Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Styrking av kunnskapsgrunnlag for enkelte tiltak på nasjonalt nivå

Begrensninger i kjøreretten for unge bilførere, inkludert lavere promillegrense

Unge bilførere (16-20 år) har høyere risiko enn andre for å havne i dødsulykke i trafikken, selv på et lavt promillenivå (<0,2 promille) [69]. Studier fra blant annet USA og Australia har vist at begrensninger i kjøreretten for unge bilførere, deriblant promillegrense på 0, kan redusere omfanget av promillekjøring og alkoholrelaterte trafikkulykker blant unge [2]. Andre begrensninger enn promillegrense på 0, kan blant annet dreie seg om at man ikke har lov til å kjøre nattestid.

Det er verdt å merke seg at USA har en aldersgrense for førerkort på 16 år og en aldersgrense for å drikke alkohol på 21 år. I Norge har det de siste fem årene i gjennomsnitt vært 102 drepte og 588 hardt skadde i trafikken hvert år, og unge i aldersgruppen 16-24 år utgjorde ca. 18 % i begge gruppene[8]. Vi har ikke tall for hvor mange av dødsfallene og personskadene i trafikken som var alkoholrelatert, og det er følgelig vanskelig å vurdere hvor stort det forebyggende potensialet kan være ved en eventuell innføring av kjørerettbegrensninger og promillegrense på 0 for unge bilførere.

Faggruppen anbefaler at kunnskapsgrunnlaget for dette tiltaket vurderes nærmere for relevans i en norsk kontekst.

Avkriminalisere forbud (oppheve straffeansvar) mot besittelse og bruk av narkotika

Spørsmålet om opprettholdelse av et straffeansvar ved bruk og besittelse av narkotika er et effektivt tiltak for å forebygge rusmiddelbruk og/eller rusmiddelrelaterte skader blant barn og unge, kan sies å ligge innenfor faggruppens mandat. Faggruppen har i noen grad vurdert kunnskapsgrunnlaget for å opprettholde straffeansvaret, og vurdert forskningslitteratur som har belyst effekter av avkriminalisering. Faggruppen har ikke hatt kapasitet til å få gjennomført nye systematiske kunnskapsgjennomganger, men har vurdert flere litteraturgjennomganger på feltet (se Vedlegg F). Ut fra denne litteraturen er det – etter faggruppens syn – ikke tilstrekkelig forskningsgrunnlag for å vurdere hvorvidt en eventuell avkriminalisering i Norge vil føre til økt bruk av ulovlige rusmidler.

Faggruppen anbefaler derfor at det gjøres en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på dette feltet og at dette gjøres med henblikk på relevans for norsk kontekst. 

 

[8] https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/trafikkulykker-med-personskade 

Siste faglige endring: 14. mars 2024