Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Beskrivelse av målområde 1

Målområde 1 har et todelt fokus, det handler både om rekruttering og stabilitet. Allmennlegetjenesten skal oppleves som en attraktiv og trygg karrierevei, både for allmennleger som er i gang med - eller har fullført spesialistutdanning i allmennmedisin, og for leger som vurderer å starte spesialistutdanning i allmennmedisin. 

En nyutdannet lege skal ha tilgang til god faglig veiledning fra erfarne kolleger. De etablerte fastlegene skal få drive med faglig relevante oppgaver, ha en rimelig arbeidsbelastning og bidra med sin kompetanse til å forme og lede tjenesten på tjenestenivå og utvikle den på systemnivå. Det skal tilrettelegges for en bedre samhandling og arbeidsdeling med spesialisthelsetjenesten. Fastlegene skal ha tid til å holde seg faglig oppdatert og til kvalitetsarbeid. Det skal være lavere terskel for å etablere seg som fastlege gjennom en finansielt tryggere start. En slik målsetting forutsetter gode rammebetingelser som treffer den enkelte lege, men er også avhengig av strukturelle og økonomiske forhold på systemnivå som påvirker tilgangen til nye leger. 

Måloppnåelse for rekruttering og stabilitet i allmennlegetjenesten må vurderes både nasjonalt og lokalt. Ulik grad av måloppnåelse knyttet til kommunestørrelse, befolkningstetthet og sentralitet vil belyses, med særlig vekt på kommuner med store utfordringer knyttet til rekruttering.

Ni av handlingsplanens 17 tiltak er knyttet til dette målområdet:

 • Tiltak 1: Endre og styrke basisfinansieringen av fastlegeordningen
 • Tiltak 2: Gjennomgå takstsystemet for å understøtte faglig riktig praksis
 • Tiltak 3: Øke antallet ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Tiltak 4: Styrke ALIS-kontorene
 • Tiltak 5: Tilrettelegge for en bedre arbeidsdeling og samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Tiltak 6: Avlaste fastlegene for oppgaver
 • Tiltak 7: Skaffe økt innsikt om legevaktarbeid og prøve ut nye måter å organisere legevakt
 • Tiltak 8: Styrke Sykehjelps- og pensjonsordning for leger og Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2020
 • Tiltak 9: Regjeringen vil tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1-stillinger

Tiltakene skal sammen bidra til at allmennlegeyrket betraktes som en trygg og attraktiv karrierevei. Det er definert seks effektmål for målområdet: 

 • Finansieringsordninger som bedre understøtter stabilitet og rekruttering av allmennleger
 • Økte muligheter for kompetanseheving og kvalitetsutvikling for allmennleger
 • Økt rekruttering og stabilitet blant allmennleger
 • Bedre og riktigere utnyttelse av allmennlegens tid og kompetanse
 • Bedre organisering av allmennlegetjenesten
 • Redusert arbeidsbelastning for allmennleger

Siste faglige endring: 19. mai 2022