Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1 Introduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til Helsedirektoratet i 2011 om å beskrive en forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Helsedirektoratet startet forsøksordningen i 2012 med Universitetssykehuset i Nord -Norge (Tromsø) og St.Olavs hospital (Trondheim), mens Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus (Oslo) startet i 2014 og Haukeland Universitetssykehus i 2015. Ordningen skulle i utgangspunktet vare i fem år, dvs. til 2017, men ble forlenget ut 2021. Det overordnede målet med forsøksordningen var å skaffe mer kunnskap om behovet for oral helsehjelp i den norske befolkningen, og bidra til å sikre et forsvarlig helsetilbud i spesialisthelsetjenesten som inkluderer oral helse.

I 2018 fikk PwC i oppdrag å gjennomføre en evaluering av forsøksordningen. Sluttrapporten fra evalueringen ble levert til Helsedirektoratet i mars 2019, og den belyste flere utfordringer som ble observert gjennom dokumentstudier og gjennomføring av intervjuer og spørreundersøkelse. PwC la frem flere anbefalinger, hvor en av hovedanbefalingene var at forsøksordningen ble videreført ved at det ble etablert en ny fase av forsøksordningen. En av hensiktene med å etablere en ny fase var å systematisere kunnskapen og datainnsamlingen i langt større grad, herunder  hvilke pasientgrupper som burde omfattes av tjenestetilbudet, type og omfang av behandlingen og hvilke type odontologisk personell som burde inngå i det orale helsetilbudet. Evalueringen anbefalte også flere forhold som burde adresses i den nye fasen:

  • Det burde utarbeides en definisjon på hvem den sykehusodontologiske pasienten er, dvs. hvem som skal få tilbud om oral behandling på sykehus
  • Grenseskillene mellom aktørene i den odontologiske sektoren burde gjennomgås grundig - det vil bidra til å forberede grunnen til å gjennomgå lovverket og tilpasse det til dagens organisering av det orale helsetilbudet, hvor pasientenes rettigheter til et sykehusodontologisk helsetilbud kommer tydelig frem
  • Det burde tenkes mer helhetlig i oppbyggingen av det odontologiske sykehustilbudet, og se forsøksordningen og eksisterende odontologisk helsepersonell på sykehusene under ett
  • Det burde igangsettes et arbeid med å utvikle et journalsystem som er dekkende for det sykehusodontologiske personellet
  • Mulighetene for et forsvarlig og velfungerende finansieringssystem b urde utredes, hvor valg av system tar hensyn til hvordan myndighetene ønsker å organisere tilbudet av orale helsetjenester og evt. endringer i lovverket og rettigheter til behandling

I mai 2019 igangsatte Helsedirektoratet en systematisk kartlegging på forsøkssykehusene som en del av videreutviklingen av forsøksordningen. Målet med kartleggingen er å opparbeide seg mer kunnskap om behovet for sykehusodontologiske helsetjenester, som kan inngå i beslutningsgrunnlaget for å avgjøre om det skal opprettes et permanent sykehusodontologisk helsetilbud . PwC bistod Helsedirektoratet i planleggingen og gjennomføringen av kartleggingen. Denne rapporten redegjør for resultatene fra kartleggingen.

Helsedirektoratet har vurdert kartleggingen ut fra § 26 i helsepersonelloven, og anser kartleggingen som et kvalitetssikringsprosjekt som ble etablert ved hvert forsøkssykehus og forankret i virksomhetenes ledelse. Datainnsamlingen er godkjent av personvernombudet på sykehusene.


PWC

Kartleggingen er foretatt av PwC på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021