fra publisering av 4.kvartalsrapport 2021 for Handlingsplanen gjør at beregnede virkedager er moderat endret. På grunn av etter-registrering av vikaravtaler kan det antas at tallene for 1.kvartal 2022 er litt for lave.

Tabell V20. Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager i kvartalet. Basert på rapporterte vikaravtaler. Kun vikardager for ubesatte lister.

 

2020

2021

2022

Endring

Innbyggere/Fylke

Kv1

Kv4

Kv1

Kv4

Kv1

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

Under 2 000

705

1087

1218

1163

771

-392

66

9,3

2 000-4 999

1028

1461

1475

1396

1277

-120

248

24,2

5 000-9 999

1096

1563

1671

1701

1679

-22

584

53,3

10 000-49 999

2362

2872

2944

3802

4274

472

1912

81,0

50 000+

807

448

674

1436

1518

82

711

88,2

Hele landet

5998

7430

7983

9499

9519

20

3521

58,7

Innlandet

866

1376

1346

1421

1399

-22

533

61,5

Oslo

137

0

0

86

64

-22

-73

-53,5

Viken

575

620

517

527

729

202

154

26,7

Vestfold Telemark

187

218

325

611

720

109

533

285,1

Agder

167

136

151

376

596

221

429

256,2

Rogaland

167

206

361

563

464

-99

298

178,6

Vestland

505

790

1110

1385

1228

-157

723

143,2

Møre og Roms

718

841

978

991

953

-38

234

32,6

Trøndelag

616

1042

940

795

939

143

322

52,3

Nordland

1328

1249

1313

1332

1115

-217

-213

-16,0

Troms og Finnmark

730

953

942

1413

1311

-101

581

79,6

Hele landet

5998

7430

7983

9499

9519

20

3521

58,7

* Det kan være forskjeller mellom og innad i fylker i muligheter for bruk av kollegial fraværsdekning

Tabell V21. Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager i året. 2019, 2020 og 2021. Basert på rapporterte vikaravtaler.

 

Antall vikardager justert

Prosent endring

Innbyggere/Fylke

2019

2020

2021

2019-20

2020-21

2019-2021

Under 2 000

7 603

9 654

10 443

27,0

8,2

37,4

2 000-4 999

15 353

17 904

18 118

16,6

1,2

18,0

5 000-9 999

18 409

18 527

21 595

0,6

16,6

17,3

10 000-49 999

60 831

64 239

68 786

5,6

7,1

13,1

50 000+

73 012

77 549

81 038

6,2

4,5

11,0

Hele landet

175 208

187 873

199 981

7,2

6,4

14,1

Innlandet

14 036

16 905

16 483

20,4

-2,5

17,4

Oslo

25 750

25 676

24 795

-0,3

-3,4

-3,7

Viken

33 971

34 342

35 437

1,1

3,2

4,3

Vestfold og Telemark

8 934

13 119

16 808

46,8

28,1

88,1

Agder

8 300

9 115

9 539

9,8

4,7

14,9

Rogaland

13 577

14 822

13 464

9,2

-9,2

-0,8

Vestland

19 348

20 696

24 909

7,0

20,4

28,7

Møre og Romsdal

7 830

8 803

11 008

12,4

25,1

40,6

Trøndelag

14 901

15 481

14 588

3,9

-5,8

-2,1

Nordland

13 647

13 806

15 057

1,2

9,1

10,3

Troms og Finnmark

14 914

15 109

17 895

1,3

18,4

20,0

Total

175 208

187 873

199 981

7,2

6,4

14,1

* Det kan være forskjeller mellom og innad i fylker i muligheter for bruk av kollegial fraværsdekning.

Tabell V22. Kommuner registrert med lister uten fast lege og som har liste(r) uten fast lege minst 1 år per mars 2022.

Kommune­­størrelse

Kommune

Antall Lister

Lister uten fast lege

Inn­byggere Liste uten fast lege

Inn­byggere på Liste over 1 år ubesatt*

Innlandet

 

 

 

 

 

Under 2 000

Folldal

3

2

527

527

5 000-9 999

Nord-Odal

5

1

707

0

5 000-9 999

Eidskog

6

1

569

0

5 000-9 999

Åsnes

9

1

750

0

5 000-9 999

Nord-Fron

7

1

471

0

5 000-9 999

Søndre Land

6

1

394

0

5 000-9 999

Nord-Aurdal

9

1

731

0

2 000-4 999

Vågå

4

1

788

0

10 000-49 999

Hamar

37

1

1140

0

10 000-49 999

Stange

18

1

654

654

10 000-49 999

Gran

13

1

342

342

10 000-49 999

Ringsaker

30

2

1563

660

10 000-49 999

Gjøvik

31

4

4118

1138

10 000-49 999

Lillehammer

32

6

3978

747

10 000-49 999

Vestre Toten

14

6

4138

4138

Oslo

 

 

 

 

 

50 000 innb.+

Oslo

555

2

791

0

Viken

 

 

 

 

 

2 000-4 999

Nore og Uvdal

3

1

839

839

5 000-9 999

Lunner

8

1

892

0

10 000-49 999

Lørenskog

34

1

147

147

10 000-49 999

Nes

17

1

235

235

10 000-49 999

Modum

14

1

371

371

10 000-49 999

Nannestad

11

1

580

580

10 000-49 999

Øvre Eiker

15

1

853

853

10 000-49 999

Halden

28

1

1065

0

10 000-49 999

Indre Østfold

36

1

1158

0

50 000 +

Lillestrøm

72

2

281

281

50 000 +

Drammen

83

1

342

0

50 000 +

Bærum

115

1

424

0

50 000 +

Fredrikstad

74

1

1030

0

50 000 +

Sarpsborg

51

1

1249

0

Vestfold-Telemark

 

 

 

 

 

Under 2 000

Hjartdal

3

1

358

0

Under 2 000

Fyresdal

2

1

486

0

2 000-4 999

Kviteseid

2

1

764

764

5 000-9 999

Tinn

9

3

2630

898

10 000-49 999

Porsgrunn

41

1

360

0

10 000-49 999

Larvik

43

1

468

0

10 000-49 999

Midt-Telemark

13

1

692

692

10 000-49 999

Notodden

15

2

874

0

10 000-49 999

Kragerø

10

3

2735

1047

50 000 +

Sandefjord

56

1

440

0

50 000 +

Skien

47

2

1857

799

Agder

 

 

 

 

 

Under 2 000

Sirdal

4

1

424

0

Under 2 000

Hægebostad

2

1

518

0

5 000-9 999

Farsund

10

2

883

182

5 000-9 999

Flekkefjord

10

2

1596

0

10 000-49 999

Arendal

43

1

558

558

10 000-49 999

Lyngdal

12

1

997

997

10 000-49 999

Grimstad

21

2

1585

0

10 000-49 999

Lindesnes

24

3

2314

0

50 000 +

Kristiansand

103

1

994

0

Rogaland

 

 

 

 

 

2 000-4 999

Suldal

6

2

1178

1178

10 000-49 999

Strand

17

1

450

0

10 000-49 999

Tysvær

10

1

615

0

10 000-49 999

Time

17

1

1003

0

10 000-49 999

Haugesund

34

4

3935

0

10 000-49 999

Eigersund

14

6

4894

3534

50 000 +

Stavanger

121

1

942

0

50 000 +

Sandnes

71

1

1023

0

Vestland

 

 

 

 

 

Under 2 000

Solund

2

1

83

83

Under 2 000

Modalen

1

1

483

0

Under 2 000

Aurland

3

1

512

512

Under 2 000

Hyllestad

2

1

925

0

5 000-9 999

Luster

9

1

295

0

5 000-9 999

Stryn

10

1

803

803

5 000-9 999

Årdal

6

2

1817

911

5 000-9 999

Austevoll

6

2

1847

0

2 000-4 999

Vaksdal

4

1

18

18

2 000-4 999

Bremanger

5

1

20

20

2 000-4 999

Austrheim

4

1

66

66

2 000-4 999

Gulen

3

1

473

473

2 000-4 999

Askvoll

4

1

738

0

2 000-4 999

Fitjar

3

1

893

0

10 000-49 999

Stord

23

1

5

5

10 000-49 999

Øygarden

40

4

47

47

10 000-49 999

Kvinnherad

18

1

58

58

10 000-49 999

Sogndal

17

1

97

0

10 000-49 999

Bømlo

14

1

506

0

10 000-49 999

Kinn

24

2

572

17

10 000-49 999

Askøy

30

3

2034

0

10 000-49 999

Bjørnafjorden

24

3

2700

2700

50 000 +

Bergen

252

1

792

0

Møre og Romsdal

 

 

 

 

 

2 000-4 999

Sande

3

1

569

569

2 000-4 999

Aure

4

1

649

0

2 000-4 999

Stranda

6

1

746

0

5 000-9 999

Hareid

6

1

416

0

5 000-9 999

Averøy

5

1

716

716

5 000-9 999

Sunndal

6

1

815

815

5 000-9 999

Herøy

10

3

2761

1993

5 000-9 999

Sykkylven

8

3

2821

994

10 000-49 999

Kristiansund

30

1

351

351

10 000-49 999

Molde

35

2

809

0

50 000 +

Ålesund

64

6

5958

3355

Trøndelag

 

 

 

 

 

Under 2 000

Tydal

2

1

264

264

Under 2 000

Holtålen

3

1

281

0

Under 2 000

Lierne

2

1

732

0

2 000-4 999

Meråker

3

1

597

597

5 000-9 999

Hitra

6

1

296

296

5 000-9 999

Inderøy

8

1

389

0

5 000-9 999

Røros

8

2

1107

0

5 000-9 999

Nærøysund

13

1

1167

1167

5 000-9 999

Indre Fosen

11

2

1380

0

10 000-49 999

Ørland

14

1

53

0

10 000-49 999

Steinkjer

25

2

1572

0

10 000-49 999

Melhus

13

3

2546

1603

50 000 +

Trondheim

195

6

3697

1663

Nordland

 

 

 

 

 

Under 2 000

Bindal

4

1

447

0

Under 2 000

Rødøy

3

3

899

899

Under 2 000

Vega

3

1

527

527

Under 2 000

Hattfjelldal

3

2

672

672

Under 2 000

Grane

2

1

743

0

Under 2 000

Dønna

3

1

16

16

Under 2 000

Lurøy

3

1

150

150

Under 2 000

Moskenes

2

1

379

379

2 000-4 999

Hemnes

6

1

446

446

2 000-4 999

Andøy

7

1

47

47

2 000-4 999

Hamarøy

5

2

883

0

5 000-9 999

Brønnøy

12

3

1608

0

5 000-9 999

Meløy

9

5

3558

3558

10 000-49 999

Narvik

25

2

1900

0

10 000-49 999

Vefsn

14

1

802

0

10 000-49 999

Rana

28

6

6289

3812

Troms og Finnmark

 

 

 

 

 

Under 2 000

Gamvik

2

1

410

410

2 000-4 999

Karasjok

4

1

465

0

2 000-4 999

Nordreisa

6

1

487

0

2 000-4 999

Salangen

9

2

507

0

2 000-4 999

Kautokeino

4

1

668

0

2 000-4 999

Tjeldsund

8

2

1372

577

5 000-9 999

Vadsø

10

1

187

187

5 000-9 999

Sør-Varanger

12

3

1954

401

10 000-49 999

Hammerfest

17

1

288

288

10 000-49 999

Senja

21

2

1429

0

10 000-49 999

Harstad

35

3

1788

598

10 000-49 999

Alta

27

6

4079

1398

50 000 +

Tromsø

80

4

3585

587

 

150 kommuner

3448

231

149 651

57 209

*Antall innbyggere som til enhver tid står på den enkelte liste registrert uten fast lege vil kunne variere mellom måletidspunkt og avhenge av tilgangen til plasser på liste med fast liste i kommunen.

Vedlegg til kapittel 8

Tabell V23 og Tabell V24 viser utvikling i kontakter med fastlege og legevakt for årene 20017 til 2021. Kontakter er inndelt i ulike kategorier etter registrert takstkoder vist i Tabell V27. Kategoriene er gjensidig utelukkende og regninger kan kun inngå i én kontakttype dersom de inneholder flere takstkoder. Dersom regninger inneholder flere takster vil de inngå i kontakttyper etter hvilken takst som er den tyngste. Følgende hierarki lagt til grunn her: sykebesøk, konsultasjon, samtaleterapi, e-konsultasjon, enkel kontakt med pasient, enkel kontakt elektronisk, enkel kontakt (brev, telefon og administrasjon), dialogmøter og samarbeidsmøter, nødvendig dialog mellom fastlege og lege spesialisthelsetjenesten og kommunikasjon med andre instanser. Til slutt en kategori for utvalgte takster administrativt arbeid. Ratene beregnes ut fra befolkningsstørrelsen på pasientens bostedskommune. Kommuner er definert etter kommunestruktur per 01.01.2022 og gruppert etter innbyggertall per 01.01 2022.

Tabell V23. Antall kontakter med fastlegen fordelt på type kontakt, 2017-2021.
 

2017

2018

2019

2020

2021

% endring siste år

Konsultasjon med lege

 

 

 

 

 

 

Fysisk konsultasjon

Per 100 innbygger

14 299 501

270

14 245 671

267

14 292 722

266

11 949 567

222

12 048 631

222

+ 1 %

E-konsultasjon

Per 100 innbygger

91 912

1,7

238 374

4,5

445 093

8,3

3 540 361

65,7

4 333 283

79,9

+ 22 %

Sykebesøk

Per 100 innbygger

88 889

1,7

88 575

1,7

88 519

1,6

116 501

2,2

97 127

1,8

- 17 %

SUM

Totalt antall konsultasjoner

Per 100 innbygger

14 480 302

273

14 572 620

273

14 826 334

276

15 606 429

290

16 479 041

304

 

+ 6 %

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt brev/tlf/adm

Per 100 innbygger

10 540 238

 

199

9 946 678

 

187

9 659 736

 

180

9 944 867

 

184

9 451 668

 

174

- 5 %

Enkel kontakt elektronisk

Per 100 innbygger

464 965

9

1 015 741

19

1 569 865

29

2 387 202

44

2 930 711

54

+ 23 %

Enkel kontakt med pasient tilstede

Per 100 innbygger

2 548 357

 

48

2 378 042

 

45

2 344 248

 

44

2 353 230

 

44

2 813 779

 

52

+ 20 %

Kontakt med andre instanser om pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

Per 100 innbygger

1 663 438

 

 

31

1 741 077

 

 

33

1 838 435

 

 

34

2 005 305

 

 

37

2 093 503

 

 

39

+ 4 %

Samarbeidsmøter

Per 100 innbygger

196 443

3,7

176 575

3,3

153 916

2,9

151 835

2,8

156 979

2,9

+ 3 %

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten

Per 100 innbygger

0

 

 

13

0

 

 

13

95 861

 

 

14

270 815

 

 

17

286 607

 

 

17

+ 6 %

Adm. kontakt

 

 

 

 

 

 

Utvalgte takster administrativt arbeid

669 239

684 254

730 294

908 316

906 041

uendret

Kilde: KPR.

Tabell V24. Antall kontakter med legevakt fordelt på type kontakt, 2017-2021.
 

2017

2018

2019

2020

2021

% endring siste år

Konsultasjon med lege

 

 

 

 

 

 

Fysisk konsultasjon

Per 100 innbygger

1 301 348

25

1 289 296

24

1 324 830

25

1 180 408

22

1 232 959

23

+ 4 %

E-konsultasjon

Per 100 innbygger

0

0

0

0

0

0

73 417

1,4

45 380

0,8

- 38 %

Sykebesøk

Per 100 innbygger

66 284

1,3

69 725

1,3

75 285

1,4

87 941

1,6

85 015

1,6

- 3 %

SUM

Totalt antall konsultasjoner

Per 100 innbygger

 

1 367 632

26

 

1 359 021

25

 

1 400 115

26

 

1 341 766

25

 

1 363 354

25

 

+ 2 %

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

Enkel kontakt brev/tlf/adm

Per 100 innbygger

588 169

 

11

677 131

 

13

723 419

 

13

1 255 345

 

23

1 303 834

 

24

+ 4 %

Enkel kontakt elektronisk

Per 100 innbygger

438

0

748

0

1 298

0

17 905

0,3

93 717

1,7

423 %

Enkel kontakt med pasient til stede

Per 100 innbygger

68 848

 

1,3

57 808

 

1,1

63 228

 

1,2

1 347 953

 

25

4 447 712

 

82

+ 230 %

Kontakt med andre instanser om pasient

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/ kommunale tjenester/NAV

Per 100 innbygger

90 004

 

 

1,7

91 953

 

 

1,7

92 881

 

 

1,7

92 671

 

 

1,7

86 396

 

 

1,6

- 7 %

Samarbeidsmøter

Per 100 innbygger

16 051

0,3

15 609

0,3

15 814

0,3

20

0

40

0

+ 100 %

Adm. kontakt

 

 

 

 

 

Utvalgte takster administrativt arbeid

2 886

2 699

2 556

2 579

2 839

+ 10 %

Kilde: KPR.

Tabell V25. Antall kontakter med fastlegen fordelt på type kontakt for ulike aldersgrupper for 2021.

Kontakttype

Aldergrupper

Konsultasjon med lege

0-19 år

20-39 år

40-59 år

60-79 år

80 år +

Totalt

Fysisk konsultasjon

1 408 151

2 844 663

3 369 403

3 378 016

1 048 398

12 048 631

E-konsultasjon

626 842

1 459 853

1 386 240

711 565

148 783

4 333 283

Sykebesøk

3 972

5 923

11 025

29 876

43 151

97 127

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt brev/tlf/adm

725 654

1 872 786

2 853 834

3 038 324

961 070

9 451 668

Enkelt kontakt elektronisk

208 958

934 012

996 127

706 906

84 708

2 930 711

Enkel kontakt med pasient til stede

325 970

622 408

748 914

871 416

245 071

2 813 779

Kontakt med andre instanser om pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

102 100

267 467

359 298

581 694

782 944

2 093 503

Samarbeidsmøter

- Tverrfaglig samarbeidsmøte

- Dialogmøter NAV

13 413

49 486

56 580

23 860

13 640

156 979

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spes.helsetjen.

31 010

68 492

74 545

82 329

30 231

286 607

Kilde: KPR.

Tabell V26. Antall kontakter med legevakt fordelt på type kontakt for ulike aldersgrupper for 2021.

Kontakttype

Aldergrupper

Konsultasjon med lege

0-19 år

20-39 år

40-59 år

60-79 år

80 år +

Totalt

Fysisk konsultasjon

340 200

348 332

256 924

205 677

81 826

1 232 959

E-konsultasjon

12 015

12 049

9 767

7 296

4 253

45 380

Sykebesøk

7 070

11 880

13 768

23 958

28 339

85 015

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt brev/tlf/adm

407 671

377 311

273 308

172 696

72 848

1 303 834

Enkelt kontakt elektronisk

25 461

31 753

27 367

8 687

449

93 717

Enkel kontakt med pasient til stede

1 297 018

1 627 869

1 150 972

338 564

33 289

4 447 712

Kontakt med andre instanser om pasient

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

5 652

10 410

11 485

22 923

35 926

86 396

Samarbeidsmøter

 • Tverrfaglig samarbeidsmøte
 • Dialogmøter NAV

2

13

22

3

0

40

Kilde: KPR.

Tabell V27. Definisjon av type kontakt hos fastlege og legevakt.

Kontakttype

Regning med minst én av følgende takster:

Konsultasjon med lege

 

Fysisk konsultasjon

2ad, 2ak, 2ed, 2fk, 615*

E-konsultasjon

2ae, 2aek, 2af**

Sykebesøk

11ad, 11ak

Enkel kontakt med pasient

 

Enkel kontakt med pasient til stede

1ad, 1ak, 1e,
618,701a*

Enkel kontakt brev/tlf/adm

1bd, 1bk, 1g, 1h, 1i

612a*, 612b*

Enkelt kontakt elektronisk

1be

Kontakt med andre instanser

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

1f

Samarbeidsmøter

 • Tverrfaglig samarbeidsmøte
 • Dialogmøter NAV

 

14

L36*, L35*, L35d*, L36d*

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i

spesialisthelsetjenesten

1j***

Andre kontakter for administrative formål

 

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt

H1, 5, 7, 8

2kd*, 2ld*, L-takster*

*Gjennomgang av enkeltregninger og takst-innhold har vist at disse takster relativt ofte rapporteres alene. Disse er derfor inkludert. ** Innført april 2020 *** Innført 2019.

Tabell V28. Kontakttyper hos fastlege. 1.kvartal 2019, 1.kvartal 2020, alle kvartaler 2021 og 1.kvartal 2022.

 

2019

2020

2021

2022

 

Kv1

Kv1

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Konsultasjon med lege

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk konsultasjon

3 795 413

3 457 355

2 912 434

3 061 030

2 828 875

3 231 481

2 958 147

E-konsultasjon

76 448

542 049

1 052 971

1 026 038

942 776

1 307 291

1 296 000

Sykebesøk

21 634

24 878

25 122

24 193

22 116

25 496

19 719

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt

med pasient til stede

593 809

564 551

715 311

716 962

686 262

688 934

653 053

Enkel kontakt brev/tlf/adm

2 529 022

2 803 717

2 485 993

2 479 426

2 176 317

2 298 034

2 266 587

Enkelt kontakt elektronisk

367 839

607 299

785 456

772 717

616 812

753 521

810 612

Kontakt med andre instanser

 

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

490 542

513 584

579 444

541 208

466 181

504 459

520 562

Samarbeidsmøter

 • Tverrfaglig samarbeidsmøte
 • Dialogmøter NAV

50 686

43 687

44 754

44 216

29 793

38 019

41 506

Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i

spesialisthelsetjenesten

0

67 780

78 246

73 898

62 489

71 781

76 256

Andre kontakter for administrative formål

 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt

189 604

253 452

254 133

221 188

191 702

238 283

251 037

Kilde: KPR.

Tabell V29. Kontakttyper hos legevakt. 1.kvartal 2019, 1.kvartal 2020, alle kvartaler 2021 og 1.kvartal 2022.

 

2019

2020

2021

2022

 

Kv1

Kv1

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Konsultasjon med lege

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk konsultasjon

318 304

305 330

267 221

309 052

338 314

316 077

256 995

E-konsultasjon

0

4 839

19 212

19 292

26

7 883

13 295

Sykebesøk

18 235

21 483

20 109

21 666

21 754

21 161

18 969

Enkel kontakt med pasient

 

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt

med pasient til stede

14 123

39 849

1 265 842

1 212 709

1 120 173

795 836

977 536

Enkel kontakt brev/tlf/adm

177 963

278 438

338 045

312 304

330 530

316 602

279 390

Enkelt kontakt elektronisk

183

474

25 560

22 634

20 512

24 766

30 508

Kontakt med andre instanser

 

 

 

 

 

 

 

Enkel kontakt med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV

23 428

24 533

21 449

21 518

22 562

20 605

19 413

Samarbeidsmøter

 • Tverrfaglig samarbeidsmøte
 • Dialogmøter NAV

4

6

7

13

12

8

2

Andre kontakter for administrative formål

 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte takster administrativt arbeid – Registrert uten å være knyttet opp mot annen kontakt

699

775

620

658

733

831

762

Kilde: KPR.

Siste faglige endring: 19. mai 2022