Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Behovstilpassede tjenester til brukere med omfattende behov

Helsedirektoratet har gjennom tildelingsbrevet for 2020 fått i oppdrag å skaffe mer kunnskap om det medisinskfaglige tilbudet til personer i heldøgns omsorgsboliger. Størst prosentvis endring i omfattende bistandsbehov finner vi også blant brukere av de hjemmebaserte tjenestene[25]. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning øst derfor gjennomført en kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet, og rapporten ble publisert i mars 2021[26]. Undersøkelsen bygger på erfaringer og opplevelser fra bemanning i boligene, fastleger og brukerrepresentanter.

Undersøkelsen viser at beboerne gjennomgående har et stort behov for medisinskfaglig bistand og at de tenger støtte og hjelp fra ansatte til dette. Kartleggingen viser at omsorgsboligene har organisert det medisinskfaglige tilbudet ulikt. En videre utredning av organiseringsformer og løsninger for å knytte fastleger tettere til omsorgsboligene, synes derfor viktig.

Det er av betydning for en helhetlig helseoppfølging at fastleger og ansatte i boliger har god kjennskap til beboere og deres helsetilstand, at det er god samarbeidskompetanse og gode relasjoner mellom ansatte tilknyttet boligen og fastleger, og at fastleger har interesse og kompetanse for beboere i særskilte grupper/mindre diagnosegrupper. Det må også tas hensyn til reiseavstand og tilgang til fastlegekontoret for personer som i begrenset grad kan reise.

Å utvikle et system for faste årskontroller hos beboere som i liten grad er i stand til å kontakte fastlege selv, avklare hvem som skal følge opp avtaler samt utvikle enkle faglige prosedyrer for den enkelte beboer med tilstander som trenger spesiell oppfølging, er virkemidler det pekes på for bedre å kunne ivareta den medisinsk faglige oppfølging av beboerne. 

[25] Helsedirektoratet (2021). Utfordringsbildet og mulighetsrommet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 13. desember 2021, lest 05. mai 2022).

[26] Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger: Rapport til Helsedirektoratet, senter for omsorgsforskning Øst, 2021. Rapport_03_2021-web.pdf (unit.no)

Siste faglige endring: 19. mai 2022