Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Nærmere om ulike tjenestetyper

Polikliniske kontakter

Tabell 4 viser antall og andel pasienter som hadde minst en poliklinisk kontakt i løpet av året etter utskrivning, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Tabellen viser også gjennomsnitt og median antall polikliniske kontakter per pasient.

Som nevnt over hadde 87 prosent av pasientene poliklinisk kontakt i løpet av året etter utskrivning. Blant de fem utvalgte diagnosegruppene var poliklinisk kontakt mest utbredt blant pasienter med schizofreni og pasienter med ruslidelser (begge 90 prosent) og minst utbredt blant pasienter med bipolar lidelse og pasienter med alvorlig depresjon (begge 85 prosent). I gjennomsnitt hadde pasienter med schizofreni langt flere kontakter i løpet av året (45) enn pasienter med ruslidelser (34), og mer enn dobbelt så mange kontakter som pasienter med alvorlig depresjon (22).

Tabell 4. Forekomst og omfang av poliklinisk kontakt (alle typer) i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter og antall kontakter per pasient, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Gjennomsnitt og median antall kontakter beregnet for pasienter med minst en kontakt.

Utskrivningsdiagnose

Poliklinisk kontakt (alle typer)

 

Pasienter

Kontakter per pasient

 

N

%

Gj. snitt

Median

Schizofreni

2953

90

45

34

Bipolar lidelse

1728

85

27

19

Alvorlig depresjon

1071

85

22

17

Personlighetsforstyrrelser

1224

87

33

24

Andre psykotiske lidelser

417

92

40

30

Andre affektive lidelser

2323

82

23

17

Angst, nevrotiske lidelser

1735

87

27

21

Ruslidelser

812

90

34

23

Symptomdiagnoser

293

95

26

21

Andre diagnoser

784

87

30

21

Ikke registrert

167

92

25

19

Total

13507

87

31

22

Polikliniske kontakter inkluderer her alle typer direkte og indirekte kontakt med pasient og kan variere i innhold (f.eks. behandling eller utredning), format (f.eks. via video eller fysisk oppmøte) og sted (f.eks. på institusjonen eller hjemme hos pasienten). I denne rapporten vil vi se nærmere på ambulante kontakter[8] og samarbeidsmøter om pasient mellom spesialisthelsetjenesten og annen kommunal/ekstern tjeneste[9]. Tabell 5 viser forekomst og omfang av ambulante kontakter og samarbeidsmøter blant pasientene i utvalget.

Tabell 5. Forekomst og omfang av ambulante kontakter og samarbeidsmøter i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter og antall kontakter per pasient, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Gjennomsnitt og median antall kontakter beregnet for pasienter med minst en kontakt.

Utskrivningsdiagnose

Ambulant kontakt

Samarbeidsmøte

 

Pasienter

Kontakter per pasient

Pasienter

Kontakter per pasient

 

N

%

Gj. snitt

Median

N

%

Gj. snitt

Median

Schizofreni

1869

57

18

10

2335

71

10

5

Bipolar lidelse

455

22

11

4

910

45

5

2

Alvorlig depresjon

210

17

5

2

428

34

3

2

Personlighetsforstyrrelser

316

23

9

3

778

56

6

3

Andre psykotiske lidelser

199

44

14

6

289

64

7

4

Andre affektive lidelser

377

13

6

2

945

33

3

2

Angst, nevrotiske lidelser

337

17

7

2

930

47

4

2

Ruslidelser

304

34

13

4

577

64

9

5

Symptomdiagnoser

64

21

8

3

157

51

5

2

Andre diagnoser

245

27

8

3

517

57

6

3

Ikke registrert

36

20

9

4

79

44

5

3

Total

4412

28

13

5

7945

51

6

3

Ambulante kontakter utgjør 13 prosent av alle polikliniske kontakter som var registrert for pasientene i utvalget.  Til sammen hadde 28 prosent av pasientene registrert minst en ambulant kontakt i løpet av året etter utskrivning, men det var store forskjeller mellom diagnosegruppene. Blant de fem utvalgte diagnosegruppene var ambulant kontakt mest utbredt i gruppen med schizofreni (57 prosent) og minst utbredt i gruppen med alvorlig depresjon (17 prosent). Pasienter med schizofreni hadde i gjennomsnitt 18 ambulante kontakter i løpet av året, mens pasienter med alvorlig depresjon hadde 5 ambulante kontakter.

Samarbeidsmøter utgjør 12 prosent av alle polikliniske kontakter som var registrert for pasientene i utvalget.  Over halvparten av pasientene (51 prosent) hadde registrert minst ett samarbeidsmøte i løpet av året etter utskrivning, men også her var det stor variasjon. Blant de fem utvalgte diagnosegruppene var samarbeidsmøte mest utbredt i gruppen med schizofreni (71 prosent) og minst utbredt i gruppen med alvorlig depresjon (34 prosent). Pasienter med schizofreni hadde i gjennomsnitt 10 samarbeidsmøter i løpet av året, mens pasienter med alvorlig depresjon hadde 3 samarbeidsmøter.  

Døgnbehandling

Tabell 6 viser antall og andel pasienter som hadde minst en ny innleggelse i psykisk helsevern i løpet av året etter utskrivning, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Tabellen viser også gjennomsnitt og median antall oppholdsdøgn per pasient[10].

Halvparten av pasientene i utvalget hadde minst en ny innleggelse i løpet av året, og andelen var høyest blant pasienter med schizofreni (62 prosent). Den samlede varigheten på døgnbehandlingen varierte også mellom de fem utvalgte diagnosegruppene. Pasienter med schizofreni hadde i gjennomsnitt flest oppholdsdøgn i løpet av året (59), mens pasienter med personlighetsforstyrrelser hadde færrest oppholdsdøgn (34).

Tabell 6. Forekomst og omfang av ny innleggelse for døgnbehandling i psykisk helsevern i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling. Antall og andel pasienter og sum oppholdsdøgn per pasient, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Gjennomsnitt og median antall oppholdsdøgn beregnet for pasienter med minst en innleggelse.
Utskrivningsdiagnose

Pasienter

Oppholdsdøgn per pasient

 

N

%

Gj. snitt

Median

Schizofreni

2045

62

59

34

Bipolar lidelse

1009

49

48

29

Alvorlig depresjon

470

37

50

32

Personlighetsforstyrrelser

766

55

34

19

Andre psykotiske lidelser

268

59

64

42

Andre affektive lidelser

1027

36

35

21

Angst, nevrotiske lidelser

968

48

41

27

Ruslidelser

507

56

43

17

Symptomdiagnoser

149

48

40

20

Andre diagnoser

497

55

61

35

Ikke registrert

98

54

45

26

Total

7804

50

48

27

I figur 4 er pasientene fordelt etter antall nye innleggelser i løpet av året. De fleste pasientene (55 prosent) hadde 2 eller flere innleggelser.  Dette gjaldt i alle diagnosegruppene med unntak av alvorlig depresjon, hvor flertallet av pasientene hadde kun 1 ny innleggelse (54 prosent). Andelen pasienter med mer enn 3 innleggelser var høyest blant pasienter med personlighetsforstyrrelser (34 prosent).

Antall nye innleggelser i psykisk helsevern per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) av alle pasienter med minst en ny innleggelse i løpet av året i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Total N = 7804.
Figur 4. Antall nye innleggelser i psykisk helsevern per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) av alle pasienter i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget, avgrenset til pasienter med minst en innleggelse. Total N = 7804.

Av alle nye innleggelser i løpet av året var 67 prosent registrert som øyeblikkelig hjelp, mens 33 prosent var planlagte innleggelser.  Andelen øyeblikkelig hjelp-innleggelser varierte med utskrivningsdiagnose, se figur 5. Blant de utvalgte diagnosegruppene var andelen lavest blant pasienter med alvorlig depresjon (49 prosent) og høyest blant pasienter med ruslidelser (84 prosent).

Hastegrad ved nye innleggelser i psykisk helsevern i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling. Andel (%) av alle nye innleggelser for pasienter i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Total N = 20110 (innleggelser).
Figur 5. Hastegrad ved nye innleggelser i psykisk helsevern i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling. Andel (%) av alle nye innleggelser for pasienter i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Total N = 20110 (innleggelser).

Fastlege

Nesten alle pasientene i utvalget hadde kontakt med fastlege i løpet av året (97 prosent). Dette inkluderer alle typer kontakt; ordinære konsultasjoner, enkle kontakter med/uten pasient tilstede, sykebesøk, administrative kontakter og samarbeid/dialog med eksterne. I denne rapporten vil vi ha særlig fokus på konsultasjoner[11], som utgjorde 36 prosent av alle kontaktene med fastlege.

Tabell 7 viser forekomst av både kontakt og konsultasjon hos fastlege fordelt etter utskrivningsdiagnose, samt gjennomsnitt og median antall konsultasjoner per pasient. Totalt hadde 89 prosent av pasientene i utvalget minst en konsultasjon hos fastlege i løpet av året etter utskrivning, og i gjennomsnitt 10 konsultasjoner hver. Blant de fem utvalgte diagnosegruppene var konsultasjon med fastlege mest utbredt blant pasienter med personlighetsforstyrrelser (93 prosent) og minst utbredt blant pasienter med schizofreni (78 prosent). Pasienter med schizofreni hadde i gjennomsnitt færrest konsultasjoner i løpet av året (7), mens pasienter med personlighetsforstyrrelser hadde flest (14). 

Tabell 7. Forekomst og omfang av kontakt og konsultasjon med fastlege i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter og antall konsultasjoner per pasient, fordelt etter utskrivingsdiagnose. Gjennomsnitt og median antall konsultasjoner beregnet for pasienter med minst en konsultasjon.

Utskrivningsdiagnose

Kontakt med fastlege

Konsultasjon med fastlege

 

Pasienter

Pasienter

Konsultasjoner per pasient

 

N

%

N

%

Gj. snitt

Median

Schizofreni

3086

94

2558

78

7

4

Bipolar lidelse

1985

97

1871

92

9

7

Alvorlig depresjon

1241

98

1147

91

9

7

Personlighetsforstyrrelser

1368

98

1302

93

14

9

Andre psykotiske lidelser

434

96

397

88

8

5

Andre affektive lidelser

2780

98

2661

94

10

7

Angst, nevrotiske lidelser

1965

98

1898

95

11

8

Ruslidelser

888

98

814

90

10

6

Symptomdiagnoser

304

99

281

91

10

7

Andre diagnoser

873

96

796

88

10

8

Ikke registrert

174

96

162

90

12

7

Total

15098

97

13887

89

10

7

Legevakt

Tabell 8 viser antall og andel pasienter som hadde kontakt med legevakt i løpet av året etter utskrivning, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Tabellen viser også gjennomsnitt og median antall kontakter per pasient.

Totalt hadde 69 prosent av pasientene i utvalget kontakt med legevakt i løpet av året etter utskrivning, og i gjennomsnitt 6 kontakter hver. Kontakt med legevakt var særlig utbredt blant pasienter med ruslidelser (85 prosent) og pasienter med personlighetsforstyrrelser (80 prosent). Pasienter med personlighetsforstyrrelser hadde i gjennomsnitt flest kontakter i løpet av året (12) og pasienter med alvorlig depresjon hadde færrest kontakter (3).

Tabell 8. Forekomst og omfang av kontakt med legevakt i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter og antall kontakter per pasient, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Gjennomsnitt og median antall kontakter beregnet for pasienter med minst en kontakt.
Utskrivningsdiagnose

Pasienter

Kontakter per pasient

 

N

%

Gj. snitt

Median

Schizofreni

2161

66

6

3

Bipolar lidelse

1331

65

5

2

Alvorlig depresjon

691

55

3

2

Personlighetsforstyrrelser

1124

80

12

5

Andre psykotiske lidelser

305

67

5

3

Andre affektive lidelser

1892

67

4

2

Angst, nevrotiske lidelser

1442

72

6

3

Ruslidelser

773

85

9

5

Symptomdiagnoser

225

73

5

3

Andre diagnoser

650

72

7

3

Ikke registrert

124

69

5

3

Total

10718

69

6

3

Kommunale tjenester

60 prosent av pasientene i utvalget mottok vedtaksbaserte kommunale helse- omsorgstjenester i løpet av året etter utskrivning fra døgnbehandling psykisk helsevern. Tabell 9 viser antall og andel pasienter som mottok kommunale tjenester fordelt etter utskrivningsdiagnose.

Tabell 9. Bruk av kommunale tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter, fordelt etter utskrivningsdiagnose. Total N = 15587.
Utskrivningsdiagnose

Pasienter

 

N

%

Schizofreni

2685

82

Bipolar lidelse

1135

56

Alvorlig depresjon

609

48

Personlighetsforstyrrelser

938

67

Andre psykotiske lidelser

263

58

Andre affektive lidelser

1312

46

Angst, nevrotiske lidelser

1013

51

Ruslidelser

583

64

Symptomdiagnoser

135

44

Annen diagnose

610

67

Ikke registrert

96

53

Total

9379

60

Datagrunnlaget fra KPR inkluderer et bredt spekter av både hjemmebaserte tjenester og tjenester på institusjon. Figur 6 viser omfanget av ulike tjenestetyper i pasientutvalget. Det var størst omfang av helsetjenester i hjemmet (54 prosent), praktisk bistand (19 prosent), kommunal bolig (11 prosent), støttekontakt (9 prosent) og korttidsopphold i institusjon (5 prosent).  Andre typer kommunale tjenester forkom blant under 5 prosent av pasientene i utvalget.

Bruk av kommunale tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling psykisk helsevern. Antall og andel tjenestemottakere i hele pasientutvalget, fordelt etter tjenestetype. N = 15587.
Figur 6. Bruk av kommunale tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling psykisk helsevern. Antall og andel tjenestemottakere i hele pasientutvalget, fordelt etter tjenestetype. N = 15587.

Figur 7 illustrerer hvordan bruk av kommunale tjenester varierte mellom de fem utvalgte diagnosegruppene, for de tre tjenestetypene med størst omfang. Pasienter med schizofreni hadde høyest forekomst av både helsetjenester i hjemmet (72 prosent), praktisk bistand (37 prosent) og kommunal bolig (28 prosent). Pasienter med bipolar lidelse og pasienter med alvorlig depresjon hadde lavest forekomst av alle typer tjenester.

Bruk av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og kommunal bolig i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) tjenestemottakere i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Total N = 15587.
Figur 7. Bruk av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og kommunal bolig i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Andel (%) tjenestemottakere i utvalgte diagnosegrupper og i hele pasientutvalget. Total N = 15587.

ACT/FACT team

Totalt 1486 pasienter (10 prosent) mottok tjenester fra ACT/FACT team i løpet av året etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Tabell 10 viser antall og andel pasienter fordelt etter utskrivningsdiagnose. ACT/FACT team var mest utbredt blant pasienter med schizofreni (28 prosent).

Tabell 10. Bruk av tjenester fra ACT/FACT team i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern. Antall og andel pasienter, fordelt etter utskrivningsdiagnose.
Utskrivningsdiagnose

Pasienter

 

N

%

Schizofreni

929

28

Bipolar lidelse

159

8

Alvorlig depresjon

22

2

Personlighetsforstyrrelser

62

4

Andre psykotiske lidelser

84

19

Andre affektive lidelser

25

1

Angst, nevrotiske lidelser

51

3

Ruslidelser

91

10

Symptomdiagnoser

11

4

Andre diagnoser

40

4

Ikke registrert

12

7

Total

1486

10

Pasienter med schizofreni utgjør en stor andel av pasientene som mottok tjenester fra ACT/FACT team (n = 929, 63 prosent), som er iht. målgruppen for denne tjenestemodellen. Samtidig er det registrert langt flere pasienter med oppfølging fra ACT/FACT team i NPR data fra 2020 (>3200 pasienter) og 2021 (>4100 pasienter) enn de som inngår i vårt utvalg. Det er behov for flere analyser av pasienter i ACT/FACT team for å gi en komplett beskrivelse av omfang og variasjon i dette tjenestetilbudet.

 

[8] Polikliniske kontakter registrert med særkode B0015 og/eller Sted for aktivitet kode 2, 4, 5 eller 9. Samarbeidsmøter er ekskludert.

[9] Polikliniske kontakter registrert med særkode B0009 eller B0010, og/eller prosedyrekode WBPA10, WPBA15 eller WPBA20, og/eller Indirekte aktiviteter kode 22, 23 eller 71.

[10] Summen av oppholdsdøgn for alle innleggelser (inkl. uavsluttede) i løpet av 365 dager etter utskrivning.

[11] Kontakter med takstkode 2ak, 2fk, 2ad, 2ed, 2af, 2ae, 2aek, 2afd eller 2afdd.

Siste faglige endring: 23. januar 2024