Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Overordnet om struktur og faglig innhold

Programmet har to hoveddeler. Den første hoveddelen omhandler identifisering av tiltak som har god evidens for forebyggende effekt og som derved kan anbefales for iverksetting eller styrking, samt tiltak som det kan være hensiktsmessig å vurdere nærmere. Den andre hoveddelen omhandler implementering av kunnskapsbaserte verktøy.  

Strukturen i programmet er forenklet skissert i Figur 3a og reflekterer formålet med programmet. 

Enkel illustrasjon av programmets struktur relatert til formålet med programmet
Figur 3a. Enkel illustrasjon av programmets struktur relatert til formålet med programmet

Den høyre delen av figuren illustrerer formålet om å begrense skader som rusmiddelbruk kan medføre gjennom å ta i bruk effektive forebyggende tiltak. Identifisering av hva som er effektive tiltak er følgelig en sentral del av programmet.

Den venstre delen av figuren illustrerer hvordan vi tenker oss at aktører[4] kan bli enda bedre til å implementere effektive tiltak (det vil si kunnskapsbaserte verktøy og metodikk). Vi anser at en slik styrking av et kunnskapsbasert grunnlag for aktørers beslutninger, iverksetting og opprettholdelse/håndheving av effektive tiltak, best kan skje gjennom dialog og samhandling mellom ulike aktører på den ene siden og kunnskapsforvaltning og forskning på den andre siden.

I gjennomgangen av effektive tiltak bygger vi på forskning om effekter av enkeltstående tiltak i seg selv. I det forebyggende arbeidet er det likevel viktig å betrakte forebyggingsinnsatsen som en sum av tiltak som virker i samme retning.

 

[4] I første rekke beslutningstakere på politisk og administrativt nivå, og de som har ansvar for iverksetting og håndheving av tiltakene.

Siste faglige endring: 14. mars 2024