Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Utfordringer i årene fremover

Selv om det nå er andre grupper enn eldre som utgjør den største andelen med vedvarende lavinntekt, utgjør aldersgruppen 67 og eldre, fortsatt ca. 20 prosent av de med vedvarende lavinntekt. Forhold som f.eks. migrasjon/innvandring, endringer i pensjonsregler og mer usikre arbeidsforhold for noen yrkesgrupper og ufaglærte kan på sikt medføre flere og en økende andel eldre med vedvarende lavinntekt. I arbeidet med å forebygge sosial ulikhet i helse er det også viktig at eldre inkluderes.[214]

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil ta initiativ til et eldreboligprogram, og øke støtten hjemmeboende eldre kan få til å tilrettelegge for å bli boende i egen bolig. Forskere og aktører på boligområdet har lenge etterlyst en tettere kobling mellom eldrepolitikk og boligpolitikk. Det er viktig at boligpolitikken for eldre koples til kommunenes planlegging for et aldersvennlig samfunn. Boliger for eldre må ikke avgrenses til boligsosialt arbeid rettet inn mot husstander med svak økonomisk evne, men i større grad legge til rette for et variert boligtilbud som bidrar til at eldre får mulighetene til å bo i en bolig som er egnet for alderdommen.

I september 2021 ble strategien Digital hele livet lagt fram. Målet med strategien er å bidra til at ulike befolkningsgrupper har muligheter til å tilegne seg, og oppdatere, digital kompetanse gjennom ulike livsfaser. Videre er målet at alle innbyggere skal ha mulighet til digital deltakelse – i arbeidslivet, i samfunnslivet og sosialt. Det foregår mye opplæring og støtte for å øke eldres digitale kompetanse. Dette skjer både i regi av offentlige og private aktører, frivillige organisasjoner og næringsliv. Regjeringen har også i Hurdalsplattformen varslet at de vil vurdere et strategisk forskningsprogram for aldersvennlig digitalisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med KS utviklet Digihjelpen. 59 kommuner er med i ordningen. Seniornett Norge har tilbud om dataopplæring til sine medlemmer. Det finnes tiltak, men de er ikke godt nok kjent for de som trenger disse tjenestene mest. Mange eldre vegrer seg for å gå i gang og må motivers før de faller helt utenfor. Tjenestene må være brukervennlige og relevante. Her må brukerne i alle aldersgrupper tas med på råd når nye tjenester skal utvikles. Det offentlige Norge må gå foran som et godt eksempel med løsninger som er enkle og brukervennlige og som brukerne vil kunne tilegne seg.

Det er helt nødvendig at den digitale strategien følges opp både med forskning og kunnskap og med konkrete planer for å forhindre digitalt utenforskap som i stor grad vil ramme eldre. Fordi risikoen for sosial isolasjon og ensomhet er størst blant de eldste aldersgruppene og det er denne gruppen som også har utfordringer med å henge med digitalt, er det svært viktig at tiltak for å nå ut til denne gruppen eldre er målrettede og treffsikre på det de har behov for.

 

Fotnoter

[214] Helsedirektoratet. (2021). Sektorrapport om folkehelse 2021. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sektorrapport-om-folkehelse/okonomiske-levekar/lavinntekt-fattigdom

Siste faglige endring: 09. mars 2022