Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Data og metode

I vår analyse av habilitering i spesialisthelsetjenesten benyttes pasientdata fra Norsk pasientregister (NPR). Uttrekket er for femårsperioden 2017–2021, og inkluderer identifisert habiliteringsaktivitet fra flere sektorer: somatikk, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern barn og unge.

Ulike tilnærminger har vært benyttet for å avgrense habiliteringsaktivitet i NPR tidligere. Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser så på barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og brukte variabelen «episodefag» for seleksjon av aktuelle episoder. Variabelen koder hvilket fagområde en episode i hovedsak tilhører. Habilitering barn og unge har kode 233, mens habilitering voksne har kode 234. Utvalget til Riksrevisjonen omfattet kontakter med episodefag-kode 233 hos pasienter under 18 år i somatisk spesialisthelsetjeneste. Helsedirektorat sitt analysenotat fra 2017 om habilitering i spesialisthelsetjenesten benyttet seg ikke av episodefag-variabelen, men så i stedet for på aktivitet i identifiserte habiliteringsavdelinger- og seksjoner. Flere av avdelingene brukte i liten grad episodefag-kode 233 eller 234. Det gjaldt særlig spesialiserte autismeteam, men også mobile innsatsteam. Noen kontakter i habiliteringsavdelinger manglet også episodefag-kode.

I denne rapporten benytter vi begge tilnærminger. Kontakter med episodefag-kode 233 eller 234 inngår i utvalget[7], i tillegg til aktivitet ved identifiserte avdelinger og seksjoner. Aktuelle enheter ble funnet på flere måter. Først fikk vi oversikt over hvilke enheter som var inkludert i forrige rapport. Deretter undersøkte vi i innrapportert data hvilke avdelinger og seksjoner innenfor somatikk og psykisk helsevern[8] som kodet en høy andel av sine kontakter med habilitering som episodefag. I tillegg søkte vi etter enheter med «habilitering», «autisme» eller «utviklingshemming» i navnet, inkludert i form av forkortelser. De identifiserte enhetene ble sendt ut til de regionale helseforetakene for forankring og tilbakemelding. Vi søkte også råd internt i fagavdeling hos Helsedirektoratet. Et utvalg basert på episodefag-kode 233 og 234 ville i 2021 omfattet 89 776 kontakter, mens vi inkluderte ytterligere 37 388 kontakter basert på avdeling- eller seksjonstilhørighet. Omkring 2 800 av kontaktene i 2021-utvalget var ikke i en identifisert habiliteringsenhet, og ble inkludert fordi de var registrert med habilitering som episodefag. 89 prosent av disse kontaktene var ved helseforetak hos Helse Midt-Norge, og flest ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag HF. Vi tar forbehold om at noe av dette kan være feilkoding og en feilkilde i våre tall, særlig for nivået på habiliteringspasienter i Helse Midt-Norge, og foretaksområdene til St. Olavs hospital og Nord-Trøndelag.

I tillegg til avdelinger og seksjoner ved de offentlige helseforetakene, ble også aktivitet hos noen private institusjoner med avtale inkludert i datasettet etter tilbakemelding. Det gjaldt intensiv habilitering ved Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter, PTØ Gardermoen og PTØ Stavanger, samt habilitering ved helsesportssentrene i Beitostølen og Valnesfjord. Episodene ved helsesportssentrene var kodet med rehabilitering som episodefag, men hos Valnesfjord kunne habilitering identifiseres på bakgrunn av fagenhet-navn. Hos Beitostølen Helsesportsenter måtte vi imidlertid skille ut sannsynlig habilitering basert på utskrivningsdiagnoser, som psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, osv.

Gjennom femårsperioden var det relativt få endringer i hvilke enheter som var inkludert fra år til år. Noen skyldtes omorganiseringer, og hadde typisk beskjedne konsekvenser for aktivitet målt i form av pasienter eller kontakter. Det var imidlertid to eksempler på helt nye avdelinger eller seksjoner som ble inkludert i utvalget etter 2017, begge i Helse Sør-Øst. Det gjaldt i 2018 seksjon utviklingshemming og autisme (Blakstad) ved Vestre Viken HF, og i 2021 regionalt senter for intensiv barnehabilitering ved Sørlandet sykehus HF. Enhetene hadde henholdsvis 2 090 og 130 episoder i 2021. I årene 2017–2020 var noe barnehabilitering ved Helse Førde HF identifiserbar ved en egen fagenhet-kode, men den ble ikke benyttet i 2021. Det gjorde at vi fanget opp litt mindre av habiliteringsaktiviteten ved helseforetaket i 2021.

 

 

[7] Det var ett unntak: Sinnemestringsklinikken ved St. Olavs kodet 88 prosent av kontaktene sine som habilitering i 2017 og 25 prosent i 2018. Etter tilbakemelding fra Helse Midt-Norge ble disse kontaktene ekskludert fra utvalget.

[8] Habiliteringstjenesten for voksne hos St. Olavs, Nord-Trøndelag, Helgelandssykehuset og Førde var organisert i psykisk helsevern for voksne. Flertallet av kontaktene hos alle ble kodet med episodefag-kode 234 – habilitering voksne.

Siste faglige endring: 23. januar 2023