Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Styrket lederkompetanse i allmennlegetjenesten

Systematisk, god og trygg ledelse i og av allmennlegetjenesten i kommunen er viktig for å møte dagens utfordringer, og for å sikre kvalitet i tjenestene og en effektiv ressursutnyttelse.

3.4.1 Nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ble etablert i 2015 og var et tiltak i Kompetanseløft 2020. Lederutdanningen har vært et tilbud ved Handelshøyskolen BI i perioden 2015–2021. Utdanningen ble videreført i 2021 i ny planperiode for Kompetanseløft 2025 og gjennom ny avtale med BI. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har hatt mellomledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som målgruppe. Utdanningen har som mål å nå ledere fra ulike profesjoner og tjenesteområder for å bidra til mer læring, bedre kommunikasjon og økt tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. Det er gode søkertall til studiet og høy tilfredshet blant deltakerne. Den eksterne evalueringen gjennomført av Rambøll Consulting AS viser at utdanningen i stor grad har svart til forventningene. Ifølge evaluator har utdanningen hatt stor betydning og har bidratt til positive endringer i deltakernes lederrolle. De fremhever særskilt at lederne har håndtert krysspress som sektoren står i på en bedre måte enn før. Samlet har 1296 ledere gjennomført utdanningen i perioden 2015 til våren 2022. Gjennom Handlingsplanen for allmennlegetjenesten har regjeringen forpliktet seg til å styrke ledelsen i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste i kommunene. I 2022 følges dette opp gjennom økt bevilgning med 5. mill. til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten for å utvide antall plasser øremerket for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommuneoverleger og ledere av teambaserte praksiser/gruppepraksiser skal prioriteres.

Første opptak for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester er høsten 2022 og det er våren 2022 registrert ca. 30 søkere for opptak til høsten. Evalueringen vil fortsette med både en underveisrapport og en sluttrapport. Utdanningen er omfattende, med 30 studiepoeng, og krever et relativt stort fravær fra praksis.

3.4.2 Nettbasert lederutdanning for allmennleger

Det er utviklet en kortere digital lederutdanning rettet mot ledere av primærhelseteam, gruppepraksiser og for øvrige fastleger. Handelshøyskolen BI har oppdraget med å gjennomføre utdanningen som gir 5 studiepoeng. Kurset er godkjent av Den norske Legeforeningen med til sammen 60 kurspoeng for videre- og etterutdanning. Grunnprinsippene for utdanningen er de samme som i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten og det er i 2022 avsatt 3,5 mill. kroner til utdanningen. Bevilgningen skal i tillegg til studiet også dekke følgeevalueringen.

En pilotklasse med 30 studenter har i perioden januar 2022 – juni 2022 gjennomført studiet. De som har deltatt er fornøyd og har i en evaluering meldt at kurset har stått til forventningene. Et av målene med nettbasert lederutdanning er å inspirere deltakerne til å søke seg videre til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, noe det kan se ut til at flere gjør. Digital lederutdanning rekrutterer nå allmennleger for å starte høsten 2022. Endelig opptak er foreløpig ikke gjennomført. Rambøll Consulting AS er i gang med evaluering av studiet og rapport vil foreligge høsten 2022.

Siste faglige endring: 19. mai 2022