Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Del 1 – Tiltak, status og effekter

Del 1 av rapporten presenterer Helsedirektoratets arbeid med gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen, status for arbeidet og beskrivelse av effekter der hvor vi har det. Planens tre målområder gjennomgås i hvert sitt hovedkapittel.

Det første kapittelet i rapportens del 1 er viet målområde 1 i handlingsplanen, En attraktiv og trygg karrierevei. Kapittel 1.1 inneholder beskrivelse av målområdet med tiltak og effektmål. Videre gis i kapittel 1.2 en status for arbeidet med tiltakene og effektmålene der vi har det. I de etterfølgende kapitlene presenteres tiltakene nærmere. Kapittel 1.3 omtaler finansieringsordninger for stabilitet og rekruttering. Arbeidet med tiltak for å tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin og økt kompetanse presenteres i kapittel 1.4. I kapittel 1.5 omtales arbeidet med å redusere arbeidsbelastning knyttet til attester og erklæringer og kapittel 1.6 handler om arbeidet for økt samhandling. Innenfor legevakt pågår et betydelig arbeid for både å øke innsikten i tjenesten og for å styrke den. Dette arbeidet presenteres i kapitlene 1.7 og 1.8.

I kapittel 2 omtales målområde 2, God kvalitet til alle. I Kapittel 2.1 beskrives tiltak og effektmål. I kapittel 2.2 gjøres det en overordnet vurdering av status knyttet til effektmålene, der dette er mulig. For målområde 2 er det store avhengigheter og synergier med de andre to områdene. I de påfølgende kapitelene gjøres det en mer detaljert beskrivelse av tiltak relevant for måloppnåelse. Kapittel 2.3 omhandler kunnskap om det medisinskfaglige tilbudet til personer i heldøgns omsorgsboliger. Kapittel 2.4 løfter flere tiltak knyttet til behovet for bedre kunnskap om kvalitet i tjenestene. Status for arbeidet med å tilrettelegge for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring løftes i kapittel 2.5, mens 2.6 omhandler introduksjonsavtaler.

Kapittel 3, Fremtiden er teambasert handler om handlingsplanens tredje målområde. Kapittel 3.1 Beskriver målområdet med tiltak og effektmål, og kapittel 3.2 gir en kort status for arbeidet med tiltakene og effekter av disse. Kapittel 3.3 omtaler arbeid for en mer teambasert allmennlegetjenesten. Tiltak for å styrke lederkompetansen i allmennlegetjenesten beskrives i kapittel 3.4 og i kapittel 3.5 omtaler digitalisering og nye verktøy for pasientoppfølging og samhandling.

Siste faglige endring: 19. mai 2022