Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Vedlegg: Spørsmål til utviklingssentraler 2022

Til Utviklingssentralene

Dette rapportskjemaet er basert på hovedpunktene i avtalen med Helsedirektoratet og konkretisering av oppgaver i møte med hver enkelt utviklingssentral. Rapportene vil bli brukt som grunnlag for videre samarbeid og i frisklivsatsingen. Hensikten med spørsmålene er å kartlegge arbeid som er utført i forbindelse med rollen som utviklingssentral. Dette omfatter arbeidsom har betydning for frisklivssentraler og forebyggende innsats i helsetjenesten i regionen.  Vi forventer ikke at alle skal krysse av på alle svaralternativ, men ber om at alle spørsmål besvares slik at vi får en best mulig oversikt.

Takk for hjelpen!

Navn på utviklingssentral:

 

HENVENDELSER og HOSPITERING

 1. Antall henvendelse fra kommuner og frisklivssentraler?
 2. Hva får utviklingssentralene i hovedsak spørsmål om?
  (Beskriv kort og punktvis)
 3. Antall personer som har hospitert hos dere i 2022?
 4. Antall frisklivssentraler/kommuner som har hospitert hos dere i 2022?
 5. Hvem har hospitert? (Hvilken type tjenester, organisasjoner etc.)

IDÉBANKEN

 1. Antall innlegg/ideer dere har levert til idébanken i 2022?
 2. Har dere lenke til idébanken på egne nettsider? Ja/Nei
 3. Har dere delt ideer fra idébanken på egne Facebooksider/sosiale medier? Ja/Nei

SYSTEMATISK KOMMUNIKASJONSARBEID

 1. Hvilke av følgende punkter gjelder for dere (flere valg mulig)
 • Vi har en egen kommunikasjonsstrategi
 • Vi har egen plan for informasjonsspredning
 • Vi har bidratt til regionale/nasjonale medieoppslag.
 • Vi har bidratt til oppslag i lokale medier. 
 • Vi har holdt innlegg på regionale og nasjonale konferanser ol.
 • Vi har egen nettside med informasjon om vårt tilbud som oppdateres regelmessig
 • Vi har egne sider på sosiale medier
 • Vi benytter sosiale medier regelmessig
 • Vi sprer informasjon fra Helsedirektoratet
 • Vi har ikke drevet systematisk informasjonsarbeid
 1. Hvem har vært målgrupper for informasjonen? (flere valg mulig)
 • Politikere
 • Beslutningstakere
 • Fastleger og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeidspartnere i og utenfor helsetjenesten. Hvem:
 • NAV
 • Presse
 • Befolkningen
 • Annet, spesifiser hvem:
 1. Har dere andre samarbeidsparter i og utenfor helsetjenesten? Oppgi hvem:

SAMARBEID MED STATSFORVALTER OG FYLKESKOMMUNER I EGEN REGION

 1. På hvilken måte samarbeider dere med statsforvalter i eget fylke? (flere valg mulig)
 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Annet, spesifiser hva:

På hvilken måte har dere dialog/samarbeider dere med statsforvalter de øvrige fylkene i egen region? (sett evt. flere kryss)

 • Invitert til samarbeid/dialog
 • Sporadisk m dialog
 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Har ikke samarbeid med øvrige statsforvalter i regionen
 • Annet, spesifiser hva:
 1. På hvilken måte samarbeider dere med fylkeskommunen i eget fylke? (flere valg mulig)
 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Annet, spesifiser hva:
   
 1. På hvilken måte har dere dialog/samarbeider dere med fylkeskommunene i de øvrige fylkene i egen region? (sett evt. flere kryss)
 • Invitert til samarbeid/dialog
 • Sporadisk m dialog
 • Faste møter
 • Nettverksarbeid
 • Fagdager og annen kompetansebygging
 • FOU-arbeid
 • Har ikke samarbeid med fylkeskommuner i regionen
 • Annet, spesifiser hva:

FORSKNINGS- UTDANNINGS-, UTVIKLINGS- OG INNOVASJONSARBEID

 1. På hvilken måte har dere deltatt i forsknings-, utdannings, - utviklings- og innovasjonsarbeid? (flere valg mulig)
 • Bidrar med data til studier/forskningsprosjekter
 • Egne utviklingsprosjekt 
 • Deltatt i utviklingsprosjekt i samarbeid med andre frisklivssentraler, Helsedirektoratet eller samarbeidspartnere
 • Antall og tittel på publiserte artikler og/el masteroppgaver i 2022 som bygger på data fra deres FLS (flere åpne nummererte linjer)
 • Vi har vært praksisplass for studenter fra universitet/høyskoler
 • Har ikke deltatt i FOU-arbeid
 • Annet, spesifiser hva:
 1. Hvilke universitet, høyskoler eller andre forskningsmiljø har dere samarbeidet med?


SAMARBEID MED ANDRE UTVIKLINGSSENTRALER

 1. På hvilken måte har dere samarbeidet med de andre utviklingssentralene? (åpent skrivefelt)

ØKONOMI

 1. Hva har midlene fra Helsedirektoratet blitt benyttet til?
 • Reiseutgifter i forbindelse med oppdrag som utviklingssentral
 • Bevertning i forbindelse med hospitering
 • Materiell i forbindelse med hospitering og informasjonsarbeid
 • Arrangere kurs, fagmøter, temadager, konferanser etc.
 • Ekstra arbeidstid i forbindelse med hospitering, FOU-, nettverks- og kommunikasjonsarbeid
 • Innovasjon- og utviklingsarbeid som skal spres regionalt og/eller nasjonalt
 • Annet, spesifiser hva:
 1. Andre tilbakemeldinger. (åpent spørsmål)

Siste faglige endring: 20. desember 2023