Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Beskrivelse av målområde 3

Det overordnede målet for dette målområdet er å skape et bredere og mer sammenhengende helse- og omsorgstilbud til innbyggerne.

Det skal legges til rette for en faglig riktig og god oppgaveløsning, og arbeidsdeling mellom leger og annet personell på legekontoret. Tjenesten skal særlig settes bedre i stand til å møte brukere med kronisk sykdom og sammensatte behov. For disse brukerne er det viktig med en allmennlegetjeneste der ulike faggrupper samarbeider godt og utnytter potensialet som ligger i deres komplementære kompetanse for å møte brukernes helseutfordringer og behov. Dette er også en viktig lederoppgave for allmennlegene i en teambasert virksomhet.

Handlingsplanen skal legge til rette for og bidra til at teamet på fastlegekontoret samhandler mer med andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og med spesialisthelsetjenesten. En allmennlegetjeneste som er bedre integrert i den øvrige helse- og omsorgstjenesten forventes å gi kvalitativt gode tjenester og et spennende fagmiljø. 

Et teambasert fastlegekontor skal ha handlingsrom for god styring og ledelse. For å møte morgendagens utfordringer, er det nødvendig at legene arbeidsdeler mer og samarbeider mer med andre om oppgavene til det beste for innbyggerne.

Ny teknologi har over tid gitt stadig nye muligheter knyttet til arbeidet på fastlegekontoret, i samhandling med andre tjenester og i kontakten med pasienter. I tillegg gir ny teknologi stadig mer muligheter for pasientene til å selv bidra til bedring og mestring av egen sykdom, noe som også kan lette fastlegens arbeidshverdag.

Fem av handlingsplanens 17 tiltak er knyttet til målområdet:

  • Tiltak 13: Skape en teambasert fastlegeordning
  • Tiltak 14: Utrede gruppeavtaler for fastlegekontor
  • Tiltak 15: Regjeringen vil legge til rette for bruk av nye arbeidsverktøy
  • Tiltak 16: Øke bruken av e-konsultasjon
  • Tiltak 17: Gi flere leger mulighet for lederutdanning

Tiltakene skal bidra til at allmennlegetjenesten blir mer teambasert. Det er skissert fire effektmål for målområdet:

  • Mer teambasert arbeid og tverrfaglighet
  • Tettere integrasjon og samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommunale omsorgstjenester og øvrige sektorer
  • Velfungerende digitale plattformer, og verktøy i kommunikasjon og pasientoppfølging
  • Tilstedeværende og tydelig ledelse av fastlegekontoret

I de følgende kapitlene gjøres det rede for status for arbeid med tiltakene under dette målområdet og det presenteres et utvalg tilgjengelig statistikk.

Siste faglige endring: 19. mai 2022